Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy

Cena: 3990 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 6 dni
Cena: 3990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący kurs

Przemysław Kabalski –  doświadczony wykładowca na kursach rachunkowości dla praktyków. Szkolenia z MSSF prowadzi od ponad dwudziestu lat. Uczył MSSF księgowych, biegłych rewidentów, członków zarządów, controllerów, analityków finansowych, urzędników z Ministerstwa Finansów, a także niefinansistów. Doradza w kwestiach zastosowania MSSF. Autor książek m.in. ”Księgowość w Polsce jako zawód kobiecy” (2021), ”MSSF a ustawa o rachunkowości” (2015), „Wybrane problemy stosowania MSSF w Polsce…” (2012), „Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF” (2011), „Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF” (2009), “MSSF. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne” (2006, współautor). Kierował studiami podyplomowymi z MSSF organizowanymi przez ADN Akademię i Uniwersytet Łódzki.

Przemysław Czajor – doświadczony wykładowca  na szkoleniach z rachunkowości dla praktyków. Od 20 lat prowadzi szkolenia dla kadr finansowo-księgowych, controllerów, członków zarządu oraz obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów. Współpracuje z praktyką gospodarczą i doradza przy opracowaniu i wdrażaniu polityki rachunkowości, zakładowych planów kont, systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz na potrzeby postępowań sądowych. Autor i współautor wielu książek, m.in.: „Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości” (2013, autor), „Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa” (2019, współautor), „Ustawa o rachunkowości. Komentarz” (2018, współautor), „Instrumenty finansowe – perspektywa sprawozdawcza w ujęciu międzynarodowych regulacji rachunkowości” (2020, współautor). Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Radosław Ignatowski – od blisko trzydziestu lat ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą i organizacjami środowiskowymi, zarówno w wymiarze szkoleniowym, jak i doradczym oraz regulacyjnym. Od 2004 r. jest członkiem polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości, wydającego Krajowe Standardy Rachunkowości. Stale współpracuje z IASB (organizacją wydającą MSSF) oraz europejskimi organizacjami odpowiedzialnymi za rozwój regulacji rachunkowości (w Komisji Europejskiej oraz EFRAG). Zajmuje stanowisko profesora i kieruje Zakładem Rachunkowości Międzynarodowej w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Ośrodkiem Międzynarodowych Studiów Rachunkowości na tej uczelni. Jest kierownikiem Studiów Podyplomowych Rachunkowości i Zarządzania Finansowego. Specjalizuje się w problematyce harmonizacji i standaryzacji zasad sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych. Jako autor lub współautor opublikował kilkadziesiąt książek oraz ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Większość z nich jest poświęcona MSSF.

Joanna Szwajcar – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i jednocześnie praktyczka rachunkowości z kilkunastoletnim stażem zajmująca się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, podatkami i wyceną przedsiębiorstw. Od kilku lat prowadzi zajęcia z MSSF, w szczególności specjalizuje się w problematyce rachunkowości świadczeń pracowniczych.

*szkolenie poprowadzą dedykowani trenerzy

Adresaci kursu

Uczestnikiem kursu może być każdy, kto w swojej pracy ma lub będzie miał do czynienia ze sprawozdaniami finansowymi sporządzanymi według MSSF; będzie je sporządzał, badał, analizował lub dostarczał informacji do nich. Zapraszamy zatem przede wszystkim księgowych, biegłych rewidentów, specjalistów rachunkowości zarządczej/controllingu, analityków finansowych, dyrektorów finansowych, członków zarządów i rad nadzorczych. Oczywiście uczestnik kursu powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości.

Cel kursu

Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat kluczowych wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR). Jesteśmy przekonani, że po jego ukończeniu uczestnicy będą rozumieli MSSF (zarówno ich ogólną „filozofię”, jak i rozwiązania poszczególnych standardów) i potrafili zastosować je w praktyce. Koncentrujemy się na kluczowych problemach dotyczących większości przedsiębiorstw niezależnie od branży. Te zagadnienia to m.in. zapasy (ze szczególnym naciskiem na ustalanie kosztu wytworzenia), środki trwałe (zwłaszcza amortyzacja), aktywa niematerialne i nieruchomości inwestycyjne, rezerwy (warunki tworzenia i wycena), instrumenty finansowe wszelkiego rodzaju (z naciskiem na ich wycenę), przychody, leasing, utrata wartości aktywów, różnice kursowe. Wyjaśnimy, jak należy przygotować bilans zgodnie z MSSR. Wyjaśnimy, co znaczy dochód całkowity (i jak ma się do zysku/straty netto) i jak sporządzić sprawozdanie z dochodu całkowitego. Osobny dzień będzie poświęcony skonsolidowanym sprawozdaniom finansowym i połączeniom spółek.

Ze względu na ograniczony czas i chęć praktycznego podejścia do tematu, nie omawiamy genezy, historii i procedury tworzenia MSSF. Nie omawiamy Ram konceptualnych MSSF (na niektóre szczególnie ważne elementy zawarte w nich będziemy wskazywać „między wierszami”). Nie omawiamy szczegółowo tego, kto w Polsce i innych krajach musi lub może stosować MSSF (kto w Polsce musi lub może stosować MSSF jasno określa ustawa o rachunkowości).

Zgodnie z podtytułem kursu, do prezentacji poszczególnych zagadnień chcemy podejść praktycznie. Większość ważnych zagadnień będzie ilustrowana praktycznymi przykładami liczbowymi i sytuacjami z życia różnych spółek.
Choć nie jest to głównym celem kursu, będziemy przedstawiać podstawowe różnice między MSSF a ustawą o rachunkowości.

Uwaga: na szkoleniu nie omawiamy szczegółowych procedur „przejścia na MSSF” określonych w MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy. Osoby zainteresowane takim szkoleniem z racji tego, że niebawem czeka je w pracy „przejście na MSSF” zapraszamy na specjalne szkolenie poświęcone tylko tej tematyce w formule otwartej lub zamkniętej (szkolenie wewnętrzne).
Przy omawianiu zasad uznawania i wyceny przychodów nie poświęcamy szczególnego miejsca branży budowlanej. Osoby zainteresowane w szczególności kwestią ujęcia przychodów i kosztów realizacji usług budowlanych zapraszamy na specjalne szkolenie poświęcone tylko tej tematyce.

Pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym kursu jest Przemysław Kabalski. Można do niego kierować pytania dotyczące kursu i jego programu – na adres pkabal@interia.pl

Program kursu

DZIEŃ I

MSR 2 „Zapasy”. Klasyfikacja zapasów w bilansie, koszt nabycia zapasów, ustalanie kosztu wytworzenia produktów (wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych, ustalanie „uzasadnionej” części kosztów pośrednich), ujęcie zakupu zapasów ze znacznie odroczonym terminem zapłaty, ujęcie kosztu wytworzenia produktów w rachunku zysków i strat, wycena zapasów na dzień bilansowy, odpisy aktualizujące wartość zapasów ich ujęcie.

MSR 16 „Środki trwałe”. Składniki majątkowe zaliczane do środków trwałych, koszt nabycia środka trwałego, ujęcie kosztów demontażu środka trwałego, ujęcie zakupu środka trwałego ze znacznie odroczoną zapłata, ustalanie kosztu środka trwałego finansowanego dotacją rządową, ujęcie późniejszych nakładów na środek trwały (remonty i wymiana części), wycena środków trwałych na dzień bilansowy, przeszacowanie środków trwałych – ujęcie i zasady przeszacowania, zasady prawidłowej amortyzacji środków trwałych (ustalanie okresu użytkowania, dobór metod amortyzacji, amortyzacja metodą jednostek produkcji, amortyzacja w podziale na komponenty, okresowa weryfikacja amortyzacji), leasing środka trwałego u leasingobiorcy (zgodnie z MSSF 16), ujęcie środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży (zgodnie z MSSF 5).

DZIEŃ II

MSR 38 „Aktywa niematerialne”. Kryteria uznawania aktywów niematerialnych, ustalanie kosztu nabycia składnika aktywów niematerialnych, ujmowanie nakładów na wytwarzanie we własnym zakresie zasobów niematerialnych (koszty badań i koszty rozwoju), wycena aktywów niematerialnych na dzień bilansowy, okres użytkowania i amortyzacja aktywów niematerialnych.

MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”. Kiedy nieruchomość powinna być zaliczona do inwestycji? Wycena nieruchomości inwestycyjnej na dzień bilansowy (wycena w koszcie a wycena w wartości godziwej – znaczenie wyboru polityki rachunkowości), przeklasyfikowanie nieruchomości, wycena nieruchomości w przypadku przeklasyfikowania.

MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”

MSR 36 „Utrata wartości aktywów”. Etapy procedury badania utraty wartości, przesłanki utraty wartości, ustalanie wartości odzyskiwalnej w testach na utratę wartości, pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości oraz „przywrócenie” wartości dla pojedynczego składnika majątkowego, ośrodki wypracowujące środki pieniężne, pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości dla ośrodków wypracowujących środki pieniężne.

MSR 37 „Rezerwy”. Warunki uznania rezerwy, wycena rezerw w różnych sytuacjach (zobowiązania gwarancyjne, zobowiązania do demontażu środka trwałego, wycena rezerw a wartość pieniądza w czasie).

Zmiany szacunków, zmiany w polityce rachunkowości i korekty błędów zgodnie z MSR 8.

DZIEŃ III

Instrumenty finansowe MSSF 9 i MSR 32: identyfikacja instrumentów finansowych i klasyfikacja pożyczek, akcji/udziałów, jednostek uczestnictwa, obligacji, weksli i należności dla potrzeb wyceny, wycena początkowa i bilansowa aktywów finansowych: wykorzystanie zamortyzowanego kosztu i wartości godziwej, ujęcie przeszacowań: wynik finansowy i kapitał (inne całkowite dochody), wycena początkowa i bilansowa zobowiązań finansowych, instrumenty pochodne – ujęcie i wycena oraz ich wykorzystanie w rachunkowości zabezpieczeń.

MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych: waluta funkcjonalna, wybór kursów do przeliczenia transakcji i sald, ujęcie początkowe i bilansowe pozycji w walucie obcej, zasady przeliczania pozycji na walutę funkcjonalną, ujęcie różnic kursowych; przeliczenie całego sprawozdania finansowego na inną walutę.

DZIEŃ IV

MSR 19 „Świadczenia pracownicze”: najważniejsze wymogi w zakresie ujmowania świadczeń pracowniczych.

MSSF 2 „Płatności na bazie akcji”: podstawowe zagadnienia.

MSR 12 “Podatek dochodowy”: dodatnie różnice przejściowe, ujemne różnice przejściowe, rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wycena rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, kompensowanie aktywów i rezerw.

MSR 10 „Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego”: definicja i rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym, przykłady zdarzeń następujących po dniu bilansowym wymagających dokonania i nie dokonania korekt.

MSSF 13 „Ustalanie wartości godziwej”: definicja wartości godziwej, techniki szacowania wartości godziwej – podejście dochodowe, rynkowe i kosztowe, hierarchia danych zastosowanych do ustalenia wartości godziwej.

DZIEŃ V

MSSF 15 Przychody z umów z klientami: ujęcie i wycena przychodów z różnych transakcji sprzedaży produktów i świadczenia usług.

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: bilans – zasady prezentacji, struktura, podstawowe pozycje (w tym kapitały własne). Przygotowanie i prezentacja rachunku zysków i strat i sprawozdania z całkowitych dochodów (w tym prezentacja działalności niekontynuowanej według MSSF 5). Przygotowanie i prezentacja sprawozdania ze zmian w kapitale własnym zgodnie. Rachunek przepływów pieniężnych według MSR 7 – najważniejsze różnice w porównaniu z rozwiązaniami polskimi. Zasady przygotowania not (informacji dodatkowej) do sprawozdania finansowego – przykłady wybranych ujawnień (MSSF 7, MSR 16 itp.).

MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa: śródroczny raport finansowy, minimalna zawartość śródrocznego raportu finansowego, wybrane informacje objaśniające, okresy za które wymagana jest prezentacja śródrocznego sprawozdania.

DZIEŃ VI

MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”: identyfikacja połączenia gospodarczego – przejęcie przedsięwzięć (biznesu) a nabycie zbioru aktywów, zastosowanie metody przejęcia (w tym: ustalanie przekazanej zapłaty i jej relacja do ceny nabycia udziałów, identyfikacja, wycena i ujmowanie aktywów i zobowiązań przejętego podmiotu (przedsięwzięcia), wycena udziałów niekontrolujących na moment początkowego ujęcia, ujęcie wartości firmy (całkowitej lub nabytej) lub zysku na okazyjnym nabyciu), połączenia pod jednorodną kontrolą – zastosowanie metody przejęcia, metody łączenia udziałów lub innej metody,

MSSF 8 „Segmenty operacyjne”: podmioty zobligowane i sytuacje obligujące do ujawnienia informacji o segmentach operacyjnych podmiotu sprawozdawczego, zakres ogólnych ujawnień na temat segmentów operacyjnych podmiotu sprawozdawczego. ujawnianie informacji o zyskach (stratach) segmentów, ich aktywach i zobowiązaniach, ujawnienia informacji na temat sposobów pomiaru zysków lub strat segmentów oraz ustalania wartości ich aktywów i zobowiązań, zakres i forma ujawnień informacji na temat podmiotu sprawozdawczego jako całości.

Sprawozdawczość skonsolidowana (MSR 27, MSR 28, MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12): grupa kapitałowa jako podmiot sprawozdawczy – definicje i wymogi sprawozdawcze według MSSF a regulacje ustawy o rachunkowości, pojęcie kontroli, współkontroli i znaczącego wpływu, zastosowanie metody przejęcia (MSSF 3) w sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych, istota metody pełnej konsolidacji i metody praw własności, ujmowanie inwestycji w podmiotach podporządkowanych przeznaczonych do sprzedaży, przejęcia wieloetapowe i nabywanie dodatkowych udziałów w podmiotach zależnych, inne operacje na udziałach niekontrolujących, ujmowanie skutków utraty kontroli, wpływ transakcji między podmiotami powiązanymi i ich eliminowanie lub uwzględnianie w procedurach konsolidacyjnych.

MSR 24 „Ujawnianie Informacji na temat podmiotów powiązanych”: ogólne wymogi w zakresie prezentacji informacji o podmiotach powiązanych, identyfikacja podmiotów (stron) powiązanych, podmioty powiązane (MSR 24) a podmioty podporządkowane (MSSF 10, MSSF 11 i MSR 28), relacje między MSR 24 a MSSF 12.

Informacje organizacyjne

Cena: 3990 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w wybranej sesji jednej osoby: 1690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Terminy szczegółowe
Warszawa:
cz. I: 10-11.10.2024
cz. II: 24-25.10.2024
cz. III: 7-8.11.2024
Warszawa:
cz. I: 21-22.11.2024
cz. II: 5-6.12.2024
cz. III: 19-20.12.2024
Dostępne terminy
10-10-202408-11-2024Warszawa
21-11-202420-12-2024Warszawa

Zaufali nam: