Praktyczne zastosowanie SAP ERP – 19 edycja we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego

Cena: 8400 zł

Kategoria:

Czas trwania: 2 semestry
Cena: 8400 zł
Szczegółowy plan
Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób zajmujących się realizacją procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych. Studia te w szczególności powinny zainteresować osoby, które wykorzystują lub będą wykorzystywać w swojej pracy system SAP.

Cel studiów

Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie absolwentów do pracy z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania klasy ERP (na bazie SAP). Zgodnie z badaniami prowadzonymi na świecie 30% dużych przedsiębiorstw i korporacji światowych używa systemu SAP jako narzędzia zarządzającego. W Polsce odsetek jest jeszcze wyższy i sięga ok. 40%.

System SAP daje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom dzięki koordynacji procesów biznesowych. Dzięki systemowi SAP polepsza się organizacja i automatyzacja procesów, a tym samym zwiększa się ich wydajność i opłacalność. Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy i wykorzystywane praktycznie w procesach zarządzania w łańcuchach dostaw.

Korzyści dla uczestników

Podstawową korzyścią wynikającą z ukończenia studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na standaryzację procesów i skrócenie czasu potrzebnego na ich obsługę z wykorzystaniem systemu SAP. Słuchacze nauczą się m.in. szybszego sporządzania raportów dla różnych celów sprawozdawczych wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonywania różnego rodzaju symulacji w celu sporządzenia planów finansowych.

Absolwenci (po zdaniu egzaminu praktycznego) otrzymują nieodpłatnie certyfikat ukończenia szkolenia SAP wydany przez Akademię Leona Koźmińskiego na podstawie licencji SAP.
W toku studiów każdy ze słuchaczy otrzyma swoje indywidualne konto do systemu SAP z możliwością logowania 24h na dobę, aby mógł szkolić się/uczyć także w domu.

Warunki ukończenia studiów

Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów. Egzamin końcowy obejmuje test sprawdzający wiadomości teoretyczne oraz umiejętności praktyczne wykorzystywania zintegrowanego systemu informatycznego SAP w przedsiębiorstwie.

Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym oraz pracą indywidualną w ramach przedmiotu TESTY INTEGRACYJNE.

Egzamin semestralny stanowi 20 % oceny końcowej, praca indywidualna 20 % oceny końcowej, egzamin końcowy 60% oceny końcowej.

Prowadzący zajęcia

• Bartosz Szubzda
• Bartłomiej Socha
• Paweł Woźniak
• Wojciech Barczyński
• Paulina Kuliga
• Elżbieta Gmur
• Sebastian Sobczyk

Program zajęć

Zajęcia Integracyjne

Moduł 1
SAP S/4 HANA

Moduł 2
Wprowadzenie do systemu SAP

1. Zintegrowane systemy informatyczne
2. System SAP – główne funkcjonalności, wprowadzenie do systemu

Moduł 3
Gospodarka materiałowa (MM)

1. Zarządzanie materiałami w przedsiębiorstwie

2. Zarządzanie danymi zakupowymi

3. Definiowanie dostawców i klientów. Walidacja dostawców

4. Inwentaryzacja

5. Przyjęcia towarów

6. Proces zakupu materiałów

Moduł 4
Planowanie i kontrolowanie produkcji (PP)

1. Wielopoziomowe struktury materiałowe

2. Definiowanie marszrut i centrów pracy

3. Planowanie procesu produkcyjnego

4. Raportowanie z produkcji

5. Zapotrzebowania materiałowe

6. Różne typy produkcji

Moduł 5
Sprzedaż i dystrybucja (SD)

1. Plany sprzedażowe

2. Wysyłka towarów

3. Wystawianie dokumentów sprzedażowych

4. Strategie cenowe, promocje i obniżki

5. Zarządzanie sprzedażą i wysyłką. Integracja modułu sprzedaży z procesem produkcyjnym

Moduł 6
Kontrola jakości (QM)

1. Charakterystyki i plany kontroli

2. Proces kontroli jakości w zakupach, produkcji i sprzedaży

3. Automatyzacja procesów

Moduł 7
Zarządzanie magazynem (WM)

1. Zarządzanie magazynem. Łączenie IM z WM

2. Proces kontroli jakości na magazynie

Moduł 8
Finanse przedsiębiorstwa (FICO)

1. Rachunkowość

2. Controlling

Moduł 9
Testy integracyjne

1. Zdefiniowanie pełnego procesu od zamówienia sprzedaży po wysyłkę produktu gotowego

Moduł 10
Zagadnienia administracyjne i programistyczne dotyczące SAP

1. Ustawienia konfiguracyjne

2. Business workflow

3. Uprawnienia i zagadnienia programistyczne ABAP

Informacje organizacyjne

Czas trwania: 2 semestry

Całkowita liczba godzin: 184 (jedna godzina dydaktyczna= 45 minut)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:
• sobota 8.45 – 15.45
• niedziela 8.45 – 15.45

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych

Zasady naboru: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń*

Wymagane dokumenty:
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
• zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
• oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
• kopia dowodu wpłaty wpisowego

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona

Koszt uczestnictwa:
• 250 zł opłata wpisowa
• 8400 zł w przypadku płatności jednorazowej *
• 8800 zł w przypadku płatności w dwóch ratach, po 4400 zł za semestr

* Ewentualne dodatkowe zniżki oferowane przez Uczelnię nie kumulują się z powyższą ofertą

Konto, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:
Akademia Leona Koźmińskiego
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt: krogalinska@kozminski.edu.pl

Osoba kontaktowa w Uczelni:
Katarzyna Rogalińska-Gajewska
Doradca Edukacyjny
Tel. +48 (22) 519 23 52
krogalinska@kozminski.edu.pl
ul. Jagiellońska 57/59

Dodatkowych informacji udziela:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
Tel.: 22/ 208 28 31, 208 28 38
Faks: 22/ 211 20 90, 208 28 30
studia.podyplomowe@akademiamddp.pl

Partnerzy

Dostępne terminy

Zapytaj o najbliższy termin: anna.pyrzanowska@adn.pl

Zaufali nam: