Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

dr hab. inż. Roman Kotapski – ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., wydawca pisma Controlling i Zarządzanie, Redaktor Naczelny Wydawnictwa MARINA. Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach. Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi – Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt. Jest autorem, współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014), Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2020), Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021), Raportowanie finansowe, niefinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury (wyd. Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o., Katowice, 2021).

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:
• zarządów i dyrektorów,
• głównych księgowych,
• pracowników działów ekonomiczno-finansowych,
• pracowników działów księgowości,
• controllerów,
• pracowników urzędów gmin, którzy z racji swojej pracy sprawują kontrolę nad realizacją usług komunalnych w gminie,
• członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcom oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Zakres tematyczny szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, bez względu na formę organizacyjno-prawną. W ramach szkolenia zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym:
• produkcji wody,
• dystrybucji wody do różnych odbiorców,
• utrzymania sieci hydrantów,
• odprowadzania ścieków,
• odprowadzania wód opadowych i deszczowych,
• oczyszczania ścieków,
• utrzymania ruchu,
• bazy sprzętowo-transportowej, warsztatów itp.,
• utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa.
Ponadto będą przedstawione problemy:
• ujmowania przychodów i kosztów w zakładowym planie kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
• kalkulacji kosztów usług wewnętrznych i ich rozliczenia,
• rozliczania kosztów pośrednich
• raportowania na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
• wdrożenia i funkcjonowania systemu budżetowania.

Cel szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Również przedstawienie raportowania na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.

Metoda pracy

Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.
Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu, analizy systemów informacyjnych oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji m.in. w ZUK w Pieńsku, PWiK w Bolesławcu, ZWiK w Raciborzu, PGM w Polkowicach, MWiK w Chodzieży, Katowickie Wodociągi SA.

Program szkolenia

1. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa
1.1 Istota, zadania i funkcje rachunku kosztów
1.2 Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie wod-kan
1.3 Kwalifikacja kosztów działalności przedsiębiorstwa
1.4 Taryfa a koszty działalności przedsiębiorstwa wod-kan

2. Koszty działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
2.1 Grupowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
2.2 Koszty produkcji i uzdatniania wody
2.3 Koszty dystrybucji wody do odbiorców
2.4 Koszty utrzymania sieci hydrantów
2.5 Koszty odprowadzania ścieków
2.6 Koszty odprowadzania wód opadowych i deszczowych
2.7 Koszty oczyszczania ścieków
2.8 Koszty utrzymania ruchu
2.9 Koszty bazy sprzętowo-transportowej
2.10 Koszty utrzymania infrastruktury ogólnej przedsiębiorstwa
2.11 Koszty ogólne działalności przedsiębiorstwa
2.12 Koszty stałe i zmienne usług wodociągowo-kanalizacyjnych

3. Ujmowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
3.1 Plan kont zespół 5 Koszty według układu funkcjonalno-kalkulacyjnego – jako źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa
3.2 Problemy związane z ewidencją kosztów działalności przedsiębiorstwa wod-kan
3.3 Projekt zakładowego planu kont – zespół 5 i 7 na potrzeby zarządzania kosztami

4. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym
4.1 Istota kalkulacji kosztów
4.2 Rozliczanie wewnętrzne kosztów
4.3 Kalkulacja i rozliczanie kosztów robocizny
4.4 Kalkulacja i rozliczanie kosztów usług sprzętowych i transportowych
4.5 Rozliczanie kosztów utrzymania ruchu
4.6 Rozliczanie kosztów ogólnych na potrzeby taryfy
4.7 Klucze rozliczeniowe kosztów i wpływ na zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa
4.8 Kalkulacja kosztów usług wewnętrznych i zasobów

5. Sprawozdawczość wewnętrzna na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
5.1 Rachunek zysków i strat a rachunek wyników
5.2 Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania
5.3 Rachunek wyników dostarczania wody dla miejscowości
5.4 Rachunek wyników odprowadzania ścieków dla miejscowości
5.5 Rachunek wyników odprowadzania wód deszczowych i opadowych
5.6 Rachunek wyników zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków
5.7 Budżet jako narzędzie planowania i kontroli taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
5.8 Raport z działalności przedsiębiorstwa – zakres i wnioski

6. Wdrożenie systemu budżetowania w przedsiębiorstwie – na co należy zwrócić uwagę

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat ukończenia szkolenia

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 7 dni roboczych przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
26-03-2024Warszawa
10-06-2024Warszawa

Zaufali nam: