Majątek trwały 2023 w JSFP – praktyczne aspekty gospodarowania i ewidencji

Cena: 540 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 540 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Pracownicy działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie zasad gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane błędy wynikające z protokołów kontroli RIO i NIK w tym zakresie.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych

Program szkolenia

1. Definicje środków trwałych.

2. Klasyfikacja środków trwałych.

3. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałymi:
a) środki trwałe i pozostałe środki trwałe – istota i zasady ewidencji; wyłączenie niektórych pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej i objęcie ich wyłącznie ewidencją ilościową- zasady. Obiekt pojedynczy i zbiorczy,
b) ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać,
c) wartości niematerialne i prawne – definicja, zasady ewidencji,
d) zasady gospodarowania majątkiem trwałym oraz instrukcja obiegu dokumentów i instrukcja inwentaryzacyjna jako filary prawidłowego funkcjonowania majątku trwałego w jednostce.

4. Proces inwestycyjny w jednostce:
a) omówienie źródeł finansowania inwestycji w tym: z budżetu podstawowego, z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł – oraz sposób ich księgowania,
b) klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów,
c) sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania oraz rozliczenie tych kosztów,
d) obieg dokumentów i związane z nim odpowiedzialności w procesie inwestycyjnym – protokoły OT, PT.

5. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych:
a) wartość początkowa środków trwałych wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia,
b) ulepszenie środków trwałych w kontekście ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a remont – różnice i podobieństwa,
c) moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych oraz jej zmian w księgach rachunkowych jednostki,
d) utrata wartości środków trwałych,
e) księgi inwentarzowe (papierowe i programy komputerowe) – istota, zasady prowadzenia, porządkowanie.

6. Zasady amortyzacji środków trwałych:
a) metody amortyzacji środków trwałych,
b) plan amortyzacji oraz tabela amortyzacyjna,
c) amortyzacja uproszczona.

7. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego – protokół MT.

8. Zasady likwidacji majątku po zmianach – protokół LT.

9. Porządkowanie majątku – zasady, dokumentacja.

10. Odpowiedzialność za majątek trwały w jsfp.

11. Sesja pytań i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 540 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
29-11-2023Warszawa
13-12-2023Warszawa

Zaufali nam: