Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej i deweloperskiej

Cena: 1990 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Dyrektorzy, kierownicy, specjaliści działów controllingu, budżetowania, analiz, działów finansowo-księgowych oraz zarządzania kosztami i przychodami, jak również pozostała kadra menedżerska.

Warsztat prowadzony jest na poziomie średniozaawansowanym, uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę o metodach i narzędziach rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu.

Cel szkolenia

Celem warsztatu jest wprowadzenie uczestników w zakres wiedzy i umiejętności praktyczne dotyczące współczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w firmach branży budowlanej i deweloperskiej.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – jak rozumieć i interpretować zapisy polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości w kontekście systemu rachunkowości zarządczej i controllingu?

2. Kontrakty długoterminowe z punktu widzenia systemu rachunkowości – specyfika i wpływ na ustalanie przychodów, kosztów i wyników.

3. Działalność deweloperska i jej specyfika – deweloper jako pośrednik lub jako generalny wykonawca, spółki celowe powołane do realizacji jednego (lub kilku) przedsięwzięć deweloperskich

4. Potrzeby informacyjne zarządzania projektami a system informacyjny rachunkowości:
• wewnętrzni odbiorcy informacji,
• zakres informacji dla partnerów biznesowych (zamawiający, inwestor zastępczy, inżynier kontraktu zatrudniony przez zamawiającego) i ich wpływ na system informacyjny rachunkowości,
• sprawozdawczość finansowa.

5. Specyfika kosztów w projektach długoterminowych
• koszty bezpośrednie,
• koszty nieplanowane,
• koszty postojów i bezczynności,
• koszty ogólne (zmienne i stałe),
• koszty sprzętowo – transportowe,
• koszty działalności pomocniczej,
• koszty sprzedaży,
• koszty finansowania zewnętrznego,
• koszty ogólne jednostki realizującej działalność projektową.

6. Specyfika kosztów w działalności deweloperskiej
• koszty fazy przygotowawczej – badanie rynku, przygotowanie gruntu, wykonanie elementów infrastruktury przekazywanej następnie nieodpłatnie np. gminie, itp.
• koszty gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu
• koszty finasowania zewnętrznego
• koszty podatku od nieruchomości, itp.
• rezerwy i RMB w działalności deweloperskiej

7. Ustalanie przychodów i kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego
• ustalanie kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego metodą wyceny wyrobów gotowych (produkcja w toku)
• ustalanie przychodów i kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego metodą stopnia zaawansowania,
• klucze rozliczeniowe kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego na jego poszczególne elementy (np. lokale), np. PUM, kubatura, ilość miejsc postojowych, itd. – zastosowanie, ustalanie, współmierność i związki przyczynowo – skutkowe,
• moment uznania przychodów z działalności deweloperskiej – data zawarcia umowy (akt notarialny) czy też inny moment?
• wycena nieruchomości w koszcie wytworzenia a wycena w wartości godziwej.

8. Wielozadaniowy rachunek kosztów zorientowany na zarządzanie kontraktami długoterminowymi:
• struktury kosztów (wg rodzaju, podmiotowa, przedmiotowa, procesowa, wg działań),
• rachunek kosztów zmiennych standardowych – podstawowe narzędzie do zarządzania kosztami projektu oraz źródło informacji dla potrzeb metody EVM.
• wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników zorientowany na zarządzanie projektami, pozwalający na uzyskanie czytelnych i szybkich informacji o dowolnym obszarze zarządzania projektem,
• rachunek kosztów działań, wykorzystywany przede wszystkim na najniższych poziomach organizacji projektu podlegających zarządzaniu, skonstruowany w taki sposób, aby dawał informacje o kosztach poszczególnych procesów realizowanych w projekcie,
• rachunek kosztów pełnych standardowych, mający zastosowanie w obszarach, gdzie wykorzystanie innych narzędzi (np. rachunku kosztów ABC) jest nieopłacalne,
• inne modele rachunku kosztów.

9. Baza sprzętowo – transportowa i rozliczenie jej kosztów na kontrakty jako przykład systemu wewnętrznych cen transferowych – narzędzia do zarządzania centrami odpowiedzialności (centra zysku, centra kosztów, itd.):
• metody rozliczania kosztów świadczeń wewnętrznych,
• zasady ustalania wewnętrznych cen transferowych,
• wpływ na sprawozdawczość finansową zastosowania systemu wewnętrznych cen transferowych.

10. Budżetowanie przychodów i kosztów z projektów długoterminowych
• dwuwymiarowy przekrój budżetów przychodów i kosztów projektów długoterminowych,
• kosztorysy budowlane a budżet kosztów – podobieństwa, różnice, wykorzystanie informacji z Działów Technicznych dla potrzeb tworzenia informacji o kosztach projektów długoterminowych.

11. Zasady oraz dobre praktyki w tworzeniu systemu budżetowania oraz kontroli kosztów i przychodów u dewelopera
• budżety przychodów: podmiotów (centra zysku) oraz przedsięwzięć deweloperskich,
• budżety kosztów: podmiotów (centra kosztów) oraz przedsięwzięć deweloperskich
• struktura budżetów przychodów, kosztów i wyników,
• organizacja procesu budżetowania u dewelopera.

12. Analiza odchyleń przychodów i kosztów rzeczywistych od przychodów i kosztów planowanych.

13. Specjalne narzędzie rachunkowości zarządczej dla potrzeb zarządzania projektami długoterminowymi – amerykańska metoda Earned Value Management (EVM):
• znaczenie metody EVM w zarządzaniu projektami,
• pomiar stopnia zaawansowania projektu według metody EVM,
• podstawowe etapy zastosowania metody EVM,
• wskaźniki ustalane w metodzie EVM,
• formy prezentacji wyników zgodnie z metodą EVM.

Informacje organizacyjne

Cena: 1990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 7 dni roboczych przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
13-06-202414-06-2024Warszawa

Zaufali nam: