MS Excel w księgowości

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z najczęściej wykorzystywanymi możliwościami aplikacji Microsoft Excel w pracy działów księgowych oraz przećwiczą ich zastosowanie w praktyce. Po szkoleniu uczestnicy szybko i sprawnie przygotują analizę kosztów, przychodów, rozrachunków, uzgodnień kont, zestawień księgowo-finansowych i danych do sprawozdań bilansowych.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy nauczą się korzystać z funkcji Excela szczególnie przydatnych dla pracowników działów księgowości co pozwoli zautomatyzować wykonywanie zadań m.in.:
• przygotować i obrabiać dane z wykorzystaniem formuł i funkcjonalności dostępnych w Excelu,
• analizować każdy nawet bardzo duży zbiorów danych i w ciągu kilku chwil przygotować z niego wielowymiarowe analizy i zestawienia.

Metodyka szkolenia

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych. Wszystkie ćwiczenia wykonane w Excelu można po zakończeniu zajęć zgrać i zabrać ze sobą.

Szkolenia mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Program szkolenia

1. Analiza kosztów, przychodów i wyniku finansowego na podstawie zapisów z konta:
a) Numer konta podzielimy na trzy kolumny, żeby zrobić dowolne analizy.
b) Do numeru konta dołożymy nazwę konta, żeby analizy były czytelniejsze dla nie księgowych.
c) Z daty księgowania wyodrębnimy dzień, miesiąc, kwartał i rok, żeby analizy można było zrobić dla dowolnego okresu i porównywać dane np. miesiąc do miesiąca.
d) Podzielmy dane na koszty i przychody, żeby można było zrobić bardziej ogólne analizy.
e) Zrobimy zestawienie kosztów i przychodów w poszczególnych miesiącach i wyliczymy wynik finansowy.
f) Zrobimy szczegółowe zestawienie kosztów w podziale na kategorie i miesiące.
g) Przeanalizujemy koszty i przychody w poszczególnych kwartałach uwzględniając kategorie ogólne oraz podzielimy dane tak, żeby dane dla każdego pionu były na oddzielnym arkuszu.
h) Każdy arkusz zapiszemy jako oddzielny plik.
i) Przygotujemy analizę kosztów, policzymy i omówimy wskaźniki struktury i dynamiki kosztów.

2. Różnice kursowe dla wielu walut na podstawie tabel NBP:
a) Na podstawie zestawienia faktur i płatności za te faktury oznaczymy skąd pobrać kurs waluty, w której było robione rozliczenie
b) Pobierzemy kursy waluty na dzień wystawienia faktury i na dzień dokonania zapłaty.
c) Przeliczymy różnice kursowe.
d) Omówimy błędy, które się pojawią i wyjaśnimy, na co uważać w przyszłości.
e) Podzielimy różnice kursowe na koszty i przychody.
f) Zestawimy różnice kursowe w podziale na klientów lub waluty.

3. Należności – analiza
a) Obliczymy opóźnienie płatności na dowolny dzień
b) Podzielimy płatności na terminowe i przeterminowane
c) Podzielimy płatności na szczegółowe, dowolne przedziały przeterminowań
d) Naliczymy odpisy aktualizujące wartość należności
e) Naliczymy odsetki od nieterminowych płatności
f) Zrobimy zestawienia płatności w podziale na przedziały przeterminowań
g) Przygotujemy analizę zadłużenia poszczególnych Klientów, ich udział w całkowitym saldzie, kosztów odpisów aktualizujących, odsetek.
h) Zestawimy należności w przedziałach przeterminowań, wyliczymy wskaźniki struktury, ilości faktur ich daty

4. Należności a płatności
a) Na podstawie zestawienia należności i wyciągów bankowych przypiszemy, jakie płatności zostały rozliczone danym przelewem, w jakim wyciągu, jakiego dnia.
b) Sprawdzimy, które faktury zostały rozliczone danym przelewem.
c) Czy wszystkie faktury są rozliczone?
d) Czy wszystkie przelewy z danego wyciągu zostały przypisane do faktur?
e) Czy kwota wpłat z wyciągu bankowego różni się od wartości faktur?

5. Przygotowanie załączników do rozksięgowania kosztów:
a) Na podstawie dokumentów inwentaryzacyjnych rozliczymy inwentaryzację
b) Przygotujemy do księgowania fakturę za paliwo i wydatki ze stacji benzynowej na podstawie zbiorczego zestawienia transakcji otrzymanego od sprzedawcy.
c) Przygotujemy do księgowania biling telefoniczny.
d) Podzielmy dane na poszczególne faktury.
e) Przygotujemy dokumenty do wydruku.

6. Uzgodnimy konta, aby poznać trzy metody uzgodnienia:
a) Konto przychody ze sprzedaży z wystawionymi fakturami – metoda jeden do jednego. Znajdziemy różnice w zaksięgowanych wartościach oraz dokumenty niezaksięgowane
b) Konto VAT z zapisami z rejestru, gdzie każdy dokument jest pokazany w wielu pozycjach, na różnych stawkach VAT i na różne sposoby w rejestrze i na koncie. Znajdziemy różnice w wartościach, dokumenty niezkasięgowane, nie wprowadzone do rejestru, różnice w datach księgowania i wprowadzenia do rejestru.
c) Konto rozliczenia zakupu, gdzie nie będzie pozornie części wspólnej, która ułatwi uzgodnienie

7. Środki trwałe
a) Obliczymy datę rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji
b) Obliczymy wartość umorzenia za miesiąc, za rok, na koniec roku, % umorzenia, wartość netto środka trwałego
c) Uzupełnimy tabelę amortyzacyjną zapisami dla każdego miesiąca
d) Bardzo szybko z tabeli za rok ubiegły zrobimy tabelę na rok bieżący, która sama już wszystko przeliczy
e) Pogrupujemy dane, które muszą być schowane
f) Przygotujemy PK do księgowania amortyzacji
g) Przygotujemy zestawienie do szybkiego porównania ewidencji księgowej z rzeczywistością – czy ewidencja księgowa jest aktualna

8. Obrotówka
a) Na podstawie obrotówki zrobimy bardzo szybko zestawienie stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – przykłady tabel do informacji dodatkowej do bilansu
b) Porównamy salda konta 201 z obrotówki z saldami klientów wykazanymi w ćwiczeniu z analizą należności
c) Po co zestawiać obrotówki za różne okresy w tym samym arkuszu i jak to zrobić?
d) Do czego wykorzystać tak zestawione obrotówki?

9. Druk sprawozdania – na podstawie przykładowego druku bilansu i rachunku zysków i strat:
a) Ustawimy obliczenia w bilansie tak, aby nie pojawiały się błędy typu #DZIEL/0!
b) Bardzo szybko znajdziemy i pokolorujemy komórki zawierające formuły, żeby były bardziej widoczne (żeby ich nie skasować przez pomyłkę)
c) Zabezpieczymy przed zmianami wszystkie komórki, które nie zawierają liczb wpisanych z ręki
d) Nauczymy się, jak błyskawicznie wyczyścić formularz w wpisanych wcześniej danych.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

 

 

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
28-08-202429-08-2024Warszawa
26-09-202427-09-2024Warszawa
14-10-202415-10-2024Warszawa
26-11-202427-11-2024Warszawa
09-12-202410-12-2024Warszawa
13-01-202514-01-2025Warszawa
10-02-202511-02-2025Warszawa
10-03-202511-03-2025Warszawa

Zaufali nam: