Kurs online Akademia kontrolera finansowego (80 h) kurs weekendowy

Cena: 2690 zł (VAT zw.)

Kategoria: ,

Czas trwania: 80 h
Cena: 2690 zł (VAT zw.)
Szczegółowy plan

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest przede wszystkim do pracowników działów controllingu, specjalistów do spraw planowania oraz wszystkich, którzy w pracy wykorzystują narzędzia rachunkowości zarządczej.

Cel kursu

Kontroler finansowy to osoba o szerokim zakresie obowiązków. Często doradca Zarządu, odpowiedzialny za merytoryczną interpretację szeroko rozumianych wielkości finansowych. Celem kursu KONTROLER FINANSOWY jest zapoznanie Uczestników z możliwościami zastosowania interdyscyplinarnych narzędzi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem oraz wypracowanie kompetencji kontrolera finansowego. Kurs jest ukierunkowany na prezentację nowoczesnych instrumentów controllingu w zakresie zwiększenia efektywności gospodarowania zasobami firmy. Uczestnicy kursu zapoznają się z metodologią wdrożenia i funkcjonowania systemu controllingu, a także nauczą się wykorzystywać informacje udostępnianie przez system rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji.

Program kursu

1. Rola kontrolera finansowego, etyka zawodowa i warsztat pracy/ 1h

2. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa/ 16 h
a) podstawy prawne rachunkowości przedsiębiorstw,
b) prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie,
c) zasady rachunkowości,
d) majątek podmiotu gospodarczego i źródła jego finansowania,
e) operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe,
f) wycena operacji gospodarczych w rachunkowości,
g) rachunek kosztów przedsiębiorstwa,
h) zasady ustalania wyniku finansowego,
i) sprawozdanie finansowe, jego elementy i wartości informacyjne,
j) obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych,
k) ustawa o rachunkowości a MSR.

3. Wprowadzenie do matematyki finansowej/ 1 h
a) procent prosty a procent składany,
b) znaczenie dyskontowania w technikach finansowych,
c) wykorzystanie funkcji finansowych.

4. Rachunkowość zarządcza/ 8 h
a) funkcje i rola rachunkowości zarządczej,
b) klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych:
• proces decyzyjny,
• znaczenie kosztów w procesie decyzyjnym,
• koszty utraconych możliwości a koszty księgowe,
• koszty a rozmiar działalności,
c) rachunek kosztów pełnych i zmiennych, wieloblokowy rachunek kosztów:
• metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych,
• rachunek kosztów pełnych i zmiennych w sprawozdawczości,
• rachunek kosztów pełnych i zmiennych z kalkulacja kosztów wytworzenia,
• prezentacja zysku operacyjnego w rachunku kosztów pełnych i  zmiennych,
d) analiza koszt – wolumen-zysk:
• założenia i podstawowe wielkości analizy koszt – wolumen – zysk,
• rachunek zysków i strat na potrzeby analizy koszt – wolumen – zysk,
e) decyzje krótkoterminowe:
• koszty istotne i nieistotne,
• czynności towarzyszące podejmowaniu decyzji krótkoterminowych,
• rodzaje decyzji krótkoterminowych.

5. Controlling kosztów i controlling personalny/ 8 h
a) struktura budżetu oraz kontrola jego wykonania,
b) rachunek kosztów zmiennych (analiza breakeven),
c) analiza odchyleń (analiza wariancyjna),
d) metoda ABC w zarządzaniu kosztami,
e) ustalanie mierników wykonania (KPI),
f) instrumenty controllingu personalnego,
g) system zarządzanie przez cele (MBO),
h) mierniki procesowe i wynikowe (leading & lagging).

6. Controlling inwestycyjny i controlling finansowy/ 15 h
a) analiza opłacalności projektów inwestycyjnych metodami dyskontowymi,
b) pułapki w wycenie projektów inwestycyjnych,
c) zarządzanie portfolio projektów podzielnych i niepodzielnych,
d) analiza scenariuszowa i analiza wrażliwości,
e) metody symulacyjne w ocenie inwestycji,
f) analiza wskaźnikowa organizacji z perspektywy zarządu, właściciela i kredytodawcy,
g) dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa,
h) wycena wartości przedsiębiorstwa przy fuzjach i przejęciach,
i) zarządzanie wartością (budowanie drzewa wartości).

7. Podstawy planowania finansowego/ 8 h
Zajęcia komputerowe
a) planowanie operacyjne gotówki,
b) plany i budżety operacyjne (krótkookresowe),
c) planowanie sprawozdań finansowych metodą procentu od sprzedaży,
d) wykorzystanie funkcji regresji w planowaniu finansowym,
e) model stabilnego rozwoju w planowaniu finansowym.
Modelowanie preliminarza wydatków w firmie w powiązaniu z budżetem firmy i systemem ewidencji przychodów i kosztów. Zarządzanie operacyjne przepływami gotówki w firmie.

8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa prowadzącego pełną sprawozdawczość/ 16 h:
Zajęcia komputerowe
a) analiza podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa (podstawy teoretyczne):
• bilans,
• rachunek zysków i strat,
• rachunek przepływów pieniężnych (budowa i powiązania z pozostałymi sprawozdaniami),
• informacja dodatkowa,
• zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym,
b) wstępna analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa:
• analiza pozioma i pionowa,
• badanie struktury kapitałowo-majątkowej,
• określenie źródeł finansowania majątku (kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, harmonogram spłaty dostosowany do przepływów pieniężnych, rata balonowa, mechanizm spłaty Cash Sweep),
c) określenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa – analiza wskaźnikowa:
• wskaźniki płynności (bieżącej, szybkiej, gotówkowej),
• wskaźniki zadłużenia (wskaźniki struktury bilansu, wskaźniki możliwości obsługi długu),
• wskaźniki aktywności (rotacji zapasów, należności, zobowiązań , cyklu gotówki),
• wskaźniki efektywności (ROA, ROE, dekompozycja wskaźników rentowności),
• wskaźniki obsługi zadłużenia (DSCR, IRS),
d) analiza cyrkulacji funduszy w przedsiębiorstwie:
• rachunek przepływów kapitału obrotowego netto ( zasady konstrukcji i analiza),
• rachunek przepływów pieniężnych (zasady konstrukcji i analiza),
• elementy zarządzania płynnością przedsiębiorstwa,
e) analiza projektów inwestycyjnych firmy w ramach inwestycji odtworzeniowych,
f) zasady prowadzenia wieloparametrowej analizy wrażliwości modelu finansowego, zbudowanie modułu analizy wrażliwości,
g) analiza sygnałów wczesnego ostrzegania o ryzyku upadłości przedsiębiorstwa:
• istota i rola systemów ostrzegania o ryzyku upadłości,
• podstawowe założenia konstrukcji systemów,
• przykładowe systemy,
• analiza kluczowych elementów systemu finansowego przedsiębiorstwa i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem systemów ostrzegania.

9. Audyt jako forma wspomagania zarządzania i ryzyka/ 8h
a) audyt wewnętrzny:
• czym jest audyt,
• Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytora,
b) zarządzanie ryzykiem korporacyjnym :
• zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, kontrola wewnętrzna i audyt,
• rola i ograniczenia audytora w ocenie i usprawnianiu ładu korporacyjnego,
c) model zarządzania ryzykiem w korporacji:
• budowanie struktury procesów,
• identyfikacja krytycznych punktów w strukturze procesów,
• stworzenie mapy ryzyk,
• badanie efektywności kontroli wewnętrznych w pokryciu mapy ryzyk, oraz opracowanie planów ich optymalizacji.
d) ryzyko nadużyć:
• świadomość ryzyka nadużyć,
• strategia zarządzania ryzykiem.

Informacje organizacyjne

Cena: 2690 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu. 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji kursu
• autorskie materiały szkoleniowe
• zaświadczenie MEN
• dostęp do platformy szkoleniowej ADN na okres 6 miesięcy
(nie zawiera nagrań z kursu)

Wymagania:

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram kursu

Godziny zajęć: 09:00-16:00

09:00-16:00 – zajęcia w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Terminy szczegółowe

Online:
Sesja I, 26 – 27 października 2024
Sesja II, 16 – 17 listopada 2024
Sesja III, 30 listopada – 1 grudnia 2024
Sesja IV, 14 – 15 grudnia 2024
Sesja V, 11 – 12 stycznia 2025

 

 

Dostępne terminy
26-10-202412-01-2025Online

Zaufali nam: