Podstawy księgowości

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Gabriela Suski-Borek – absolwentka wydziału rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wieloletni wykładowca zagadnień księgowych i finansowych, oraz doświadczony praktyk. W latach 1999-2010 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Trener w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Samodzielny księgowy spółki produkcyjnej i usługowej korzystającej z wielu dotacji unijnych, zastępca skarbnika miasta, specjalista do spraw obsługi finansowej projektu, konsultant w Punkcie Konsultacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Bogate doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość prowadzonych zajęć, dzięki temu są ciekawe oraz użyteczne.

Program szkolenia

I. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI:

1. Podstawowe pojęcia w rachunkowości:
a) rok obrotowy,
b) okresy sprawozdawcze,
c) dzień bilansowy,
d) definicja aktywów,
e) definicja pasywów.

2. Nadrzędne zasady rachunkowości:
a) zasada rzetelnego obrazu,
b) zasada przewagi treści nad formą,
c) zasada memoriału,
d) zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów,
e) zasada ostrożności,
f) zasada indywidualnej wyceny,
g) zasada istotności,
h) zasada ciągłości – porównywalności.

3. Elementy ksiąg rachunkowych:
a) dziennik,
b) księga główna,
c) księgi pomocnicze,
d) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz),
e) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej,
f) zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych.

II. DOKUMENTOWANIE ZMIAN W STANIE AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW:

1. Charakterystyka aktywów:
a) aktywa trwałe,
b) aktywa obrotowe.

2. Charakterystyka pasywów:
a) kapitały własne,
b) kapitały (fundusze) obce.

3. Operacje gospodarcze powodujące zmiany w stanie aktywów i pasywów:
a) zdarzenie gospodarcze a operacja gospodarcza,
b) wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu.

4. Cel i termin sporządzenia bilansu.

III. KONTO KSIĘGOWE – DEFINICJE, RODZAJE, ZASADY FUNKCJONOWANIA:

1. Konto księgowe i zasady jego działania:
a) konta bilansowe – funkcjonowanie i stosowanie,
b) konta wynikowe – funkcjonowanie, zasady działania i powiązanie z kontami bilansowymi,
c) konta syntetyczne i konta analityczne.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH ZASAD PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH:

1. Określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.

2. Wskazanie miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych.

4. Ustalenie sposobu sprawdzania i dekretowania dokumentów.

V. SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH:

1. Zakładowy plan kont.

2. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe.

3. Opis systemu przetwarzania danych.

4. Ochrona danych oraz przechowywanie dokumentów i dowodów księgowych.

VI. Podstawa prawna tworzenia odpisów aktualizujących:

1. Ustawa o rachunkowości.

2. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości”.

3. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

4. Odpisy aktualizujące należności w świetle ustawy o rachunkowości.

5. Uprawdopodobnienie nieściągalności należności dla celów podatkowych.

6. Wszczęcie postępowania upadłościowego wobec kontrahenta zagranicznego bez możliwości zawarcia układu.

7. Nakaz zapłaty należności w postępowaniu upominawczym i skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej.

8. Odpisy aktualizujące wartość należności, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

VII. Obsługa księgowa dłużnika alimentacyjnego w tym:

1. księgowanie umorzeń (na wniosek dłużnika/na podstawie ustawy/z powodu śmierci).

2. księgowanie korekty zadłużenia w przypadku stwierdzenia nienależnie pobranych świadczeń.

3. rozłożenia na raty zadłużenia i konta ratalne/ plan ratalny/ zerwania planu ratalnego.

4. naliczanie odsetek od zadłużenia w przypadku umorzeń/nienależnie pobranych świadczeń/rozłożenia na raty/ zerwania planu ratalnego.

5. rozliczenia z budżetem z uwzględnieniem nienależnie pobranych świadczeń/rat/ zerwania planu ratalnego.

VIII. Obsługa księgowa nienależnie pobranych świadczeń.

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 9:00 – 14:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
12-11-202413-11-2024Warszawa

Zaufali nam: