Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server – specjalizacja I stopnia

Cena: 1500 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Poziom szkolenia:
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1500 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Szkolenie przekazuje kursantom wiedzę i umiejętności samodzielnego pozyskiwania danych do pracy z baz danych eksploatowanych w firmie (85% czasu szkolenia) oraz ich modyfikowania (15% czasu szkolenia). Laboratoria kładą duży nacisk na poznanie technik filtrowania danych różnego typu. Zamiana danych na czytelne informacje, poprzez łączenie danych znajdujących się w różnych tabelach, jest najcenniejszą kompetencją nabywaną przez kursantów na szkoleniu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest dedykowane osobom, które zamierzają rozpocząć poznawanie pełnego wachlarza możliwości języka Transact-SQL w wyszukiwaniu i modyfikowaniu rozproszonych informacji w relacyjnej bazie danych MS SQL Server. Umiejętności nabyte w trakcje szkolenia są przydatne w codziennej pracy osób tworzących różnorodne raporty i zestawienia. Do osiągnięcia celów szkolenia nie jest wymagana od kursanta jakakolwiek wiedza z zakresu SQL.

Cel szkolenia

1. Wyszukiwanie danych z tabel

2. Łączenie danych między tabelami

3. Modyfikowanie danych w tabelach

Umiejętności pozyskane na szkoleniu

KATEGORIA I

Wyszukiwanie danych
• Wyświetlanie danych przy pomocy instrukcji SELECT
• Łączenie danych z kilku kolumn w jedną kolumnę
• Wykonywanie obliczeń na kolumnach danych
• Zmiana nazw kolumn wierszy wynikowych zapytań
• Sortowanie wierszy za pomocą klauzuli ORDER BY
• Eliminowanie duplikujących się wierszy
• Filtrowanie danych przy pomocy klauzuli WHERE
• Wyszukiwanie danych spełniających kryteria tekstowe, liczbowe i czasu
• Wyszukiwanie pól pozbawionych wartości
• Łączenie różnych filtrów w jednym zapytaniu
– Budowanie filtrów bazujących na kolejności wyświetlanych wierszy

KATEGORIA II

Łączenie danych
• Łączenie danych z wielu tabel przy pomocy klauzuli JOIN
• Zwracanie wierszy dopasowanych między tabelami
• Wyświetlanie wierszy niedopasowanych między tabelami

KATEGORIA III

Modyfikowanie danych
• Wstawianie wierszy za pomocą instrukcji INSERT
• Kopiowanie wierszy między tabelami
• Aktualizowanie wybranych wierszy za pomocą instrukcji UPDATE
• Aktualizowanie wierszy jednej tabeli w oparciu o dane z innej tabeli
• Usuwanie pożądanych wierszy za pomocą instrukcji DELETE

Program szkolenia

MODUŁ I

Pisanie zapytań SELECT
• Wyświetlanie kolumn z tabeli (SELECT, FROM)
• Ograniczniki identyfikatorów obiektów (”” i [])
• Łączenie wartości z kolumn (operator konkatenacji +)
• Aliasowanie kolumn (AS, =)
• Operatory arytmetyczne (+, -, /, *, %)
• Operacje jednoczesne (all-at-once)
• Unikatowość wierszy wynikowych (DISTINCT)
• Idea sortowania danych (ORDER BY)
• Sortowanie danych (ASC, DESC)
• Sposoby wskazywania kolumny sortowanej
• Kolumny według których można sortować dane

MODUŁ II

Filtrowanie danych
• Definiowanie warunku wyszukiwania (WHERE)
• Operatory porównania (=, !=, <>, >, !>,  >=, <, !<, <=)
• Logika trójwartościowa (TRUE, FALSE, UNKNOWN)
• Pola pozbawione wartości (IS NULL, IS NOT NULL)
• Zaprzeczanie predykatu (NOT)
• Łączenie predykatów (AND, OR)
• Pierwszeństwo operatorów logicznych (Precedence)
• Wspomagający operator zakresu (BETWEEN)
• Wspomagający operator listy (IN)
• Budowa wzorca wyszukującego (LIKE)
• Symbole wieloznaczne (%, _, [], [^])
• Ucieczka od symboli wieloznacznych (ESCAPE)
• Zwracanie określonej liczby lub procentu wierszy (TOP)
• Determinizm opcji TOP (WITH TIES)
• Filtr OFFSET-FETCH

MODUŁ III

Łączenie danych z wielu tabel
• Idea złączeń między tabelami (JOIN)
• Złączenie krzyżowe (CROSS JOIN)
• Identyfikacja kolumn z tabel
• Aliasowanie tabel (AS)
• Złączenie wewnętrzne (INNER JOIN)
• Złączenie zewnętrzne (LEFTOUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN)
• Złączenie złożone
• Wielokrotne połączenia jednorodne
• Wielokrotne połączenia mieszane
• Logiczna kolejność wyznaczania połączeń
– Kontrolowanie logicznej kolejności połączeń

MODUŁ IV

Modyfikowanie danych
• Rozpoznanie tabeli (sp_help)
• Wstawianie wiersza (INSERT … VALUES)
• Dane znakowe różnych języków
• Wpływ wartości domyślnych na wstawianie danych (DEFAULT)
• Wstawianie wielu wierszy do tabeli (VALUES)
• Wstawianie wierszy z „innej” tabeli (INSERT … SELECT)
• Aktualizowanie wierszy (UPDATE)
• Złożone operatory przypisania (+=, -=, *=, /=, %=)
• Aktualizowanie danych w oparciu o dane z innej tabeli (UPDATE … FROM)
• Użycie aliasów w aktualizacjach opartych na złączeniu
• Usuwanie pożądanych wierszy (DELETE)
• Usuwanie danych w oparciu o dane z innej tabeli (DELETE … FROM)
• Usuwanie wszystkich wierszy z tabeli (TRUNCATE)

Informacje organizacyjne

Cena: 1500 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
11-04-202312-04-2023Warszawa
12-06-202313-06-2023Warszawa
25-09-202326-09-2023Warszawa
16-10-202317-10-2023Warszawa
20-11-202321-11-2023Warszawa

Zaufali nam: