Podatek od nieruchomości w branży budowlanej i deweloperskiej w 2024 roku

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzien
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Pojęcie ,,budowla” niezgodne z Konstytucją, konsekwencje praktyczna:
a) nowa definicja budowli na potrzeby podatku od nieruchomości? – co z definicjami budynku, urządzenia technicznego, obiektu budowlanego
b) czy możliwe jest odzyskanie PoN za ostatnie 5 lat dzięki wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego?
c) prace legislacyjne nad zmianami do stycznia 2025 r. – zalecenia z wyroku TK

2. Identyfikacja regulacji prawnych najważniejszych dla podatku od nieruchomości z punktu widzenia podatnika i przedmiotu opodatkowania.

3. Zakres i wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości z uwzględnieniem praktycznych problemów branży budowlanej i deweloperskiej:
a) wpływ ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości,
b) księgi wieczyste a podatek od nieruchomości,
c) możliwość kwestionowania zapisów w ewidencjach w trakcie sporów z organami podatkowymi,
d) Klasyfikacja Środków Trwałych a podatek od nieruchomości,
e) organy podatkowe właściwe dla podatku od nieruchomości,
f) przedawnienie podatku od nieruchomości.

4. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej i deweloperskiej:
a) budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działalności gospodarczej,
b) pojęcie „przegrody budowlanej” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni”,
c) pojęcie budowli i urządzenia budowlanego,
d) różnica w pojęciu „budynku” oraz „budowli”,
e) budowla na cudzym gruncie,
f) transformatory jako obiekty budowlane opodatkowane podatkiem od nieruchomości,
g) opodatkowanie urządzeń technicznych,
h) sieci techniczne,
i) urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
j) zbiorniki,
k) drogi,
l) wiaty,
m) wolno stojące instalacje, maszty antenowe i wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe,
n) tymczasowe obiekty budowlane m. in. sezonowe namioty, obiekty kontenerowe, przenośne transformatory itp.
o) place, place pod śmietnik, ogrodzenia,
p) przyłącza,
q) uzbrojenie terenu,
r) trafostacja z perspektywy aktualnej linii orzeczniczej.

5. Właściwe określenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości kluczem do prawidłowego rozliczenia z organem podatkowym:
a) zasady określania powierzchni gruntów,
b) powierzchnia użytkowa budynku,
c) dokumentacja istotna w przypadku określania powierzchni budynku,
d) powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych,
e) ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach,
f) budowle zamortyzowane a podatek od nieruchomości,
g) modernizacja budowli a obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania.

6. Podatnik podatku od nieruchomości – identyfikacja i problemy praktyczne branży budowlanej i deweloperskiej:
a) właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości,
b) posiadacz samoistny podatnikiem podatku od nieruchomości,
c) użytkownik wieczysty podatnikiem podatku od nieruchomości,
d) posiadacz zależny – posiadacz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

7. Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
a) podmioty zobowiązane do zapłaty podatku,
b) odpowiedzialność za zaległości,
c) rozliczenia między współwłaścicielami.

8. Stawki podatku od nieruchomości w 2024 r.:
a) Uprawnienia Ministra Finansów w podatku od nieruchomości,
b) zasady ustalania stawki podatku od nieruchomości przez radę gminy,
c) możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości poprzez uchwałę rady gminy,
d) stawki podatku od nieruchomości w przypadku gruntów,
e) stawki podatku od nieruchomości w przypadku budynków,
f) stawka podatku od nieruchomości dotycząca budowli.

9. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości – praktyczne przykłady w branży budowlanej i deweloperskiej:
a) ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego,
b) wybudowanie nieruchomości a podatek,
c) nabycie nieruchomości a obowiązek podatkowy,
d) sprzedaż nieruchomości,
e) likwidacja obiektu budowlanego a moment wygaśnięcia obowiązku podatkowego,
f) deklaracje w podatku od nieruchomości,
g) terminy zapłaty podatku.

10. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe – kiedy przedsiębiorcy z branży budowlanej i deweloperskiej mogą uniknąć obciążenia?

11. Podsumowanie zmian w podatku od nieruchomości, które mają wpływ na rozliczanie podatku przez branżę budowlaną i deweloperską:
a) zmiana definicji „obiektu budowlanego” w Prawie budowlanym – możliwość wyłączenia z opodatkowania obiektów niespełniających definicji z Prawa budowlanego,
b) wyłączenia z zakresu opodatkowania z powodów technicznych,
c) skutki nowego zakresu solidarnej odpowiedzialności podatników w przypadku współwłasności obiektów budowlanych oraz nieruchomości,
d) nowelizacja ustawy Prawo budowlane z 19 września 2020 r.,
e) jednolity wzór deklaracji na podatek od nieruchomości,
f) grunty pod infrastrukturą przesyłową.

12. Ujęcie podatku od nieruchomości w rozliczeniu podatku dochodowego:
a. podatek od nieruchomości jako koszt uzyskania przychodów w CIT/PIT,
b. zaległość w podatku od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów,
c. rozliczenie podatku od nieruchomości w czasie.

13. Postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa w podatku od nieruchomości z uwzględnieniem praktycznych przykładów sporów prowadzonych przez przedsiębiorców w branży budowlanej i deweloperskiej:
a) postępowanie:
• wszczęcie postępowania, postępowanie dowodowe, rozstrzygnięcie, rygor natychmiastowej wykonalności decyzji.
b) kontrola:
• zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, moment rozpoczęcia kontroli podatkowej, rozpoczęcie kontroli bez udziału kontrolowanego, uprawnienia kontrolujących, obowiązki kontrolowanego, odpowiedzialność karnoskarbowa, zakończenie kontroli podatkowej, protokół zakończenia kontroli, wyniki kontroli podatkowej, spór przed sądem administracyjnym.

14. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące podatku od nieruchomości z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej i deweloperskiej.

15. Pytania i odpowiedzi (Q&A) – dyskusja.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat ukończenia szkolenia

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy

Zapytaj o najbliższy termin szkolenia: szkolenia@adnakademia.pl

Zaufali nam: