Kurs online Akademia fakturowania (16 h) – czyli co musisz wiedzieć aby poprawnie udokumentować transakcję VAT kurs weekendowy

Cena: 990 zł (VAT zw.)

Kategoria: ,

Czas trwania: 16 h
Cena: 990 zł (VAT zw.)
Szczegółowy plan
Adresaci kursu

Zajęcia są w szczególności dedykowane osobom, które planują podjąć zatrudnienie w działach fakturowania i rozliczeń zarówno wielkich firm jak i z sektora MŚP. Zajęcia będą przydatne również dla osób, które już pracują w działach związanych z wystawianiem faktur i chcą utrwalić oraz rozszerzyć posiadaną wiedzę i umiejętności. Zajęcia przeznaczone będą również dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowisku związanym z obsługą kas fiskalnych.

Cel kursu

Celem Akademii fakturowania jest przekazanie uczestnikom kursu kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie fakturowania, tj. procesu polegającego na prawidłowym wystawianiu, przechowywaniu i przesyłaniu faktur. Zajęcia obejmują również omówienie wszelkich zagadnień związanych z kasami fiskalnymi i prawidłowym drukowaniem oraz ewidencjonowaniem paragonów. Zajęcia mają charakter teoretyczno-warsztatowy, więc uczestnicy mają możliwość wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności już podczas zajęć.

Program kursu

1. Umiejscowienie przepisów dotyczących fakturowania:
a) przeniesienie zasad dotyczących fakturowania z rozporządzenia do ustawy o VAT,
b) przepisy unijne (Dyrektywa 2006/112/WE) w zakresie wystawiania faktur VAT,
c) regulacje dotyczące fakturowania obowiązujące

2. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:
a) katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT,
b) przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne,
c) wystawianie faktur na żądanie – prawo nabywcy, a obowiązek sprzedawcy,
d) przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
e) Nowe regulacje dotyczące samofakturowania,
f) poprawna treść faktury VAT,
g) terminy wystawienia faktury VAT
h) wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży
i) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT – problemy praktyczne
j) fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
k) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
l) pojęcie „pustej” faktury,
m) faktury wewnętrzne – przypadki stosowania, (likwidacja obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych)
n) faktury uproszczone – nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania,
o) kursy przeliczeniowe stosowane dla faktur wystawianych w walutach obcych.

3. Aktualne regulacje dotyczące faktur:
a) likwidacja obowiązku umieszczania oznaczeń „kopia” / „oryginał”,
b) likwidacja obowiązku oznaczania faktur „Faktura VAT”,
c) problemy z wystawianiem faktur pro forma,
d) likwidacja obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych,
e) nowe terminy i zasady wystawiania faktur,
f) zmiana zasad wystawiania faktur dotyczących zakupu paliwa do samochodów.

4. Inne problemy związane z fakturowaniem
a) Aktualne terminy wystawiania faktur:
– ogólne zasady wystawiania faktur,
– terminy wystawiania faktur w przypadku świadczeń o charakterze ciągłym,
– faktury zaliczkowe,
– wystawianie faktur przed transakcją / przed zaliczką – nowe rozwiązania prawne.
b) nowy katalog danych, które powinna zawierać każda faktura (faktura elektroniczna),
c) faktura a moment powstania obowiązku podatkowego,

5. Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących:
a) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
b) możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej,
c) termin wystawienia faktur korygujących,
d) uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury elektronicznej przez nabywcę w świetle orzecznictwa sądów krajowych oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 stycznia 2012 r.
e) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
f) korekty in plus i in minus,
g) korekty bieżące i wsteczne,
h) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy,
i) faktury korygujące w walucie obcej, a kurs przeliczeniowy
j) korekta faktury a korekta deklaracji,
k) korekty wsteczne i korekty na bieżąco
l) potwierdzenie odbioru faktury korygującej

6. Zasady wystawiania not korygujących:
a) przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
b) dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
c) sposób wystawienia noty korygującej,
d) akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego,
e) zatwierdzanie not korygujących

7. Zasady przechowywania faktur:
a) okres, w którym należy przechowywać faktury,
b) sposób przechowywania faktur,
c) udostępnianie faktur organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej.

8. Refakturowanie:
a) definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
b) czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
c) refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania,
d) data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,
e) refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczenia) a problematyka świadczeń kompleksowych – ważne orzecznictwo NSA i ETS, pytanie NSA do ETS – oczekiwanie na rozstrzygnięcie.

9. Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury VAT:
a) moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
b) błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
c) ograniczenia odliczenia podatku naliczonego,
d) nieprawidłowo wystawione faktury a ograniczenia w prawie do odliczenia u nabywcy.

10. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:
a) definicja faktury oraz faktury elektronicznej w Dyrektywie 2006/112/WE,
b) definicja faktury oraz faktury elektronicznej w ustawie o VAT
c) przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
d) faktury elektroniczne w prawie unijnym,
e) wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur,
f) bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur,
g) wystawianie faktur poprzez system wymiany danych (EDI),
h) wystawianie faktur w formacie PDF,
i) zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom,
j) poprawna treść faktury elektronicznej,
k) termin wystawienia e-faktur,
l) e-faktury dokumentujące zaliczki,
m) wystawienie e-faktury a powstanie obowiązku podatkowego,
n) wystawianie faktur w formie elektronicznej w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi,
o) faktury korygujące oraz duplikaty faktur elektronicznych,
p) wystawienie e-faktury po terminie,
q) symbol PKWiU na fakturach elektronicznych,
r) e-faktura a różne stawki VAT,
s) sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych, zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym.

11. Kryteria identyfikowania faktur i faktur elektronicznych:
a) faktura (faktura elektroniczna) jako dokument wystawiony zgodnie z przepisami,
b) faktura (faktura elektroniczna) jako dokument zawierający dane wymagane przepisami,
c) rozróżnienie pojęcia wystawienia, wysłania, otrzymania i przechowywania faktury,
d) status faktury (papierowy) w chwili wystawienia, wysłania, otrzymania i przechowywania faktury.

12. Wymogi szczególne, którym powinny odpowiadać faktury elektroniczne:
a) zgoda nabywcy jako warunek stosowania faktur elektronicznych:
– formy zgody nabywcy na stosowanie faktur elektronicznych
– czy możliwa jest zgoda dorozumiana?
– zasady i konsekwencje prawne wycofania zgody nabywcy.
b) autentyczność pochodzenia faktury elektronicznej,
c) integralność treści faktury elektronicznej,
d) czytelność faktury elektronicznej.

13. Metody zabezpieczania faktur elektronicznych oraz gwarantowania autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury:
a) metody o charakterze technicznym (informatycznym):
– format pliku elektronicznego będącego fakturą,
– bezpieczny podpis elektroniczny,
– system wymiany danych EDI,
– wskazówki praktyczne odnośnie konstruowania systemów informatycznych służących wystawianiu faktur elektronicznych oraz papierowych.
b) metody o charakterze organizacyjnym:
– procedury wewnętrzne dotyczące obsługi zakupów i sprzedaży,
– regulaminy fakturowania.
c) konsekwencje prawne wystawiania faktur nie gwarantujących autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury,
d) kto jest zobowiązany do zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury – sprzedawca (wystawca) czy nabywca (odbiorca)?

14. Zasady przechowywania faktur elektronicznych oraz udostępniania ich organom podatkowym:
a) przechowywanie faktur elektronicznych na serwerach wewnętrznych oraz zewnętrznych,
b) przechowywanie faktur elektronicznych na terytorium kraju oraz poza terytorium kraju,
c) przechowywanie w formie papierowej faktur otrzymanych w formie elektronicznej,
d) obowiązki informacyjne względem organów podatkowych,
e) tryb i sposób udostępniania faktur na żądanie organów podatkowych,
f) wymóg bezzwłocznego poboru faktur,
g) wymóg przetwarzania danych na fakturach,
h) wskazówki praktyczne odnośnie przechowywania faktur oraz udostępniania ich na żądanie organów podatkowych.

15. Szczególne problemy dotyczące faktur elektronicznych:
a) data otrzymania faktury elektronicznej a moment powstania prawa do odliczenia,
b) korygowanie faktur a faktury elektronicznej,
c) faktury elektronicznej a problematyka anulowania faktury,
d) czy w przypadku ponownego przesłania faktury emailem / ponownego umieszczenia w systemie do udostępniania faktur konieczne jest oznaczenie jej wyrazem duplikat?

16. Wymogi stawiane dowodom finansowym w ustawie o rachunkowości:
a) definicja dowodu wynikająca z ustawy o rachunkowości,
b) elementy poprawnie wystawionego dokumentu księgowego,
c) kontrola dokumentów księgowych pod kątem formalnoprawnym,
d) archiwizacja i okres przechowywania dowodów księgowych,
e) odpowiedzialność za sporządzanie dowodów finansowych wynikająca z ustawy o rachunkowości.

17. Zakres obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej:
a) status nabywcy i jego weryfikacja jako kryterium podstawowe,
b) kryterium „sprzedaży” w rozumieniu ustawy o VAT.

18. Użytkowanie kasy – obowiązki podatnika
a) obowiązki podatnika związane z rozpoczęciem fiskalizacji,
b) przerwy w fiskalizacji i zakończenie fiskalizacji (zakończenie działalności),
c) wymogi techniczne kasy fiskalnej,
d) więcej niż jedna kasa fiskalna w działalności podatnika, kasa rezerwowa,
e) obowiązki formalne związane z użytkowaniem kasy fiskalnej,
f) poszczególne typy kas fiskalnych i konsekwencje związane z ich użytkowaniem,
g) kasy fiskalne online (obowiązek czy opcja?),
g) serwis kas, zmiany serwisanta, książka kasy,
h) wycofanie kasy z działalności – procedura i obowiązki podatnika,
i) awarie kas, kradzież kasy, przeszkody w pracy kasy.

19. Paragon fiskalny – wymogi:
a) elementy paragonu fiskalnego, opis świadczenia na paragonie – nowy rewolucyjny wymóg ?
b) termin wystawienia paragonu fiskalnego – kiedy i do kiedy podatnik musi wystawić paragon?
c) zaliczki a paragon fiskalny – kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
d) przechowywanie paragonów fiskalnych i raportów,
e) raporty fiskalne i ich znaczenie,
f) “korekty” błędnej fiskalizacji,
g) faktura VAT a paragon fiskalny – wzajemne relacje,
h) paragon fiskalny a poszczególne stawki VAT oraz czynności zwolnione – obowiązki podatnika,
i) przechowywanie paragonów fiskalnych,
j) NIP na paragonie fiskalnym; NIP dostawcy i NIP nabywcy na żądanie.

20. Kryteria techniczne:
a) zwroty towarów i uznane reklamacje – wymogi ewidencyjne,
b) oczywista pomyłka i jej korekta,
c) elementy raportu dobowego i terminy jego składania po nowelizacji,
d) okresy przejściowe na gruncie rozporządzenia – od kiedy definitywnie należy stosować nowe regulacje,
e) „stare kasy” a nowe wymogi w zakresie kas online i z elektronicznym zapisem kopii (czy należy wymieniać kasy w firmie?).

21. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu:
a) czynności obligatoryjnie wyłączone z systemu zwolnień, limit 20.000 zł i jego kalkulacja wg najnowszych przepisów,
b) kryterium udziału obrotów i metodologia ich kalkulacji a zwolnienie z obowiązku fiskalizacji,
c) obowiązki związane z utratą zwolnienia i rozpoczęciem prowadzenia sprzedaży podlegającej fiskalizacji,
d) poszczególne czynności zwolnione z ewidencjonowania na mocy załącznika do rozporządzenia – analiza szczegółowa (zwłaszcza przelewy „bezgotówkowe”, wynajem nieruchomości, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne świadczenia),
e) zmiana formy prawnej/przekształcenia a obowiązek fiskalizacji.

22. Odliczenia i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących:
a) warunki odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kasy,
b) przypadki zwrotu uprzednio odliczonej kwoty,
c) więcej niż jedna kasa a zwroty kwot wydatkowanych na ich zakup.

23. Sankcje związane z naruszeniem przepisów dot. kas fiskalnych:
a) sankcje określone w ustawie o VAT,
b) organy kontrolujące prawidłowe stosowanie kas fiskalnych,
c) sankcje karno-skarbowe (ich wymiar i zakres zastosowania),
d) dodatkowe zobowiązanie podatkowe VAT w wysokości 100% za obrót pustymi fakturami oraz fakturę do paragonu bez NIP,
e) sankcje karne za obrót „pustymi fakturami”
d) czynny żal – znaczenie instytucji.

24. Odpowiedzialność karno-skarbowa za wadliwość oraz nierzetelność dowodów finansowych:
a) pojęcie wadliwości oraz nierzetelności dowodów,
b) odpowiedzialność wystawcy dowodu,
c) odpowiedzialność kontrolującego,
d) odpowiedzialność kierownika jednostki,
e) przesłanki wyłączające odpowiedzialność karno-skarbową.

25. Kasy fiskalne online – projekt ustawy:
a) kasy fiskalne online – cel i istota zmian,
b) centralne Repozytorium Kas (CRK),
c) istota kas fiskalnych online – połączenie z CRK,
d) możliwość używania kas fiskalnych online na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu i podobnych,
e) ulga na nabycie kas fiskalnych online,
f) kara administracyjna za brak przeglądu kasy fiskalnej w terminie,
g) kasy rejestrujące mające postać oprogramowania,
h) stopniowe eliminowanie kas dotychczasowych,
i) utrata „przydatności do użycia” kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii,
j) utrata „przydatności do użycia” kas fiskalnych z elektronicznym zapisem kopii,
k) obowiązkowe stosowania kas fiskalnych online – terminy zależne od rodzaju towarów i usług będących przedmiotem sprzedaży. 

*Kolejność realizowanych tematów może ulec zmianie. 

Opinie Klientów wcześniejszych edycji kursu

„Profesjonalne przygotowanie prowadzącego do zajęć, pomoc w indywidualnych problemach. „

„Dużo przekazanych informacji na temat VAT-u oraz informacje odnośnie podejścia organu podatkowego podczas kontroli podatkowych”

„Szkolenie bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Dużo przykładów i pragmatycznych rozwiązań”

Informacje organizacyjne

Cena: 990 zł (VAT zw.)

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Wymagania:

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Wymagania opcjonalne:

Zajęcia z wykorzystaniem programów komputerowych odbywają się na zasadzie prezentacji funkcjonalności systemu przez Wykładowcę. Uczestnicy chcący przećwiczyć działanie programów równolegle z Wykładowcą muszą posiadać dodatkowe urządzenie mobilne (komputer, tablet, telefon) oraz pobrać bezpłatne wersje demo programów.

Harmonogram kursu

Godziny zajęć: 09:00-16:00

09:00-16:00 – zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Ewa Suchecka 
22 208 28 26
ewa.suchecka@adn.pl

Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe ADN Akademia Biznesu.

Dostępne terminy
07-10-202308-10-2023Online

Zaufali nam: