Fakturzystka (32 h) – prawne i praktyczne aspekty fakturowania (program Symfonia Handel) kurs weekendowy

Cena: 1690 zł (VAT zw.)

Kategoria: ,

Czas trwania: 32 h
Cena: 1690 zł (VAT zw.)
Szczegółowy plan

Adresaci kursu

Kurs adresowany do osób z wykształceniem ekonomicznym, pracowników księgowości oraz innych osób, które chciałyby podnieść poziom swojej wiedzy w zakresie objętym programem kursu i uzyskać przy tym stosowne zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej o ukończeniu kursu.

Cel kursu

Fakturzystka to zawód o charakterze biurowym. W zależności od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa fakturzystka pracuje w dziale księgowości lub samodzielnej komórce podległej bezpośrednio kierownikowi jednostki. Stosując duże uproszczenie do głównych zadań fakturzystki należy zarządzanie fakturami – ich wystawianie, korygowanie, wprowadzanie do systemu, jak również prawidłowa archiwizacja dokumentów, przygotowywanie raportów i rejestrów sprzedaży. Fakturzystka stosuje przepisy księgowe oraz podatkowe w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży oraz wewnętrzne regulaminy i zarządzenia dotyczące obiegu tych dokumentów w przedsiębiorstwie.
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu Fakturzystki, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (kod zawodu 431102).

Program kursu

I. PRAWNE ASPEKTY FAKTUROWANIA, CZYLI CO NALEŻY WIEDZIEĆ ABY POPRAWNIE UDOKUMENTOWAĆ TRANSAKCJĘ VAT

1. Konstrukcja podatku VAT i związany z tym obowiązek fakturowania:
a) podatek należny i naliczony (sprzedaż i zakupy),
b) status podatnika VAT (jak prawidłowo ustalić status kontrahenta i jak wpływa to na fakturowanie),
c) wiarygodność kontrahenta (jak ustalić wiarygodność kontrahenta w celu weryfikacji faktury),
d) jak korzystać i gdzie znaleźć rejestry VAT (rejestry krajowe i system VIES)?
e) „biała lista” nowy rejestr podatników VAT zawierający m. in.: nazwę, siedzibę, nr KRS/CEiDG, numer rachunku bankowego a także informacje o podatnikach, którzy utracili status VAT czynnego, podatnikach, którym odmówiono rejestracji oraz których przywrócono do rejestru,
f) sankcje związane z „białą listą” (brak statusu podatnika VAT czynnego, zapłata na innych rachunek bankowy niż wskazany w rejestrze),
g) kwota netto i kwota brutto na fakturze i umowie (prawidłowe określanie podstawy opodatkowania),
h) stawki podatku VAT (konsekwencje zastosowania złej stawki w umowie, zamówieniu),
i) kiedy transakcja nie podlega VAT lub jest zwolniona z VAT i jak ją udokumentować?

2. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:
a) katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT,
b) przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne,
c) przypadki wystawiania faktur na żądanie,
d) przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
e) terminy wystawienia faktury VAT,
f) propozycja wydłużenie do 60 dni terminu na wystawienie faktury przed sprzedażą,
g) obowiązek podatkowy a faktura VAT (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
h) wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży,
i) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
j) kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych (możliwość zastosowania spójnego kursu walut dla rozliczeń VAT i podatku dochodowego – pakiet SLIM VAT).

3. Treść faktury:
a) elementy obowiązkowe na fakturze,
b) data wystawienia faktury,
c) daty sprzedaży na fakturze (usługa jednorazowa, usługa ciągła, usługa etapowa, dostawa towaru z transportem),
d) konsekwencje zapisów w umowie a treść faktury,
e) międzynarodowe reguły INCOTERMS a zapisy na fakturze,
f) brak regulacji w umowie a treść faktury,
g) zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego a treść faktury,
h) elementy opcjonalne na fakturze,
i) elementy dodatkowe na fakturze.

4. Rodzaje faktur oraz innych dokumentów księgowych:
a) faktury zaliczkowe (częściowe oraz całościowe),
b) uproszczenie treści faktury zaliczkowej od 1 stycznia 2022 r.,
c) faktury końcowe, rozliczające zaliczkę,
d) pojęcie pustej faktury,
e) kiedy faktury a kiedy dokumenty wewnętrzne?
f) faktury VAT marża,
g) faktury VAT RR,
h) refaktura,
i) faktury dla transakcji międzynarodowych (mechanizm odwrotnego obciążenia, e-commerce, WDT, eksport, zaliczki),
j) noty obciążeniowe/księgowe (kiedy należy wystawić?),
k) paragony (obowiązek fiskalizacji transakcji),
l) duplikat oraz kolejny egzemplarz faktury,
m) samofakturowanie (faktur wystawiana przez nabywcę),
n) dokument pro forma,
o) faktura sprzedażowa i zakupowa (faktura z perspektywy sprzedawcy i nabywcy),
p) umowa, zamówienie, dokumenty WZ i PZ a faktura,
q) CMR, listy przewozowe, dokumenty dot. zapłaty, ubezpieczenie, oświadczenie kontrahenta, poświadczenie odbioru przez prowadzącego magazyn lub notariusza/organ władzy publicznej),
r) eksport/import towarów (komunikaty IE 529, IE 599, SAD-y).

5. Mechanizm Podzielonej Płatności a faktura VAT:
a) dane z faktury VAT niezbędne dla zastosowania mechanizmu podzielonej płatności,
b) faktura z zapisem mechanizm podzielonej płatności w JPK_VAT,
c) dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (Split payment) – nowe narzędzie fiskusa do waliki z wyłudzeniami w podatku VAT,
d) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem Split payment (załącznik nr 15 do ustawy VAT),
e) faktury na kwotę przekraczającą 15 000 zł a mechanizm podzielonej płatności,
f) faktury zaliczkowe a Split Payment,
g) split payment a transakcje w walucie obcej.

6. Faktury korygujące w 2021 roku (PAKIET SLIM VAT w zakresie faktur korygujących):
a) anulowanie faktury,
b) tzw. korekta do zera,
c) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
d) możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej,
e) termin wystawienia faktur korygujących,
f) korekty in plus i in minus,
g) potwierdzenia odbioru faktury korygującej – czy nadal potrzebne w 2021 r.?,
h) SLIM VAT – nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie konieczności posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących (zastąpienie posiadania potwierdzenia odbioru instytucją posiadania dokumentacji dotyczącej uzgodnień pomiędzy kontrahentami w zakresie warunków obniżenia podstawy opodatkowania),
i) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
j) korekty bieżące i wsteczne,
k) SLIM VAT – nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie doprecyzowania korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty),
l) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej),
m) uproszczenie treści faktury korygującej od 1 stycznia 2022 r.
n) korygowanie zbiorcze od 1 stycznia 2022 r.

7. Zasady wystawiania not korygujących:
a) przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
b) dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
c) sposób wystawienia noty korygującej,
d) akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego.

8. Forma faktury:
a) faktury papierowe,
b) zasady wystawiania e-faktur,
c) wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur,
d) bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur,
e) wystawianie faktur w formacie PDF,
f) zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom,
g) wystawianie faktur w formie elektronicznej w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi,
h) sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,
i) zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym.

9. KSeF i PEF, czyli faktury ustrukturyzowane jako szczególna postać faktury:
a) faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych (nowa platforma do e faktur – PEF),
b) obowiązki zamawiającego w zakresie stworzenia funkcjonalności wystawianie i przesłania faktury ustrukturyzowanej w PEF,
c) prawo wystawienia i wysłania przez wykonawcę zamówienia publicznego faktury za pośrednictwem portalu platformy elektronicznego fakturowania,
d) dodatkowe dane w fakturze ustrukturyzowanej wystawianej w PEF (m. in. informacje dotyczące odbiorcy płatności, wskazanie umowy zamówienia publicznego),
e) Krajowy System e Faktur – propozycja stworzenia nowego narzędzia do monitorowania i analizowania transakcji dokumentowanych fakturami już od 1 stycznia 2021 roku
f) co to jest KSeF?
g) ZAW-FA – zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,
h) pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
i) akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
j) wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
k) uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
l) przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

10. Zakres obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej (paragony):
a) status nabywcy i jego weryfikacja jako kryterium podstawowe,
b) elementy paragonu fiskalnego, opis świadczenia na paragonie – nowy obowiązek podania nr NIP nabywcy na paragonie (relacja B2B),
c) numer NIP nabywcy na paragonie,
d) termin wystawienia paragonu fiskalnego – kiedy i do kiedy podatnik musi wystawić paragon?
e) zaliczki a paragon fiskalny – kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
f) raporty fiskalne i ich znaczenie,
g) “korekty” błędnej fiskalizacji,
h) przechowywanie paragonów fiskalnych,
i) czynności obligatoryjnie wyłączone z systemu zwolnień,
j) nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (m. in. zmiany dot. zwolnień z kas fiskalnych, m.in. przy sprzedaży na rzecz pracowników, nowa nomenklatura celna CN i PKWiU w 2021 r.),
k) czynności zwolnione z ewidencjonowania na mocy załącznika do rozporządzenia (przelewy „bezgotówkowe”, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne świadczenia, nowa nomenklatura dla towarów i usług w 2021 r.),
l) kasy fiskalne online w 2021 r. (cel i istota wprowadzenia),
m) Centralne Repozytorium Kas (CRK),
n) dla kogo i od kiedy obligatoryjna kasa fiskalna online,
o) do kiedy będą mogły funkcjonować kasy z kopią papierową i elektroniczną?
p) możliwość używania kas fiskalnych online na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu i podobnych,
q) paragon a faktura VAT – wzajemne relacje,
r) zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów (termin, treść, forma),
s) faktura do paragonu na żądanie nabywcy.

11. Sankcje podatkowe i karne w związku z obrotem wadliwymi i nierzetelnymi fakturami:
a) faktury wadliwe i nierzetelne (przykłady),
b) pojęcie pustej faktury (przykłady),
c) sankcja pozbawienia wolności do lat 25 w zakresie obrotu tzw. „fakturami pustymi”,
d) sankcja w postaci 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT z tytułu obrotu pustymi fakturami,
e) sankcja w postaci 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT w przypadku wystawienia faktury do paragonu, na którym nie ma numeru NIP nabywcy,
f) skutki wskazania błędnego numeru rachunku bankowego na fakturze.

12. Procedury wewnątrz organizacji:
a) instrukcje, regulaminy, zakresy czynności mogące mieć wpływ na poprawność dokumentowania i rozliczania transakcji VAT oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną za obrót pustymi fakturami.

II. PROGRAM KOMPUTEROWY (SYMFONIA) – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z ZAKRESU DOKUMENTOWANIA SPRZEDAŻY I OBROTU TOWAROWEGO (W TYM FAKTUROWANIA)

1. Możliwości programu Sage Symfonia Handel.

2. Podstawowe zasady obsługi programu:
a) główne okno programu,
b) okna kartotek,
c) nawigacja,
d) przyciski narzędziowe,
e) menu.

3. Grupowanie danych w katalogach:
a) elementy – Katalogi i podkatalogi,
b) grupowanie danych według rodzajów,
c) grupowanie danych według kryteriów wyboru.

4. Wprowadzanie danych:
a) standardowe elementy formularzy,
b) wykorzystanie danych z kartotek,
c) wykorzystanie danych z kartotek podczas wprowadzania danych,
d) wybór kontrahenta,
e) wybór towaru,
f) słowniki,
g) kalkulator,
h) kalendarz.

5. Dane firmy.

6. Towary – definiowanie towarów:
a) kontrahenci – definiowanie kontrahentów,
b) podstawowe dane o kontrahencie,
c) rodzaje kontrahentów,
d) definiowanie Pracowników i Urzędów.

7. Zaopatrzenie:
a) cena zakupu i cena bazowa,
b) ogólne cechy faktury wewnętrznej,
c) określanie zapotrzebowania na towary,
d) stany minimalne i maksymalne,
e) rezerwacje towarów,
f) sprzedaż i zakup towarów,
g) tworzenie zamówień,
h) przesyłanie zamówień do kontrahentów,
i) wystawianie dokumentów zakupu,
j) rozliczanie podatku VAT,
k) wystawienie Faktury zaliczkowej,
l) wystawianie dokumentów magazynowych do dokumentów zakupu.

8. Gospodarka magazynowa:
a) operacja Inwentaryzacja,
b) wprowadzanie stanów początkowych towarów,
c) przyjmowanie towarów do magazynu,
d) dokumenty przychodu (PZ, PW),
e) wydawanie towarów z magazynu,
f) rezerwacje,
g) szacowanie zapotrzebowań,
h) sposób wyboru dostaw dla realizacji wydań,
i) dokumenty rozchodu (WZ, RW),
j) przemieszczanie towarów między magazynami,
k) spis z natury,
l) przecena,
m) powiązanie wystawiania dokumentów handlowych i magazynowych,
n) wystawianie zewnętrznych dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych,
o) wystawianie dokumentów handlowych na podstawie dokumentów magazynowych.

9. Sprzedaż:
a) czynniki określające politykę sprzedaży,
b) kredyt, limit kredytu,
c) rejestr, typ i termin płatności,
d) ceny sprzedaży,
e) rabat,
f) obliczanie końcowej ceny na dokumencie sprzedaży,
g) współpraca z kasami fiskalnymi,
h) współpraca z drukarkami fiskalnymi,
i) wystawianie dokumentów sprzedaży,
j) bezpośrednie tworzenie dokumentów,
k) dokumenty sprzedaży VAT – faktura VAT, paragon,
l) dane podstawowe dokumentu – zakładka „Towary”,
m) podstawowe dane dokumentu – zakładka „Płatności”,
n) inne dane dokumentu,
o) wystawianie dokumentu sprzedaży detalicznej,
p) tworzenie dokumentów sprzedaży na podstawie zamówień,
q) tworzenie dokumentów sprzedaży na podstawie dokumentów magazynowych,
r) wystawienie dokumentu sprzedaży do wystawionego dokumentu wydania magazynowego,
s) pobieranie od kontrahentów zamówień w postaci elektronicznej,
t) import zamówień,
u) wystawianie dokumentów magazynowych do dokumentów sprzedaży.

10. Rozliczenia finansowe:
a) wystawianie dokumentów płatności do dokumentów handlowych,
b) rozliczanie dokumentów handlowych istniejącymi płatnościami,
c) rozliczanie dokumentów różnymi formami płatności,
d) współpraca z programami księgowymi,

11. Zestawienia:
a) zestawienia dostępne w kartotekach dokumentów,
b) wykonaj raport > JPK – Faktury sprzedaży,
c) wykonaj raport > JPK – Faktury zakupu,
d) wykonaj raport > Lista dokumentów,
e) wykonaj raport > Lista dokumentów z pozycjami,
f) wykonaj raport > Rejestr po dokumentach,
g) zestawienie wybranych dokumentów,
h) sprzedaż / Magazyn / Zakup za okres,
i) rozliczenie sprzedaży za okres,
j) nierozliczone dokumenty,
k) niezrealizowana sprzedaż / Niezrealizowany zakup,
l) niezrealizowane zamówienia własne/obce,
m) niezrealizowane kontrakty,
n) rejestry dokumentów,
o) zestawienia w kartotece dokumentów magazynowych,
p) zestawienia dostępne w oknie danych kontrahenta,
q) sprzedaż kontrahentowi za okres,
r) zakup od kontrahenta za okres,
s) płatności kontrahenta za okres.

12. Grupowe operacje na dokumentach. 

*Kolejność realizowanych tematów może ulec zmianie. 

Informacje organizacyjne

Cena: 1690 zł (VAT zw.)

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• przerwę kanapkową
• certyfikat

Certyfikacja zawodu: istnieje możliwość przystąpienia do nieobowiązkowego egzaminu potwierdzającego zdobycie kompetencje w zawodzie fakturzystki – kod 431102. Koszt egzaminu 200 zł za osobę.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00 – 16:45

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Ewa Suchecka 
22 208 28 26
ewa.suchecka@adn.pl

Terminy szczegółowe

Warszawa:
Sesja I, 26 – 27 października 2024
Sesja II, 16 – 17 listopada 2024

 

Dostępne terminy
26-10-202417-11-2024Warszawa

Zaufali nam: