Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP

Cena: 690 zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Nabycie wiedzy teoretycznej związanej z przesyłaniem dokumentów elektronicznych przez elektroniczną skrzynkę podawczą do urzędu, w tym z przepisami zawartymi w: ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych, kodeksem postępowania administracyjnego, instrukcją kancelaryjną. Zapoznanie się z pojęciami ESP, UPO, UPD, UPP. Zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie: wyszukiwania usługi na ePUAP wypełniania formularza elektronicznego na ePUAP, generowania dokumentu elektronicznego, walidacji dokumentu elektronicznego, podpisywania dokumentu elektronicznego podpisem kwalifikowanym i profilem zaufanym, wysyłania dokumentu elektronicznego do urzędu, generowania odpowiedzi przez urząd.

Adresaci szkolenia

Kadra kierownicza urzędów, pracownicy urzędów zajmujący się korespondencją przez ePUAP, inni pracownicy urzędów.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik szkolenia będzie znał przepisy regulujące kwestię przesyłania dokumentów elektronicznych przez ESP do urzędu za pomocą platformy ePUAP. Zdobędzie wiedzę praktyczną z obsługi platformy ePUAP.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

• znaleźć wybraną usługę na platformie ePUAP
• wypełnić formularz
•walidować dokument elektroniczny na ePUAP
• podpisać dokument elektroniczny podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym
• wysłać dokument elektroniczny do urzędu
• odebrać dokument elektroniczny z pozycji urzędnika
• wygenerować odpowiedź w postaci dokumentu elektronicznego do petenta
• obsługiwać swoją skrzynkę na ePUAP (dokumenty odebrane, wysłane, robocze, moje pliki, operacje)
• wyszukiwać wzór dokumentu elektronicznego w CRWDE

Program szkolenia

1. Elektroniczne środowisko pracy urzędu: BIP, Serwis internetowy, elektroniczna skrzynka kontaktowa (ESP, UPO), e-urząd, System Obiegu Dokumentów.

2. Elektroniczna skrzynka podawcza w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

3. Urzędowe poświadczenie odbioru w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

4. Dokument elektroniczny? xml? dlaczego taki format?

5. Konta użytkowników: rejestracja konta na platformie ePUAP (w punkcie przewidziane ćwiczenia z zakładania konta dla osoby fizycznej).

6. Profil zaufany w aspekcie ustawy o informatyzacji.

7. Ćwiczenia – złożenie wniosku o profil zaufany.

8. ePUAP – w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

9. ePUAP – funkcjonalności.

10. ePUAP – różne klasyfikacje (w punkcie przewidziane ćwiczenia z wyszukiwania określonej sprawy – usługi).

11. Usługi centralne a usługi lokalne.

12. ePUAP – Wypełnienie formularza – ćwiczenia.

13. ePUAP – przejście do dokumentu elektronicznego i jego walidacja – ćwiczenia.

14. podpisywanie dokumentu elektronicznego profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym – pokaz lub ćwiczenia dla osób które mają podpis.

15. Wysyłanie dokumentu elektronicznego do urzędu – ćwiczenia.

16. Odbieranie dokumentu elektronicznego przez urząd – ćwiczenia.

17. Generowanie odpowiedzi do petenta, podpisywanie i wysyłanie – ćwiczenia.

18. Podpisywanie dokumentów elektronicznych wychodzących z urzędu – Kodeks Postępowania Administracyjnego.

19. Instrukcja kancelaryjna – przyjmowanie dokumentów z ESP, wysyłanie odpowiedzi do petenta.

20. Jak promować usługi zamieszczone na ePUAP przez urząd.

21. Funkcje integracyjne ePUAP, wykorzystanie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym na platformach: ZUS, CEIDG, SEKAP.

22. Mechanizm tworzenia formularzy na ePUAP i generowania wzorów dokumentów elektronicznych.

23. Wzory dokumentów elektronicznych? wyróżnik wzoru – xml, xsd – schema, xsl – wizualizacja.

24. Repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na ePUAP w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
25-09-2023Warszawa
11-10-2023Warszawa
08-11-2023Warszawa
06-12-2023Warszawa

Zaufali nam: