Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw – kurs 4 dniowy

Cena: 2790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 4 dni
Cena: 2790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Artur Raciński – biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem  renomowanych firm audytorskich, w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych. Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Autor książek „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze”, „Konsolidacja sprawozdań finansowych”, a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, omówienie organizacji procesu konsolidacji sprawozdań finansowych w grupie kapitałowej oraz obowiązków jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady podstawowych korekt i wyłączeń wprowadzanych przy konsolidacji metodą pełną, proporcjonalną i wycenie metodą praw własności.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy z dużo ilością przykładów korekt i wyłączeń wprowadzanych przy konsolidacji metodą pełną i wycenie metodą praw własności rozwiązywanych w trakcie zajęć.

Adresaci szkolenia

Pracownicy jednostek dominujących odpowiedzialni za przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, główni księgowi.

Program szkolenia

DZIEŃ I i II

1. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostek powiązanych zgodnie z ustawą o rachunkowości:
a) jednostki objęte konsolidacją, wyceną metodą praw własności,
b) wyłączenia z obowiązku konsolidacji / wyłączenia jednostek z konsolidacji,
c) etapy przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
d) zakres dokumentacji konsolidacyjnej.

2. Korekty związane z utworzeniem jednostki zależnej (objęcie udziałów gotówką).

3. Kapitał mniejszości na dzień objęcia kontrolą i w kolejnych latach obrotowych.

4. Korekty konsolidacyjne związane z nabyciem udziałów w jednostce zależnej.

5. Zasady ustalania i odpisywania wartości firmy (ujemnej wartości firmy).

6. Eliminacja transakcji w ramach grupy kapitałowej:
a) eliminacja dywidend,
b) eliminacja należności i zobowiązań , przychodów i kosztów (reklasyfikacja przychodów i kosztów),
c) ustalenie niezrealizowanych zysków na sprzedaży zapasów i środków trwałych.

7. Zasady przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej, ustalenie różnic kursowych z przeliczenia kapitału własnego, ustalenie wartości firmy (zysku z okazyjnego nabycia).

DZIEŃ III i IV

1. Korekty związane z utworzeniem jednostki zależnej (objęcie aportem).

2. Korekty konsolidacyjne związane z nabyciem udziałów w jednostce zależnej – wartość godziwa aktywów netto na dzień nabycia udziałów i w kolejnych latach obrotowych.

3. Testy na utratę wartości firmy.

4. Podwyższenie kapitału podstawowego w jednostkach zależnych.

5. Zakup dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych.

6. Sprzedaż całości i części udziałów w jednostkach zależnych, ustalenie wyniku na sprzedaży udziałów.

7. Wycena udziałów metodą praw własności w kolejnych latach obrotowych .

8. Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych.

9. Eliminacja niezrealizowanych zysków i strat na sprzedaży pomiędzy jednostką stowarzyszoną a znaczącym inwestorem.

10. Sprzedaż udziałów w jednostkach stowarzyszonych.

11. Różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości a MSSF w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych.

Informacje organizacyjne

Cena: 2790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć:
10:00 -16:00

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Terminy szczegółowe
Warszawa:
Cz. I: 23-24.05.2024
Cz. II: 3-4.06.2024

Dostępne terminy
23-05-202404-06-2024Warszawa

Zaufali nam: