Specjalista ds. Rozliczeń transakcji handlowych

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Kadry menedżerskiej, dyrektorów finansowych, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, finansów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów handlowych, a także pracowników banków.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty ds. rozliczeń transakcji oraz uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy osób, które ten zawód już wykonują.
Powyższy cel zrealizowany będzie szczegółowo w trzech obszarach:
a) wiedzy:
• uporządkowanie wiedzy na uwarunkowań prawno-zwyczajowych i organizacji procesu rozliczania transakcji akredytywą dokumentową i podobnymi formami dokumentowymi,
• zdobycie wiedzy na temat doboru rodzaju akredytywy oraz skutecznego negocjowania przyjęcia dokumentów przez bank w ramach akredytywy,
• zdobycie wiedzy odnośnie zasad prowadzenia rozmów z bankami na temat akredytywy, w szczególności w sytuacji różnych problemów.
b) umiejętności:
• zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się akredytywą dokumentową czy jej nową formą BPO,
• nabycie umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy składaniu dokumentów w banku,
• zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się dokumentami w ramach akredytywy, w tym analizy form SWIFT-owych L/C.
c) kompetencji społecznych:
• nabycie kompetencji odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o rozliczeniach umów akredytywami, przepisach i ich aktualizacjach,
• zdobycie kompetencji w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami procesu akredytywy – zleceniodawcą, beneficjentem, bankiem awizującym, bankiem otwierającym i innymi bankami,
• zdobycie kompetencji rozstrzygania sporów wynikających z posługiwania się akredytywą dokumentową.

Program szkolenia

Prawno-zwyczajowe uwarunkowania rozliczeń transakcji

1. Aktualne uregulowania prawne w zakresie zabezpieczeń finansowych umów.

2. Nowelizacja Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i jej wpływ na odroczoną płatność.

3. Metody ograniczania ryzyka odsetek ustawowych w kredycie kupieckim.

4. Zmiany w zakresie zabezpieczeń w umowach o roboty budowlane.

5. Ocena ryzyka związanego z finansowymi aspektami umowy.

6. Zakres zabezpieczeń finansowych w umowie – zabezpieczenia płatności, zwrotu zaliczki, prawidłowego wykonania umowy.

7. Finansowe zabezpieczenia wykonania zobowiązań reklamacyjnych, w tym z tytułu gwarancji jakości.

8. Zabezpieczenia finansowe a scenariusze realizacji umowy.

Zabezpieczenia finansowe transakcji krajowych

1. Weryfikacja standingu finansowego i solidności kupieckiej kontrahenta. Interpretacja indeksów zdolności płatniczej.

2. Nowe możliwości zabezpieczania odroczonej płatności (kredytu kupieckiego).

3. Gwarancje bankowe i ich alternatywy. Problem bezwarunkowości i płatności na pierwsze żądanie beneficjenta gwarancji. Poręczenie, kredyt dyskontowy.

4. Wykorzystanie weksli w zabezpieczeniach płatności oraz pułapki związane z wekslami.

5. Zabezpieczanie płatności na bazie art. 777 kpc. jako alternatywa dla weksla.

6. Porównanie warunków faktoringu i ubezpieczenia kredytu kupieckiego.

7. Zmiany w Ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

8. Niezbędne uzgodnienia przy blokadzie rachunku i przewłaszczeniu na zabezpieczenie.

9. Wykorzystanie form rozliczeń w późniejszym dochodzeniu roszczeń i windykacji.

Zabezpieczenia finansowe transakcji zagranicznych (POZA D/C)

1. Analiza korzystności sposobów rozliczeń i zabezpieczeń transakcji zagranicznych z punktu widzenia importera i eksportera.

2. Inkaso dokumentowe (D/A, D/P, spedytorskie i bezpośrednie) i posługiwanie się nim wg. zwyczajów URC 522.

3. Gwarancje bankowe zagraniczne wg. nowych zwyczajów URDG 758.

4. Akredytywa zabezpieczająca (stand-by) jako popularne i niedrogie zabezpieczenie finansowe nie będące akredytywą.

5. Wykorzystanie zwyczajów ISP98 i konwencji CIGSLC przy rozliczaniu umów stand-by L/C.

6. Ubezpieczenia ryzyk transakcyjnych i wypłacalności kontrahenta.

Posługiwanie się akredytywą dokumentową (d/c) przez sprzedającego i kupującego

1. Negocjowanie akredytywy z punktu widzenia sprzedającego i kupującego.

2. Istotne postanowienia nowych Jednolitych zwyczajów i praktyki dotyczących akredytyw dokumentowych UCP 600.

3. Rodzaje akredytyw i ich wykorzystanie do rozliczeń umowy. Tańsza alternatywa potwierdzania akredytywy przez bank beneficjenta.

4. Zasady negocjowania kosztów akredytywy i eliminowanie problemu potrącania kosztów z kwoty przekazywanej przez bank.

5. Zasady analizy przez banki dokumentów według nowego Międzynarodowego Standardu Praktyki Bankowej Dotyczącego Badania Dokumentów w Akredytywie Dokumentowej ISBP 745.

6. Najczęściej występujące błędy w dokumentach składanych w ramach akredytywy.

7. Koncepcje obrony przed odrzucaniem dokumentów i postępowanie wobec banku.

8. Terminy krytyczne w akredytywie i ich interpretacja przez zwyczaje.

9. Formułowanie klauzul płatności akredytywą w umowach w zależności od bazy dostawy.

Pułapki w zabezpieczeniach i nowe sposoby rozliczeń transakcji

1. Niebezpieczeństwa i pułapki wynikające z form zabezpieczeń płatności.

2. Pułapki wynikające z kosztów i prowizji. Zabezpieczenia w tym zakresie w umowie.

3. Zasady negocjowania form płatności i ustalanie priorytetów w tym zakresie.

4. Rozszerzenie zastosowania rachunku zastrzeżonego jako taniej i bezpiecznej formy rozliczeń transakcji.

5. Posługiwanie się nową alternatywą akredytywy – BPO.

6. Nowe zwyczaje finansowe URBPO i ich wykorzystanie do rozliczania transakcji.

7. Inicjatywy bankowe i ISO w kierunku ułatwień rozliczania transakcji i wdrażania metod elektronicznej weryfikacji dokumentów.

Ćwiczenia praktyczne:
Ćwiczenia – posługiwanie się wekslami i gwarancjami
Ćwiczenia – praktyczna analiza błędów w dokumentach finansowych
Ćwiczenia – posługiwanie się akredytywami w formie komunikatu MT700
Ćwiczenia – praktyczna analiza błędów popełnianych przy realizacji zabezpieczeń i negocjacjach z bankami

Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco. Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
12-10-202313-10-2023Warszawa

Zaufali nam: