Podatek akcyzowy w 2022 – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 740 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Piotr Paszek – doradca podatkowy, prawnik,  Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego i podatku VAT, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT, rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego – w oparciu o ranking Rzeczpospolitej z 29 kwietnia 2020 r.

Cel szkolenia

Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym w oparciu o najnowsze przepisy i orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku, a także zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., od 1 lutego 2022 r. oraz wprowadzane w trakcie 2022 r. i na początku 2023 r.

Szkolenie dedykowane jest dla uczestników posiadających już pewną wiedzę w zakresie podatku akcyzowego. Prowadzący odpowiada na bieżąco na pytania przedstawiane przez Uczestników w trakcie zajęć, a w końcowej części szkolenia zaplanowano dodatkowy czas na konsultacje z całego zakresu szkolenia.

Program szkolenia

1. Regulacji ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne:
a) źródła prawa,
b) najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
c) zasady rejestracji jako podatnik akcyzy (w CRPA),
d) terminy wejścia w życie nowych przepisów/planowanych zmian.

2. Kluczowe zmiany akcyzowe:
a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w 2022 r.,
b) nowe deklaracje podatkowe na 2022 r.

3. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych:
a) zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
b) aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego,
c) termin na dokonanie rejestracji,
d) regulacje przejściowe.

4. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzone w ostatnim czasie i ich praktyczne konsekwencje:
a) ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
b) wprowadzenie obowiązku składania deklaracji dla działalności zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz działalności dotyczącej wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
c) zmiany w zakresie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających energię elektryczną.

5. Nabycia wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a podatek akcyzowy:
a) zakres wyrobów objętych obowiązkami akcyzowymi dla nabycia wewnątrzwspólnotowego,
b) wymogi dla nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na gruncie aktualnych regulacji,
c) obowiązki związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w oparciu o regulacje wprowadzone mocą nowelizacji z dnia 9 grudnia 2021 r. – działanie w charakterze uprawnionego wysyłającego lub uprawnionego odbiorcy,
d) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a obowiązki ewidencyjne.
6. Sposób prowadzenia składu podatkowego w 2022 r. – kluczowe zagadnienia:
a) omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego – skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,
b) ewidencja składu podatkowego,
c) zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego z uwzględnieniem najnowszych zmian.

7. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – kluczowe zagadnienia:
a) dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
b) krajowy system teleinformatyczny (System EMCS),
c) pojęcie podmiotu wysyłającego,
d) definicja podmiotu odbierającego,
e) dokument elektroniczny e – AD,
f) dokument zastępujący e – AD,
g) raport odbioru i raport wywozu,
h) stosowanie e-DD – obowiązek czy prawo?

8. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:
a) warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
b) zasady weryfikacji nabywców gazu,
c) sposób prowadzenia ewidencji,
d) terminy i reguły rozliczania akcyzy,
e) przegląd najnowszego orzecznictwa.

9. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:
a) zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
b) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
c) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
d) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
e) pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,
f) reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,
g) zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.

10. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:
a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
b) zużycie na potrzeby własne,
c) moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.

11. Ewidencja energii elektrycznej:
a) sposób prowadzenia ewidencji z uwzględnieniem ostatnich zmian,
b) wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
c) szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
d) sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
e) ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.

12. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce:
a) energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej z uwzględnieniem nowych reguł postępowania w okresie zmian stawek akcyzy,
b) energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
c) energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
d) zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów,
e) zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne,
f) warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy.

13. Nowa deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:
a) zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
b) moment zapłaty akcyzy,
c) rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej,
d) stawka akcyzy dla energii elektrycznej – stawka podstawowa i stawka przejściowa,
e) zasady korzystania z czasowego zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej do gospodarstw domowych.

14. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:
a) paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
b) zmiana stawki akcyzy dla oleju opałowego ciężkiego oraz dla lekkiego oleju opałowego,
c) stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
d) stawki akcyzy dla biopaliw,
e) stawki akcyzy na gaz ziemny,
f) nowa stawka akcyzy dla wyrobów gazowych (gazu ziemnego) do celów opałowych,
g) stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa,
h) stawki akcyzy w okresach przejściowych, zasady ustalania właściwych stawek.

15. Skutku objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403:
a) moment wejścia w życie aktualnych regulacji, przepisy przejściowe,
b) stawka akcyzy dla preparatów smarowych o kodzie CN 3403,
c) zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403.

16. Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
a) zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
b) obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
c) rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
d) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
e) zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

17. Aktualne zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych:
a) zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania,
b) sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
c) formalna strona przemieszczenia – dokumenty dostawy czy e-DD?

18. Reguły sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy:
a) korzystanie z instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
b) wymogi nałożone na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych).

19. Pakiet paliwowy w praktyce:
a) terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
b) reguły dokonywania transakcji,
c) ostatnie zmiany w przepisach,
d) przegląd najnowszego orzecznictwa, skutki wyroku TSUE z 9 września 2021 r., ostatnie zmiany w przepisach mające na celu implementację wyroku.

20. Pozostałe zmiany planowane na 2022 i 2023 r.:
a) utworzenie Centralnego Rejestru Wyrobów Akcyzowych,
b) nowe reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym.

21. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Informacje organizacyjne

Cena: 740 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • lunch
  • certyfikat

Szkolenie realizowane również w formie online

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

NOWOŚĆ
Po szkoleniu wykładowca pozostaje przez godzinę do Państwa dyspozycji w celu dodatkowych konsultacji.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy

26-08-2022Warszawa
21-09-2022Warszawa

Zaufali nam: