Planowanie i modelowanie finansowe – poziom podstawowy

Cena: 1690 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

dr inż. Michał Kowalski  – adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, doświadczony analityk i doradca finansowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami korporacyjnymi, zarządzaniem systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu rachunkowości finansowej i menadżerskiej, controlingu, finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru zarządzania finansami, wykonawcą kilku projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych i Narodowego Centrum Nauki. 

Marek Zduńczyk – doświadczony wykładowca, praktyk, absolwent programu MBA European University. Specjalizuje się w zastosowaniach Excela w modelowaniu finansowym i zarządzaniem przedsiębiorstwem. Autor szeregu szkoleń z dziedziny wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w analizach finansowych przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych. Autor aplikacji zawierającej moduły budżetowania i zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa.

*Szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do pracowników i menadżerów pionów finansowych, rozwoju i controllingu.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie Uczestników do planowania finansowego, opracowywania projekcji i symulacji, budowania modeli finansowych na potrzeby m. in. studiów wykonalności, biznes planów, planów, wycen przedsiębiorstw, przygotowywania strategii finansowych. Uczestnicy nabywają umiejętności z zakresy budowania dynamicznych modeli finansowych, projektowania sprawozdań finansowych proforma oraz stosowania narzędzi oceny przedsięwzięć biznesowych i ryzyka. Warsztaty przygotowują do prowadzenia analiz inwestycyjnych i kapitałowych, uczestnicy poznają jak wystrzegać się częstych błędu i jakie się przy tym pojawiają. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi analitycznych. Zajęcia wzbogacone są analizą licznych praktycznych case studies w tym z dużych spółek giełdowych.

Program szkolenia

1. Wstęp do modelowania finansowego:
a) cele modelowania finansowego,
b) zakres , wymagania formalne i horyzont czasowy modelowania finansowego,
c) etapy opracowywania modeli finansowych,
d) narzędzia planowania finansowego.

2 .Zrozumienie zasad prowadzenia biznesu – identyfikacji nośników wartości:
a) rola dostawców, odbiorców, konkurencji w sektorze,
b) cykl życia organizacji i jego konsekwencje finansowe,
c) poszukiwanie kluczowych nośników wartości przedsięwzięcia biznesowego.

3. Opracowanie modelu finansowego – sprawozdania finansowe proforma (warsztaty z wykorzystaniem MS Excel):
a) zakres i treść sprawozdań finansowych – wprowadzenie,
b) analiza zależności pomiędzy sprawozdaniami finansowymi,
c) modelowanie finansowe – wprowadzenie i przegląd najlepszych praktyk,
d) prognozowanie przychodów ze sprzedaży:
• szacowanie stopy wzrostu na podstawie danych historycznych,
• analiza fundamentalna jako podstawa projekcji tempa wzrostu przedsiębiorstwa – modele zrównoważonego wzrostu,
• modele ustalania ceny sprzedaży wyrobu lub usługi.
e) planowanie i analiza kosztów działalności operacyjnej,
f) modelowanie przepływów pieniężnych i ocena gotówkowej efektywności biznesu:
• projekcja wydatków inwestycyjnych i planu amortyzacji,
• projekcja zapotrzebowania na kapitał obrotowy,
• cash flow zarządczy.
g) projekcja stanu aktywów i pasywów bilansu:
• bilansowanie majątku i źródeł jego finansowania,
• optymalizacja struktury finansowania – mechanizm dźwigni finansowej.
h) narzędzia planowania podatkowego –  opracowanie planu podatkowego, przegląd najlepszych praktyk,
i) konsolidacja modeli finansowych – perspektywa skonsolidowanych sprawozdań finansowych, uproszczone procedury konsolidacji.

4. Analiza i ocena projekcji finansowych (warsztaty z wykorzystaniem MS Excel):
a) narzędzia wyceny ryzyka przedsięwzięcia biznesowego:
• zmienna wartość pieniądza w czasie,
• metody szacowania kosztu kapitału; koszt kapitału własnego – model zdyskontowanych dywidend, model wyceny aktywów kapitałowych CAPM – zasady i najczęstsze pułapki w dyskusjach z analitykami,
• analiza wrażliwości, analiza scenariuszowa,
• symulacje typu MonteCarlo w ocenie ryzyka przedsięwzięć biznesowych.
b) tradycyjne i dochodowe metody oceny projekcji finansowych przedsięwzięć:
• prosta stopa zwrotu i okres zwrotu – dlaczego warto ich unikać,
• jak prawidłowo definiować przepływy gotówkowe przy stosowaniu metod dyskontowych, przepływy przedsiębiorstwa, przepływy dla właścicieli, przepływy dla dawców długu,   (FCFE,  FCFF, CFD) – sens ekonomiczny i wzajemne zależności,
• ekonomiczna wartość dodana jako narzędzie oceny inwestycji, zależność pomiędzy EVA a dyskontowanie przepływów pieniężnych,
• wartość bieżąca netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)  – zakres zastosowań i najczęstsze błędy w interpretacji,
• ocena projektów o różnym czasie trwania, decyzje o kolejności realizacji przedsięwzięć.
c) wycena i szacowanie wartości kapitału intelektualnego – narzędzia i przykłady zastosowań,
d) model zdyskontowanych przepływów pieniężnych jako uniwersalne narzędzie oceny rozwiązań biznesowych – warsztaty z podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Informacje organizacyjne

Cena: 1690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
30-09-202401-10-2024Warszawa

Zaufali nam: