Kurs online Akademia analityka finansowego (104 h) efektywna analiza danych finansowych w kontekście przygotowania do wykonywania zawodu kurs weekendowy

Cena: 3590 zł (VAT zw.)

Kategoria: ,

Czas trwania: 104 h
Cena: 3590 zł (VAT zw.)
Szczegółowy plan

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do różnych grup osób zainteresowanych analizą danych finansowych i pracą w dziedzinie finansów.
Z kursu mogą skorzystać:
• osoby, które chcą podjąć pracę na stanowisku analityka finansowego, planujące karierę w analizie danych finansowych,
• specjaliści finansowi, kontrolerzy finansowi, doradcy inwestycyjni, menedżerowie portfeli, analitycy ryzyka, itp.,
• osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu CFA oraz te, które chcą wzbogacić swoją wiedzę praktyczną w obszarze analizy finansowej, studenci finansów lub ekonomii.

Cel kursu

Analiza finansowa przedsiębiorstwa to jeden z głównych elementów funkcjonowania każdej firmy, mający na celu dostarczenie informacji niezbędnych do oceny działalności i perspektyw efektywnego rozwoju, jak również zminimalizowania ewentualnych strat. Przeprowadzanie analiz finansowych we współcześnie funkcjonujących przedsiębiorstwach powierzane jest wyspecjalizowanym osobom – ANALITYKOM FINANSOWYM. Wymagania stawiane analitykom w dużych firmach są wysokie, dlatego osoby pracujące w tym zawodzie muszą wykazać się dużą wiedzą. W zależności od formy własności firmy, rodzaju branży, jej wielkości i rodzaju prowadzonej działalności zadania te obejmują: sporządzanie, prezentowanie i interpretowanie analiz finansowych, ocenę wpływu danych liczbowych na przedsiębiorstwo, doradztwo, kompletowanie informacji o rynku kapitałowym, zarządzanie ryzykiem finansowym, współpracę z instytucjami podmiotami zewnętrznymi, nawiązywanie kontaktów oraz współpracę z klientami.
Celem proponowanego przez nas kursu jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku analityka finansowego, jak również umożliwienie osobom wykonującym inne zawody  zdobycie praktycznych umiejętności związanych z analizą finansową. Założenia programowe przewidują przekazanie słuchaczom kompletnej wiedzy z dziedziny rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, controllingu i analizy finansowej. Niezwykle ważnym elementem w pracy analityka finansowego są narzędzia informatyczne, dlatego też w ramach kursu przewidujemy również zajęcia praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Program kursu oprócz wiedzy specjalistycznej, kładzie nacisk na warsztat umożliwiający efektywną analizę danych finansowych.

Dlaczego warto wziąć udział w kursie

Jeśli interesujesz się analizą danych finansowych i chcesz rozwijać swoją karierę w tej dziedzinie, ten kurs może być dla Ciebie wartościowym i inspirującym doświadczeniem.
Kurs oferuje wiele wartościowych elementów, takich jak:
• solidne podstawy teoretyczne i praktyczne z zakresu analizy danych finansowych – nauczysz się technik i narzędzi, które są niezbędne do efektywnego analizowania i interpretowania danych finansowych. Ta umiejętność jest niezwykle cenna w świecie finansów,
• przygotowanie do wykonywania zawodu – kurs został zaprojektowany tak, aby dostarczyć Ci wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu analityka finansowego,
• możliwość nawiązania cennych kontaktów z innymi uczestnikami – możesz poznać innych specjalistów, ekspertów i potencjalnych pracodawców. Sieć kontaktów może być bardzo pomocna w znalezieniu pracy lub zdobyciu nowych możliwości zawodowych,
• uzyskanie zaświadczenia, które potwierdza Twoje umiejętności i wiedzę w zakresie analizy danych finansowych a tym samym jest dodatkowym atutem w Twoim CV i zwiększa szanse na znalezienie pracy lub awans zawodowy.

Prowadzący kurs

Kurs prowadzi grupa doświadczonych profesjonalistów z szerokim zakresem wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie finansów i analizy danych.
Wykładowcy przekazują wiedzę w sposób klarowny i zrozumiały dla uczestników kursu, potrafią wyjaśniać trudne pojęcia i przykłady związane z analizą danych finansowych, dostosowując się do różnych poziomów doświadczenia uczestników.

Program kursu

1. Finanse przedsiębiorstw/ 8 h
a) istota, zakres i cele finansów przedsiębiorstwa,
b) finansowanie działalności przedsiębiorstwa – źródła finansowania, struktura kapitału, analiza kosztu kapitału obcego, własnego i stopa średniego ważonego kosztu kapitału, krańcowy koszt kapitału, analiza zjawiska dźwigni finansowej,
c) krótkoterminowe decyzje finansowe – zarządzanie aktywami obrotowymi, zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi, istota kapitału obrotowego netto, wyznaczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto, finansowanie potrzeb w zakresie kapitału obrotowego netto.

2. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa/ 16 h
a) podstawy prawne rachunkowości przedsiębiorstw,
b) prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie,
c) zasady rachunkowości,
d) majątek podmiotu gospodarczego i źródła jego finansowania,
e) operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe,
f) wycena operacji gospodarczych w rachunkowości,
g) rachunek kosztów przedsiębiorstwa,
h) zasady ustalania wyniku finansowego,
i) sprawozdanie finansowe, jego elementy i wartości informacyjne,
j) obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych,
k) ustawa o rachunkowości a MSR.

3. Controlling – budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością/ 24 h
Część zajęć z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
a) wprowadzenie do zagadnień controllingu/ 12 h:
• rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w firmie,
• systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania,
• grupowanie i rozliczanie kosztów,
• podstawowe systemy rachunku kosztów w zarządzaniu,
• rozwinięte systemy rachunku kosztów i wyników,
• koszty w decyzjach krótkiego okresu,
b) warsztaty komputerowe/ 12 h:
• budżetowanie kosztów, przychodów i wyników – wprowadzenie,
• planowanie w podmiotach wewnętrznych przedsiębiorstwa,
• budżetowanie kosztów w podmiotach kosztowych,
• tworzenie normatywnego kosztu produktu,
• sporządzanie budżetów zbiorczych w różnych przekrojach,
• budowa planowanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa,
• konstruowanie raportów kontrolno-wynikowych dla ośrodków odpowiedzialności za koszty i zyski,
• kontrola i ocena wykonania budżetów.

4. Podstawy planowania finansowego/ 8 h
Zajęcia prowadzone w formule warsztatów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Budowa modelu wzbogacona zostanie wykorzystaniem formantów użytkownika.
a) planowanie operacyjne gotówki,
b) plany i budżety operacyjne (krótkookresowe),
c) planowanie sprawozdań finansowych metodą procentu od sprzedaży,
d) wykorzystanie funkcji regresji w planowaniu finansowym. Budowa modelu regresji wraz interpretacją wyników
e) model stabilnego rozwoju w planowaniu finansowym.
Modelowanie preliminarza wydatków w firmie w powiązaniu z budżetem firmy i systemem ewidencji przychodów i kosztów. Zarządzanie operacyjne przepływami gotówki w firmie.

5. Analiza finansowa przedsiębiorstwa prowadzącego pełną sprawozdawczość/ 16 h:
Zajęcia prowadzone w formule warsztatów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Budowa modelu finansowego analizy finansowej firmy wzbogacona zostanie wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi Excela, w tym VBA (makro, formanty i formularz użytkownika)
a) analiza podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa (podstawy teoretyczne i budowa modelu finansowego. Budowa i analiza  powiązań z w ramach sprawozdań finansowych):
• bilans
• rachunek zysków i strat,
• rachunek przepływów pieniężnych
• zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym,
• informacja dodatkowa,
b) wstępna analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa:
• analiza pozioma i pionowa,
• badanie struktury kapitałowo-majątkowej,
• określenie źródeł finansowania majątku (kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, harmonogram spłaty dostosowany do przepływów pieniężnych, rata balonowa),
c) określenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa – analiza wskaźnikowa:
• wskaźniki płynności (bieżącej, szybkiej, gotówkowej),
• wskaźniki zadłużenia (wskaźniki struktury bilansu, wskaźniki możliwości obsługi długu),
• wskaźniki aktywności (rotacji zapasów, należności, zobowiązań , cyklu gotówki),
• wskaźniki efektywności ( ROA, ROE, dekompozycja wskaźników rentowności),
• wskaźniki obsługi zadłużenia (DSCR, IRS),
d) analiza cyrkulacji funduszy w przedsiębiorstwie:
• rachunek przepływów kapitału obrotowego netto ( zasady konstrukcji i analiza),
• rachunek przepływów pieniężnych (zasady konstrukcji i analiza)
e) analiza projektów inwestycyjnych firmy w ramach inwestycji odtworzeniowych. Wbudowanie analizy inwestycji odtworzeniowych do modelu analizy finansowej firmy.
f) zasady prowadzenia wieloparametrowej analizy wrażliwości modelu finansowego. Zbudowanie modułu analizy wrażliwości jako elementu domykającego  model finansowy. Budowany arkusz pozwala osobie o niewielkim doświadczeniu w posługiwaniem się Excelem na przeprowadzenie wieloparametrowej analizy wrażliwości w celu podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych.
g) analiza sygnałów wczesnego ostrzegania o ryzyku upadłości przedsiębiorstwa:
• istota i rola systemów ostrzegania o ryzyku upadłości,
• podstawowe założenia konstrukcji systemów,
• przykładowe modele obliczeniowe.

6. Analiza projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa/16 h:             
Zajęcia prowadzone w formule warsztatów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Budowa modelu oceny inwestycji  wzbogacona zostanie wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi Excela, w tym VBA.
a) tworzenie modelu finansowego projektu inwestycyjnego – prognoza sprawozdań finansowych, szacowanie przepływów pieniężnych dla różnych stron finansujących (zasady konstrukcji i analiza) – zasady kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji – wyliczenie FCFF i FCFE.
b) analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych jako metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji (DCF)
c) dynamiczna ocena inwestycji z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie (NPV, IRR, zdyskontowany okres zwrotu)
d) analiza wrażliwości kluczowych parametrów operacyjnych i inwestycyjnych w modelu finansowym oceny projektu
• analiza opłacalności projektu inwestycyjnego dla założeń bazowych,
• analiza wrażliwości – metoda + / – 10%,
• analiza scenariuszy,
• wieloparametrowa analiza wrażliwości, przy wykorzystaniu narzędzi Visual Basic,
e) określenie ryzyka i struktury finansowania nakładów inwestycyjnych dla inicjatyw strategicznych. Metoda wieloparametrowej analizy wrażliwości – wybór optymalnej inicjatywy inwestycyjnej.
Zbudowanie modułu analizy wrażliwości jako elementu domykającego  model oceny projektu inwestycyjnego. Budowany moduł pozwala osobie o niewielkim doświadczeniu w posługiwaniu się Excelem, na przeprowadzenie wieloparametrowej analizy wrażliwości w celu podjęcia właściwej decyzji inwestycyjnej.

7. Wykorzystanie rynków finansowych w działalności przedsiębiorstwa oraz analiza makrootoczenia/ 16h:
a) rynki finansowe – krwioobieg gospodarki (przegląd rynków finansowych z uwzględnieniem czynników, które wpływają na ich sytuację oraz wykorzystania ich w przedsiębiorstwie):
• rynek kapitałowy, czyli giełda (przegląd rynków światowych, czyli najważniejsze giełdy na świecie, zasady obrotu, najważniejsze pojęcia związane z rynkiem takie jak indeks giełdowy, omówienie procesu IPO, czyli wejścia na giełdę. Po co? Jak? Ile to kosztuje? Doradcy? Itd. itp., czyli temat pozyskania finansowania przez firmę. Przykłady. Pełniejszy zakres analizy fundamentalnej spółki, jak wstęp do procesu IPO, czyli przeprowadzenia emisji pierwotnej. Rodzaje procesów IPO w Polsce. Zadania doradców. Omówienie dokumentu informacyjnego, memorandum informacyjnego i prospektu emisyjnego. Jak je sporządzić? Rola relacji inwestorskich),
• rynek obligacji (podstawowe pojęcia takie jak rentowność, nominał, kupon, agent emisji, itd. itp., przeprowadzanie emisji obligacji, podobnie jak przypadku emisji akcji omówienie procesu. Znowu pod kątem zdobycia finansowania. Przykłady, kiedy warto realizować emisje obligacji. Konkretne przypadki z obliczeniami kosztu i porównanie różnych sposobów pozyskania środków: kredyt, leasing, emisja obligacji).
• rynek walutowy (zasady funkcjonowania, podstawowe kwestie dotyczące kursu walut, zakupy/sprzedaży walut. Przegląd światowych rynków, historia transakcji, kryptowaluty, perspektywy wejścia do strefy euro, zasady, warunki do spełnienia),
• rynek pieniężny (podstawowe zasady, skąd się bierze cena pieniądza na rynku, jak tworzy się stawki referencyjne i gdzie się je wykorzystuje. Sytuacja na rynku europejskim, czyli reforma LIBOR, która ma wpływ na wszystkie instrumenty oparte o tę stawkę).
b) zabezpieczenia ryzyka walutowego i stopy procentowej:
• rodzaje ryzyk, w tym rodzaje ryzyk finansowych,
• ryzyko walutowe (podstawowe pojęcia związane z ryzykiem walutowym i zarządzaniem nim w firmie, instrumenty ograniczające ryzyko walutowe: Forward, Swap, opcja, rodzaje opcji, złożenia opcji (np. risk reversal), jak stosować, na co uważać, jak budować struktury),
• ryzyko stopy procentowej (podstawowe pojęcia, instrumenty ograniczające ryzyko: FRA, IRS),
• CIRS jak instrument zabezpieczania przed ryzykiem walutowym i stopy procentowej,
• inne instrumenty np. SWAPTION, CAP, FLOOR, COLLAR, omówienie tych instrumentów wskazanie różnic, kwestii kosztów.
c) podstawowe czynniki i procesy definiujące otoczenie makroekonomiczne przedsiębiorstwa (sytuacja makroekonomiczne, wskaźniki makroekonomiczne, sposób tworzenia, co oznaczają, jak je interpretować, państwo w gospodarce, finanse publiczne, wskaźniki bezpieczeństwa finansowego, rola banku centralnego, mechanizm transmisji polityki monetarnej, policy MIX),
d) przegląd sytuacji na świecie i w Polsce wraz z perspektywami jej rozwoju.

Informacje organizacyjne

Cena: 3590 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu. 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji kursu
• autorskie materiały szkoleniowe
• zaświadczenie MEN
• dostęp do platformy szkoleniowej ADN na okres 6 miesięcy
(nie zawiera nagrań z kursu)

Wymagania:
Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram kursu

Godziny zajęć: 09:00-16:00

09:00-16:00 – zajęcia w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Terminy szczegółowe

Online:
Sesja I, 26 – 27 października 2024
Sesja II, 16 – 17 listopada 2024
Sesja III, 30 listopada – 1 grudnia 2024
Sesja IV, 14 – 15 grudnia 2024
Sesja V, 11 – 12 stycznia 2025
Sesja VI, 25 – 26 stycznia 2025
Sesja VII, 8 lutego 2025

 

 

Dostępne terminy
26-10-202408-02-2025Online

Zaufali nam: