Podatek akcyzowy w 2024 roku – praktyka, orzecznictwo, najnowsze zmiany

Cena: 840 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 840 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Piotr Paszek – doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp. k. specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego i podatku VAT, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT, rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego – w oparciu o rankingi Rzeczpospolitej z 2020 r. i z 2022 r.

Cel szkolenia

Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym w oparciu o najnowsze przepisy i orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2024 r.

Szkolenie dedykowane jest dla uczestników posiadających już pewną wiedzę w zakresie podatku akcyzowego. Prowadzący odpowiada na bieżąco na pytania przedstawiane przez Uczestników w trakcie zajęć, a w końcowej części szkolenia zaplanowano dodatkowy czas na konsultacje z całego zakresu szkolenia.

Program szkolenia

1. Regulacji ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne:
a) źródła prawa,
b) najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
c) zasady rejestracji jako podatnik akcyzy (w CRPA),
d) terminy wejścia w życie nowych przepisów/planowanych zmian.

2. Kluczowe zmiany akcyzowe:
a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych – bezterminowe przedłużenie możliwości prowadzenia ewidencji w formie papierowej,
b) zmiany dotyczące deklaracji podatkowych,
c) skutki wprowadzenie e-SAD w obrocie wewnątrzwspólnotowym.

3. Regulacje dotyczące produkcji energii odnawialnej wprowadzone od 2023 r.:
a) czy nadal konieczna będzie rejestracja w CRPA?
b) zakres wyłączenia producentów energii odnawialnej z obowiązku składania deklaracji podatkowych,
c) produkcja energii odnawialnej a zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej,
d) przegląd najnowszych orzeczeń i interpretacji.

4. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych po ostatnich zmianach:
a) zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
b) aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego,
c) termin na dokonanie rejestracji,
d) regulacje przejściowe.

5. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzone w ostatnim czasie i ich praktyczne konsekwencje:
a) ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
b) wprowadzenie wyłączenia z obowiązku składania deklaracji podatkowych dla zużycia wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
c) zmiany w zakresie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających energię elektryczną.

6. Nabycia wewnątrzwspólnotowe i dostawy wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a podatek akcyzowy – regulacje obowiązujące od 13 lutego 2023 r.:

a) zakres wyrobów objętych obowiązkami akcyzowymi dla nabycia wewnątrzwspólnotowego,
b) wymogi związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
c) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a obowiązki ewidencyjne,
e) zasady składania zabezpieczenia akcyzowego,
f) rejestracja jako uprawniony odbiorca – zakres wniosku, sposób uzyskania numeru akcyzowego,
g) rejestracja jako uprawniony wysyłający – zakres wniosku, sposób uzyskania numeru akcyzowego,
h) dokument e – SAD – szczegółowe zasady sporządzania,
i) raport odbioru – szczegółowe reguły sporządzania,
j) przesłanki i sposób sporządzenia dokumentu zastępującego e- SAD i dokumentu zastępującego raport odbioru,
k) nowe wymogi związane z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
l) warunki ubiegania się o zwrot akcyzy dla dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych.

7. Konsekwencje wprowadzenia Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA) – scentralizowana ewidencja akcyzowa (tak zwany JPK akcyzowy):
a) planowany termin wejścia w życia CEWA,
b) znaczenie wprowadzenia CEWA dla podmiotów prowadzących ewidencje akcyzowe,
c) omówienie praktycznych wymogów i obowiązków związanych z koniecznością stosowania CEWA.

8. Sposób prowadzenia składu podatkowego – kluczowe zagadnienia:
a) omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego – skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,
b) ewidencja składu podatkowego,
c) zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego z uwzględnieniem najnowszych zmian.

9. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – kluczowe zagadnienia:
a) dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
b) krajowy system teleinformatyczny (System EMCS),
c) pojęcie podmiotu wysyłającego,
d) definicja podmiotu odbierającego,
e) dokument elektroniczny e – AD,
f) dokument zastępujący e – AD,
g) raport odbioru i raport wywozu,
h) stosowanie e-DD.

10. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:
a) warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
b) zasady weryfikacji nabywców gazu,
c) sposób prowadzenia ewidencji,
d) terminy i reguły rozliczania akcyzy,
e) przegląd najnowszego orzecznictwa.

11. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:
a) zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
b) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
c) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
d) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
e) pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,
f) reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,
g) zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.

12. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:
a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
b) zużycie na potrzeby własne,
c) moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.

13. Ewidencja energii elektrycznej:
a) sposób prowadzenia ewidencji z uwzględnieniem ostatnich zmian,
b) wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
c) szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
d) sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
e) ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.

14. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce:
a) energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej z uwzględnieniem nowych reguł postępowania w okresie zmian stawek akcyzy,
b) energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
c) energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
d) zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów,
e) zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne,
f) warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy.

15. Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:
a) zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
b) moment zapłaty akcyzy,
c) rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej,
d) stawka akcyzy dla energii elektrycznej.

16. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:
a) paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
b) stawki akcyzy dla oleju opałowego ciężkiego oraz dla lekkiego oleju opałowego,
c) stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
d) stawki akcyzy dla biopaliw,
e) stawki akcyzy na gaz ziemny,
f) stawka akcyzy dla wyrobów gazowych (gazu ziemnego) do celów opałowych,
g) stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.

17. Skutku objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403:
a) moment wejścia w życie aktualnych regulacji, przepisy przejściowe,
b) stawka akcyzy dla preparatów smarowych o kodzie CN 3403,
c) zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403.

18. Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
a) zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
b) obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
c) rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
d) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
e) zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

19. Aktualne zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych:
a) zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania,
b) sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
c) formalna strona przemieszczenia – dokumenty dostawy czy e-DD?

20. Reguły sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy:
a) korzystanie z instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
b) wymogi nałożone na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych).

21. Pakiet paliwowy w praktyce:
a) terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
b) reguły dokonywania transakcji,
c) ostatnie zmiany w przepisach,
d) przegląd najnowszego orzecznictwa, skutki wyroku TSUE z 9 września 2021 r., ostatnie zmiany w przepisach mające na celu implementację wyroku.

22. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Informacje organizacyjne

Cena: 840 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
19-03-2024Warszawa
26-04-2024Warszawa
22-05-2024Warszawa
26-06-2024Warszawa

Zaufali nam: