Instrumenty finansowe w MSR/MSSF

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat zasad rachunkowości (według regulacji MSR/MSSF) w zakresie instrumentów finansowych oraz umiejętności związanych z właściwym ujęciem instrumentów finansowych (w tym skutków ich przeszacowań) w sprawozdaniu finansowym. Zakres szkolenia uwzględnia przede wszystkim zakres MSSF 9, rozszerzony o zagadnienia związane z prezentacją i ujawnieniami informacji wymaganymi przez MSSF 7, a także o zagadnienia dotyczące własnych instrumentów kapitałowych (MSR 32, MSSF 2).

Program szkolenia

1. Instrumenty finansowe – istota i definicja:
a) podstawowe rodzaj aktywów finansowych, zobowiązań finansowych i instrumentów kapitałowych,
b) instrumenty złożone, instrumenty pochodne, wbudowane instrumenty pochodne,
2. Zakres obowiązywania regulacji rachunkowości instrumentów finansowych.
3. Klasyfikacja instrumentów finansowych:
a) kategorie podstawowe i dodatkowe (możliwość dobrowolnego wyznaczenia),
b) test SPPI, model biznesowy zarządzania aktywami finansowymi ,
c) reklasyfikacja a zmiana modelu biznesowego.
4. Wycena bilansowa aktywów finansowych i zobowiązań finansowych:
a) parametry wyceny: zamortyzowany koszt, wartość godziwa,
b) kategoria instrumentów finansowych a ujęcie przeszacowań.
5. Zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych:
a) ujęcie początkowe (koszty transakcji, transakcje standaryzowane, instrumenty złożone, wbudowane instrumenty pochodne),
b) usuwanie z ksiąg rachunkowych (ocena przeniesienia/zachowania ryzyka i kontroli),
c) zmiana warunków umowy a usunięcie z ksiąg rachunkowych.
6. Utrata wartości aktywów finansowych (model oczekiwanych strat kredytowych – ECL):
a) ogólne założenia modelu oczekiwanych strat kredytowych,
b) pomiar oczekiwanych strat kredytowych,
c) trzy etapy/fazy szacowania oczekiwanych strat kredytowych:
• przesłanki świadczące o znaczącym wzroście ryzyka,
• dowody na wystąpienie utraty wartości (niewykonania zobowiązania).
d) aktywa finansowe nabyte lub powstałe jako dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe,
e) ujęcie odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (w tym w przypadku przeklasyfikowania).
7. Rachunkowość zabezpieczeń:
a) istota i rodzaje zabezpieczeń (w sprawozdawczości finansowej):
• zabezpieczenie wartości godziwej,
• zabezpieczenie przepływów pieniężnych.
b) rodzaje pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających,
c) warunki formalne stosowania rachunkowości zabezpieczeń,
d) efektywność zabezpieczenia a wskaźniki zabezpieczenia,
e) ujęcie skutków zabezpieczenia.
8. Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym.
9. Ujawnianie informacji na temat instrumentów finansowych:
a) wpływ instrumentów finansowych na sprawozdanie finansowe,
b) informacje na temat ryzyka związanego z instrumentami finansowymi.
10. Szczególne przypadki transakcji we własnych instrumentach kapitałowych:
a) Transakcje na bazie akcji:
– istota i przykłady transakcji na bazie akcji,
– transakcje na bazie akcji rozliczane we własnych instrumentach kapitałowych,
– transakcje na bazie akcji z wyborem sposobu rozliczenia:
• okres nabywania uprawnień a warunki nabywania uprawnień,
• ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
b) Inne umowy dotyczące własnych instrumentów kapitałowych.

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-16:00

NOWOŚĆ
Po szkoleniu wykładowca pozostaje przez godzinę do Państwa dyspozycji w celu dodatkowych konsultacji.

Szkolenie również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy

13-10-202214-10-2022Warszawa

Zaufali nam: