Kalkulacja kosztu wyrobu gotowego i usług. Ewidencja produktów gotowych.

Cena: 840 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 840 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

W trakcie szkolenia zostaną omówione aspekty stosowania rachunku kosztów w rachunkowości finansowej i kalkulacja kosztów:
• rozliczenia kosztów w czasie a ustalanie wyniku ze sprzedaży,
• ewidencję i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej,
• koszty wytworzenia produktów,
• ewidencja produktów gotowych.

Program szkolenia

1. Koszt wytworzonego wyrobu gotowego:
a) jakie koszty należy uwzględnić przy kalkulacji kosztu wytworzenia produktów?
b) metody ustalania kosztów będących konsekwencją niewykorzystania zdolności produkcyjnych,
c) ewidencja kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,
d) ustalenie kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych przy wykorzystaniu kosztów planowanych,
e) ustalenie kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych przy wykorzystaniu kosztów rzeczywistych,
f) koszt wytworzenia produktów w jednostce nieobjętej obowiązkiem badania sprawozdania finansowego.

2. Przesłanki rozliczeń międzyokresowych kosztów:
a) zasady ujmowania kosztów i przychodów w księgach rachunkowych,
b) rozliczenia międzyokresowe kosztów,
c) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
d) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

3. Koszty działalności pomocniczej
a) charakterystyka działalności pomocniczej,
b) istota i rodzaje działalności pomocniczej,
c) zasady ewidencji kosztów działalności pomocniczej,
d) rozliczanie świadczeń działalności pomocniczej,
e) zasady rozliczania kosztów działalności pomocniczej,
f) ujęcie księgowe kosztów działalności pomocniczej,
g) świadczenia wzajemne wydziałów produkcji pomocniczej,
h) rozliczanie świadczeń wydziałów pomocniczych.

4. Kalkulacja kosztu:
a) kalkulacja podziałowa prosta,
b) kalkulacja podziałowa ze współczynnikami,
c) kalkulacja fazowa,
d) kalkulacja produktów łącznych,
e) kalkulacja doliczeniowa zleceniowa,
f) kalkulacja doliczeniowa asortymentowa.

5. Wycena produkcji w toku:
a) jak na dzień bilansowy wycenia się produkcję w toku?
b) wycena produkcji w toku po koszcie wytworzenia,
c) wycena produkcji w toku w wysokości kosztów bezpośrednich,
d) wycena produkcji w toku w wysokości materiałów bezpośrednich.

6. Ewidencja wyrobów gotowych w rzeczywistym koszcie wytworzenia.

7. Ewidencja wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych:
a) przyjęcie odpowiedniej ceny ewidencyjnej i ustalenie rzeczywistego kosztu wytworzenia,
b) ewidencja różnicy pomiędzy ceną ewidencyjną a rzeczywistym kosztem wytworzenia,
c) ustalanie i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych.

8. Wyroby gotowe odpisywane w koszty na dzień ich wytworzenia:
a) czy jednostka produkcyjna może wartość wytworzonych wyrobów odnosić bezpośrednio w koszty?
b) odpisanie w koszty wyrobów gotowych w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5,
c) ustalenie wartości stanu zapasu wyrobów na koniec okresu sprawozdawczego,
d) korekta kosztów o wartość stanu zapasów na koniec okresu sprawozdawczego,
e) przekazanie wyrobów własnych na potrzeby budowy środka trwałego.

9. Reklamacje wyrobów gotowych:
a) wymiana uszkodzonych wyrobów na wolne od wad,
b) zwrot reklamowanego wyrobu i odstąpienie nabywcy od umowy sprzedaży,
c) przekazanie reklamowanego wyrobu z własnego sklepu do magazynu wyrobów gotowych,
d) reklamacja wyrobów sprzedanych w roku ubiegłym,
e) zasady korekty przychodów ze sprzedaży,
f) zasady korekty kosztów sprzedanych produktów.

10. Pozostałe zagadnienia:
a) rozchód półproduktów w celu wytworzenia wyrobu gotowego,
b) prototyp wyrobu gotowego wytworzony we własnym zakresie,
c) księgowanie straty z tytułu zniszczenia wyrobów gotowych w wyniku zdarzenia losowego,
d) przekazanie wyrobów gotowych na budowę środka trwałego w jednostce stosującej konta zespołu 4,
e) koszty transportu materiałów zaliczane do kosztów produkcji,
f) koszty przestoju w firmie produkcyjnej,
g) przyjęcie nowych zasad rozliczania kosztów produkcji. 

Informacje organizacyjne

Cena: 840 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:30

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
14-06-2024Warszawa
06-09-2024Warszawa

Zaufali nam: