Kurs online Specjalista ds. MSR/MSSF (136 h) – kurs weekendowy

Cena: 4990 zł (VAT zw.)

Kategoria: ,

Czas trwania: 136 h
Cena: 4990 zł (VAT zw.)
Szczegółowy plan
Adresaci kursu

Adresatami kursu są wszyscy, którym w pracy jest potrzeba szczegółowa i praktyczna wiedza z MSSF/MSR; przede wszystkim księgowi, a także specjaliści rachunkowości zarządczej (controllingu), dyrektorzy finansowi, analitycy finansowi, biegli rewidenci. Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości.

Cel kursu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy umożliwiającej zastosowanie w praktyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR). Ta wiedza obejmuje przede wszystkim wytyczne poszczególnych standardów MSSF i MSR. Poszczególne zagadnienia będą ilustrowane przykładami liczbowymi ułatwiającymi ich zrozumienie i czyniącymi przekazywaną wiedzę jak najbardziej praktyczną. Dodatkowo w programie kursu jedna sesja jest przeznaczona na zagadnienia z zakresu finansów – wiedza ta jest niezbędna do wyceny wielu składników bilansu. Oprócz tego przedstawimy wybrane metody rachunkowości zarządczej (controllingu), bez których nie jest możliwe spełnienie wielu wymogów MSSF/MSR. Dodatkiem nadzwyczajnym jest blok poświęcony rozwojowi umiejętności skutecznej komunikacji, bez których księgowym jest trudno pozyskać informacje niezbędne do sprawozdań finansowych. Na kursie nie poruszamy niszowych zagadnień MSSF/MSR, czyli standardów dotyczących szczególnych typów działalności, takich jak: wydobycie surowców, rolnictwo, ubezpieczenia.

Pomysłodawcą kursu, autorem jego programu i opiekunem merytorycznym jest Przemysław Kabalski (pkabal@interia.pl – na ten adres można wysyłać pytania dotyczące merytorycznych aspektów kursu).

Prowadzący kurs

Główni prowadzący zajęcia z MSSF/MSR – Przemysław Kabalski, Radosław Ignatowski, Przemysław Czajor – to doświadczeni i cenieni wykładowcy, którzy od kilkunastu lat prowadzą szkolenia i kursy z MSSF/MSR dla praktyków a etatowo pracują na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Uznani w kraju specjaliści w zakresie rachunkowości, mający na swoim koncie wiele publikacji na temat MSSF/MSR, w szczególności poradników dla praktyków. Zajęcia z finansów prowadzi Jakub Marszałek (również z Wydziału Zarządzania UŁ), doświadczony i uznany wykładowca i ekspert w tej dyscyplinie. Pozostali prowadzący zajęcia z rachunkowości również są wykładowcami z wieloletnim doświadczeniem i specjalistami w tematach, których uczą na kursie. Zajęcia z rozwoju umiejętności komunikacyjny prowadzi Nelli Artienwicz, konsultantka z zakresu psychologii i trenerka umiejętności miękkich, badaczka rachunkowości, a także wieloletnia księgowa.

Program kursu

Autorski interdyscyplinarny program zawierający przede wszystkim MSSF/MSR, a także zarządzanie finansami, rachunkowość zarządczą (controlling) oraz warsztaty umiejętności komunikacyjnych.

SESJA I

MSSF (8 godzin)

1. Modele sprawozdawczości finansowej (anglosaski vs. Europy kontynentalnej).

2. Geneza, status i zadania Komitetu/Rady Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

3. MSSF jako globalne standardy rachunkowości.

4. Dokumenty publikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
• standardy, interpretacje i inne dokumenty oraz ich status i rola.

5. Proces tworzenia standardów MSSF.

6. Aktualny zakres standardów MSSF/MSR i interpretacji KIMSF.

7. Stosowanie MSSF w Unii Europejskiej.

8. MSSF w Polsce – obowiązkowe i fakultatywne stosowanie MSSF.

MSSF (8 godzin)

1. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej MSSF – istota i treść oraz zakres wykorzystania w sprawozdawczości finansowej podmiotu sprawozdawczego.

2. Sprawozdania finansowe: jednostki, jednostkowe, skonsolidowane – podstawowe różnice i podobieństwa. Inne sprawozdania w systemie MSSF.

3. Zasady ogólne prezentacji sprawozdań finansowych (MSR 1).

4. Zasady ogólne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (MSR 7).

5. Śródroczna sprawozdawczość finansowa (MSR 34).

6. Polityka rachunkowości a oszacowania księgowe – ich dobór i ich zmiany (MSR 8).

SESJA II

MSSF (8 godzin)

1. Zapasy (MSR 2).

2. Środki trwałe (MSR 16).

Wybrane elementy finansów (8 godzin)

1. Instrumenty finansowe – typy i istota (papiery wartościowe, instrumenty pochodne, instrumenty złożone).

2. Stopy procentowe. Nominalna stopa procentowa, efektywna stopa procentowa, wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). Przeliczanie stóp procentowych.

3. Szacowanie terminowych kursów wymiany walut.

4. Szacowanie stóp procentowych terminowych – krzywa dochodowości.

5. Wartość bieżąca netto (NPV).

6. Szacowanie wartości godziwej (rynkowej) instrumentów finansowych (akcje i udziały, obligacje, pożyczki i należności, instrumenty pochodne).

7. Koszt kapitału i jego szacowanie. Średni ważony koszt kapitału (WACC).

8. Ryzyko kredytowe w kontekście szacowania stóp procentowych.

SESJA III

MSSF (8 godzin)

1. Aktywa niematerialne (MSR 38).

2. Nieruchomości inwestycyjne (MSR 40).

3. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i grupy do zbycia (MSSF 5).

4. Koszty finansowania zewnętrznego (MSR 23).

Wybrane elementy finansów – c.d. (8 godzin)

SESJA IV

MSSF (8 godzin)

1. Aktywa biologiczne (MSR 41).

2. Utrata wartości aktywów niefinansowych (MSR 36).

3. Rezerwy (MSR 37).

MSSF (8 godzin)

1. Przychody z umów z klientami (MSSF 15).

2. Prezentacja informacji o segmentach operacyjnych (MSSF 8).

SESJA V

MSSF (8 godzin)

1. Instrumenty finansowe (MSR 32, MSSF 7, MSSF 9).

MSSF (8 godzin)

1. Instrumenty finansowe cd.

2. Skutki zmian kursów wymiany walut obcych (MSR 21).

3. Specyfika rachunku przepływów pieniężnych w MSSF (MSR 7).

SESJA VI

MSSF (8 godzin)

1. Leasing (MSSF 16).

2. Wycena w wartości godziwej (MSSF 13).

3. Ujęcie zmian w polityce rachunkowości, zmian szacunków oraz korekty błędów (MSR 8).

4. Kształtowanie polityki rachunkowości spółki.

5. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (MSSF 1).

MSSF (8 godzin)

1. Świadczenia pracownicze (MSR 19).

2. Płatności w formie akcji (MSSF 2).

3. Podatek dochodowy (MSR 12).

4. Zdarzenia pod dniu bilansowym (MSR 10).

SESJA VII

MSSF (8 godzin)

1. Sprawozdanie finansowe według MSR 1.

2. Bilans.

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów.

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.

5. Noty do sprawozdania finansowego.

6. Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej jako efekt MSSF i warunek spełnienia ich wymogów.

MSSF (8 godzin)

1. Połączenia przedsięwzięć (MSSF 3).

2. Skonsolidowana sprawozdawczość finansowa (MSR 27, MSR 28, MSR 31, MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12).

SESJA VIII

MSSF (8 godzin)

1. Skonsolidowana sprawozdawczość finansowa (MSR 28, MSR 31, MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12) – c.d.

2. Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (MSR 24).

Rachunkowość zarządcza/controlling (4 godziny)

1. Metody rachunkowości zarządczej przydatne dla potrzeb sprawozdawczości finansowej według MSSF.

Skuteczna komunikacja w pracy specjalisty MSSF (4 godziny)

1. Psychologiczne i neuronaukowe podstawy komunikacji.

2. Style komunikacji. Diagnoza własnego stylu komunikacji.

3. Postawa asertywna – podstawa niezależności zawodowej i etycznej komunikacji w księgowości.

SESJA IX

Rachunkowość zarządcza/controlling – c.d. (4 godziny)
Skuteczna komunikacja w pracy specjalisty MSSF (4 godziny)

1. Zasady skutecznej komunikacji.

2. Manipulacja i perswazja.

3. Studia przypadków – księgowy w środowisku korporacyjnym.

Informacje organizacyjne

Cena: 4990 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu. 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji kursu
• autorskie materiały szkoleniowe
• zaświadczenie MEN
• dostęp do platformy szkoleniowej ADN na okres 6 miesięcy (nie zawiera nagrań z kursu)

Wymagania:

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram kursu

Godziny zajęć: 09:00-16:00

09:00-16:00- zajęcia w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Ewa Suchecka 
22 208 28 26
ewa.suchecka@adn.pl

Kurs organizowany przez ADN Akademia Biznesu.

Terminy szczegółowe

Online:
Sesja I, 26 – 27 października 2024
Sesja II, 16 – 17 listopada 2024
Sesja III, 30 – 1 grudnia 2024
Sesja IV, 14 – 15 grudnia 2024
Sesja V, 11 – 12 stycznia 2025
Sesja VI, 25 – 26 stycznia 2025
Sesja VII, 15 – 16 lutego 2025
Sesja VIII, 22 – 23 lutego 2025
Sesja IX, 8 marca 2025

Dostępne terminy
26-10-202408-03-2025Online

Zaufali nam: