ZMIANY W PRZEPISACH

Klasyfikacja budżetowa 2023 – z uwzględnieniem zmian od 14 lipca i bieżących problemów

Cena: 540 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 540 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Pracownicy posługujący się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

W 2023 roku – od 1 stycznia i od 14 lipca – zmianie uległy przepisy dotyczące klasyfikacji budżetowej. Dodano nowe podziałki klasyfikacji dotyczące m. in. wpływów podatkowych oraz zmieniono nazwy paragrafów. Zmianie uległy objaśnienia do paragrafów dotyczących wydatków, środków i dotacji na realizacje zadań i inwestycji, zwrotu dotacji. Zmiany mają również charakter dostosowujący i redakcyjny, tzn. doprecyzowano niektóre objaśnienia. Zmiany nastąpiły także w zakresie załączników nr 7 i 8. Proponowana tematyka szkolenia ma na celu przedstawienie istotnych elementów z zakresu klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Zakres szkolenia został dobrany tak, by osoby odpowiedzialne za sporządzanie planów i klasyfikację wydatków publicznych znały najnowsze zmiany i interpretacje, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Zakres klasyfikacji środków publicznych:
a) co podlega klasyfikacji budżetowej,
b) praktyczne stosowanie klasyfikacji budżetowej,
c) planowanie z wykorzystaniem klasyfikacji,
d) dekretacja dowodu księgowego,
e) zasady doboru podziałki dla działów, rozdziałów,
f) klasyfikacja paragrafów dochodów,
g) klasyfikacja paragrafów wydatków.

2. Zmiany w klasyfikacji budżetowej obowiązujące od 1 stycznia i od 14 lipca 2023 roku:
a) nowe rozdziały: „Planowane wpływy z podatku od towarów i usług, „Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, „Planowane wpływy od osób prawnych”, „Planowane wpływy z podatku akcyzowego”, „Planowane wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin”, „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład”,
b) zmiany w załącznikach 2, 3, 4 do rozporządzenia,
c) inne zmiany polegające na dostosowaniu opisów i treści paragrafów do obowiązujących przepisów prawa,
d) zmiany w załączniku nr 2 i w zakresie części budżetowych,
e) zmiany w załączniku nr 3, w tym nowy paragraf 160,
f) zmiany w zakresie paragrafów wydatków, w tym: zmiany w objaśnieniach do paragrafów dotyczących dotacji, paragrafów majątkowych i równoważników dla służb mundurowych,
g) zmiany w zakresie załączników nr 7 i 8 do rozporządzenia.

3. Zagadnienia problemowe:
a) praktyczne zasady doboru podziałki klasyfikacji dochodów i wydatków,
b) klasyfikacja zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
c) klasyfikacja wydatków pierwszego wyposażenia co należy traktować jako pierwsze wyposażenie?
d) kiedy należy stosować § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” a kiedy 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”,
e) klasyfikacja refundacji wydatków,
f) powiązanie wydatków na kontacj księgowych z paragrafami klasyfikacji budżetowej:
• konta 013 i 011 a wydatki bieżące i majątkowe,
• powiązania kont 405 i 409 z wydatkami na szkolenia i delegacje,
• ewidencja oprogramowania na kontach 013 i 011,
g) kto w jednostce powinien dokonywać klasyfikacji budżetowej,
h) odpowiedzialność za w zakresie klasyfikacji budżetowej.

4. Klasyfikacja dochodów – przykłady m. in.:
a) klasyfikacja dochodów z tytułu sprzedaży złomu,
b) klasyfikacja odszkodowania,
c) klasyfikacja wadium,
d) klasyfikacja dochodów sądowych,
e) klasyfikacja opłat pobieranych przez jednostki budżetowe.

5. Klasyfikacja wydatków – przykłady m.in.:
a) zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków),
b) zakupu żywności, usług cateringowych i drobnych zakupów spożywczych na potrzeby sekretariatów,
c) opłat na rzecz budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i różnych opłat np. za udostępnienie numeru PESEL,
d) wydatków na rzecz osób fizycznych niezatrudnionych w jednostce np. na zakup odzieży,
e) zakupu ekspertyz i opracowań podczas remontu lub inwestycji,
f) nakładów na środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w zakresie:
• montażu instalacji przeciwpożarowej – usługa, remont czy inwestycja?
• zakupu i wymiany drzwi o wartości poniżej 10.000 zł,
• utrzymania strony internetowej,
• audytu energetycznego,
• umowy cywilnoprawne podczas budowy lub remontu,
• pierwszego wyposażenia nowej sali sportowej,
• pierwszego wyposażenia remontowanego pomieszczenia – montażu klimatyzacji, ogrodzenia wraz z wymianą bram, remontu piwnicy z montażem regałów na książki,
g) rozszerzenia gwarancji,
h) nagród konkursowych i rzeczowych,
i) badań lekarskich osób kierowanych do prac społecznych – usługa czy badania lekarskie?
j) zakupu i dostawy energii w ramach kilku umów,
k) opłat abonamentu RTV,
l) ekwiwalentu za urlop, odprawę pośmiertną, zaległego wynagrodzenia po śmierci pracownika.

6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Informacje organizacyjne

Cena: 540 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat ukończenia szkolenia

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
24-10-2023Warszawa
22-11-2023Warszawa
08-12-2023Warszawa

Zaufali nam: