Prawo podatkowe – 18 edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

Cena: 8100 zł

Kategoria:

Czas trwania: 1 rok
Cena: 8100 zł
Szczegółowy plan
Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób koncentrujących swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej – m.in. (przyszłych) doradców podatkowych, doradców prawnych pracowników działów finansowo – księgowych, a także do osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, zarówno w procesie jego tworzenia jak i stosowania. Zakres przedmiotowy obejmuje zarówno regulacje materialnego prawa podatkowego jak i przepisy postępowania podatkowego oraz sądowo-administracyjnego. Zajęcia prowadzone są przez ekspertów praktyków posiadających głęboką wiedzę i doświadczenie w obszarze prawa podatkowego co przynosi studentom szereg korzyści. Uczestnicy mają możliwość zdobycia praktycznej perspektywy na temat aktualnych zastosowań prawa podatkowego w rzeczywistych sytuacjach. Po drugie, praktycy są w stanie dzielić się konkretnymi przypadkami i doświadczeniem, co może wzbogacić zrozumienie teoretycznych koncepcji.

Korzyści dla uczestników

Absolwent studiów staje się wysoko cenionym na rynku pracy specjalistą posiadającym umiejętności niezbędne do prawidłowego stosowania i interpretacji prawa podatkowego. Dodatkową korzyścią dla absolwentów jest poznanie elementów rachunkowości oraz prawa celnego i dewizowego, które będzie potrafił łączyć z prawem podatkowym. Ma wiedzę na temat wykładni prawa, która polega na ustaleniu właściwego ich rozumienia, przypisaniu im odpowiedniego znaczenia, bądź wyznaczeniu ich zakresu.

Warunki ukończenia studiów

• Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów.
• Egzamin obejmuje test wiedzy jednokrotnego wyboru, pytania otwarte oraz rozbudowane studium przypadku.
• Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym (test jednokrotnego wyboru) a także pracą indywidualną oraz projektem grupowym z wybranych przedmiotów.
• Egzaminy (semestralny oraz końcowy) stanowią 90% oceny końcowej, 10% oceny końcowej stanowią prace (praca indywidualna oraz projekt grupowy).

Prowadzący zajęcia

● Adam Bącal
● Marcin Borkowski
● dr Wojciech Dmoch
● Paweł Banasik
● Ewa Kilian
● Alicja Sarna
● Piotr Pogorzelski
● Anna Karczewska
● Gabriela Suski-Borek

Program zajęć

• Źródła i wykładnia prawa

• Ordynacja podatkowa

• Podatek od towarów i usług

• Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

• Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

• Podatek od spadków i darowizn

• Podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne

• Podatek rolny i leśny. Opłata skarbowa

• Podatek od czynności cywilnoprawnych

• Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego

• Postępowanie sądowo – administracyjne

• Postępowanie egzekucyjne

• Prawo celne

• Prawo dewizowe

• Podatek akcyzowy

• Prawo karne skarbowe

• Krajowa Administracja Skarbowa, organy administracji skarbowej, kontrola celno-skarbowa, ewidencja podatkowa

• Rachunkowość

• Ustawa o doradztwie podatkowym

• Pisma procesowe

• Zajęcia integracyjne

• Egzaminy

Informacje organizacyjne

Czas trwania: 2 semestry

Całkowita liczba godzin: 178 (jedna godzina dydaktyczna= 45 minut)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:
– sobota 8.45 – 15.45
– niedziela 8.45 – 15.45

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych

Zasady naboru: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń*

Wymagane dokumenty:
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
• zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
• oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
• kopia dowodu wpłaty wpisowego

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona

Koszt uczestnictwa:
– 250 zł opłata wpisowa
– 8100 zł w przypadku płatności jednorazowej *
– 8600 zł w przypadku płatności w dwóch ratach, po 4300 zł za semestr

* Ewentualne dodatkowe zniżki oferowane przez Uczelnię nie kumulują się z powyższą ofertą

Konto, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:
Akademia Leona Koźmińskiego
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt: krogalinska@kozminski.edu.pl

Osoba kontaktowa w Uczelni:
Katarzyna Rogalińska-Gajewska
Doradca Edukacyjny
Tel. +48 (22) 519 23 52
krogalinska@kozminski.edu.pl
ul. Jagiellońska 57/59

Dodatkowych informacji udziela:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
Tel.: 22/ 208 28 31, 208 28 38
Faks: 22/ 211 20 90, 208 28 30
studia.podyplomowe@akademiamddp.pl

Partnerzy

Dostępne terminy
26-10-202429-06-2025Warszawa/Online

Zaufali nam: