Rachunek kosztów działań i zarządzanie na podstawie działań

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Zadania rachunku kosztów w nowoczesnej organizacji (1 godzina):
a) cele rachunku kosztów; czynniki wpływające na kształt rachunku kosztów; rodzaje decyzji podejmowanych na podstawie rachunku kosztów; rozliczanie kosztów pośrednich w ujęciu tradycyjnym; problemy związane z tradycyjnymi metodami rozliczania kosztów pośrednich.

2. Etapy implementacji rachunku kosztów działań (5 godzin):
a) wprowadzenie do rachunku kosztów działań – cele wdrożenia, inne spojrzenie na strukturę firmy, produkty i koszty, model ABC, perspektywa procesów; podstawowe pojęcia rachunku kosztów działań – procesy, działania i czynności; etapy wdrażania rachunku kosztów działań; identyfikacja obiektów kosztów – rodzaje obiektów kosztów, przykładowe obiekty kosztów; identyfikacja działań – analiza działań z uwzględnieniem ich hierarchii, przykłady wyodrębniania procesów, działań i czynności, wzór karty działania, analiza działań; ustalenie kosztów działań – przyporządkowanie kosztów poszczególnym działaniom; ustalenie nośników kosztów działań – analiza działań pod kątem kalkulacji kosztów produktów, cechy nośników kosztów, wymogi co do nośników, przykłady nośników kosztów działań; rozliczenie kosztów na obiekty kosztów; problemy związane z rachunkiem kosztów działań.

ActivityCo case
(problematyka: charakterystyka działań w różnych rodzajach organizacji; identyfikacja procesów i działań; identyfikacja obiektów kosztów do rozliczania kosztów działań; koszty bezpośrednie działań; rozliczanie kosztów zasobów na działania; koszty jednostkowe działań; mierniki efektywności działań; przykłady kart kosztów działań)

MasterLogistics Case
(problematyka: wyodrębnianie zasobów; nośniki zasobów i rozliczanie kosztów zasobów; nośniki działań i rozliczanie kosztów działań; kalkulacja kosztów klientów w rachunku kosztów działań; zastosowanie rachunku kosztów działań do analizy rentowności klientów; podejmowanie decyzji o klientach na podstawie rachunku kosztów działań)

3. Warsztaty komputerowe (4 godziny)

ProdActiv Case
(warsztaty komputerowe oparte są na jednym kompleksowym studium przypadku; podczas zajęć uczestnicy pracują samodzielnie, ale pod kontrolą prowadzącego w specjalnie stworzonym modelu działającym w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL; szczególną cechą pracy podczas warsztatów komputerowych jest praktyczne – kompleksowe ujęcie wszystkich analizowanych zagadnień związanych z opracowaniem i wykorzystaniem rachunku kosztów działań)

• Wyodrębnianie obiektów kosztów, zasobów i działań w ProdActiv (1 godzina):
koszty bezpośrednie produktów, klientów, działań i zasobów; działania pomocnicze/podstawowe/ogólne, działania tworzące/nie tworzące wartości; działania operacyjne/strategiczne; działania na poziomie jednostki/serii/rodzaju produktów/firmy; działania wchodzące w skład kosztu wytworzenia i nie wchodzące w skład kosztu wytworzenia; działania na poziomie jednostki, serii, rodzajów produktów i firmy jako całości.
• Ustalanie kosztów działań w ProdActiv (1 godzina):
nośniki zasobów i rozliczanie kosztów zasobów na działania; rozliczanie kosztów działań pomocniczych; ustalanie stawek kosztów na jednostki nośników działań.
• Analiza rentowności produktów i grup klientów w ProdActiv (2 godziny):
rozliczanie kosztów działań na produkty; rozliczanie kosztów działań na grupy klientów; analiza rentowności produktów; analiza rentowności grup klientów; działania tworzące i nie tworzące wartości w organizacji.

4. Zarządzanie na podstawie działań (1,5 godziny):
a) wprowadzenie do zarządzania na podstawie działań (Activity-Based Management – ABM); analiza działań z punktu widzenia celowości ich wykonywania – działania fundamentalne i dodatkowe, działania wspomagające i operacyjne, działania poniżej i powyżej oczekiwań, działania istotne i nieistotne; postępowanie z nieefektywnymi działaniami; analiza rentowności produktów – hierarchia produktów, alokacja kosztów na produkty, sposoby postępowania z nierentownymi produktami; analiza rentowności klientów – segmentacja klientów, elementy składowe analizy rentowności klientów i zarządzanie klientami, sposoby postępowania z nierentownymi klientami; budżetowanie według działań.

5. Problemy implementacji rachunku kosztów działań (0,5 godziny):
a) przesłanki, korzyści i problemy związane z wdrażaniem rachunku kosztów działań; zakres szczegółowości rachunku kosztów działań; optymalna wielkość modelu Activity-Based Costing; etapy wdrażania rachunku kosztów działań; czynniki sukcesu i ryzyka przy wdrażaniu rachunku kosztów działań; kryteria oceny oprogramowania do rachunku kosztów działań.
Extra do samodzielnej analizy

WesternProducts case
(problematyka: szacowanie kosztów produktów przy wykorzystaniu kalkulacji doliczeniowej; kalkulacja kosztów produktów z wykorzystaniem rachunku kosztów działań; porównanie wyników kalkulacji; wnioski dla zarządzania)

MachineryParts case
(problematyka: wykorzystanie rachunku kosztów działań do rozliczania kosztów działów wsparcia na działy podstawowe; wycena usług działów wsparcia świadczonych na zewnątrz; wady i zalety świadczenia usług na zewnątrz organizacji; możliwości wykorzystania rachunku kosztów działań dla potrzeb wyceny usług wewnętrznych i zewnętrznych)

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 90
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
20-04-202321-04-2023Warszawa

Zaufali nam: