Faktura VAT 2024 w branży TSL z uwzględnieniem ostatnich oraz planowanych zmian

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Podstawy prawne wystawiania faktur:
a) aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur,
b) akty prawne użyteczne w pracy z fakturami.

2. Ogólne zasady wystawiania faktur:
a) czynności podlegające podatkowi od towarów i usług,
b) podatnik VAT czynny a zwolniony,
c) transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą,
d) obowiązek wystawienia faktury,
e) sytuacje w których nie ma obowiązku wystawiania faktur,
f) terminy wystawiania faktur – omówienie poszczególnych sytuacji istotnych dla TSL,
g) NIP na paragonie – zasady zamieszczania, znaczenie,
h) reguły obliczania kwoty podatku VAT na fakturze,
i) wystawianie faktur w walucie,
j) moment podatkowy a moment wystawienia faktury,
k) zastosowanie właściwych stawek na fakturze,
l) klasyfikacja towarów i usług a Nomenklatura Scalona.

3. Informacje na fakturze:
a) ustawowa definicja faktury,
b) katalog obowiązkowych danych na fakturze,
c) najczęściej popełniane błędy na fakturach,
d) weryfikacja podatników (biała lista, VIES),
e) przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji,
f) faktura uproszczona,
g) przypadki, kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane.

4. Fakturowanie transakcji zagranicznych i objętych odwrotnym obciążeniem:
a) fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE,
b) wystawianie faktur eksportowych,
c) faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z UE i krajów trzecich.

5. Szczegółowe zagadnienia fakturowania w branży TSL:
a) treść i elementy faktury,
b) termin na wystawienie faktury,
c) prawidłowe reguły ustalania kursu waluty na fakturze,
d) duplikaty faktur,
e) faktury ustrukturyzowane – wprowadzenie,
f) mechanizm podzielonej płatności a usługi TSL,
g) samofakturowanie: ułatwienie czy dodatkowa komplikacja?

6. Faktura dla import i eksport usług:
a) pojęcie importu i eksportu usługi,
b) omówienie definicji podatnika stosowanej na potrzeby importu usług,
c) miejsce świadczenia usług transgranicznych – reguły ogólne,
d) szczególne przypadki określania miejsca świadczenia,
e) zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,
f) podstawa opodatkowania w imporcie usług,
g) usługi ciągłe w imporcie usług,
h) skutki wyroku TSUE z 18 marca 2021 r. (C 895/19),
i) usunięcie 3-miesięcznego ograniczenia w odliczaniu VAT w przypadku importu usług,
j) korekty in plus i in minus – rozliczenie dla eksportu usług oraz importu usług,
k) rozliczanie importu i eksportu usług w JPK.

7. Warunki dostawy towarów na fakturze:
a) znaczenie warunków dostawy w kontekście powstania obowiązku podatkowego,
b) warunki INCOTERMS.

8. Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej w branży TSL:
a) przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
b) faktury elektroniczne w prawie unijnym,
c) wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur,
d) bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur,
e) wystawianie faktur w formacie PDF,
f) zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom,
g) poprawna treść faktury elektronicznej,
h) termin wystawienia e-faktur,
i) e-faktury dokumentujące zaliczki,
j) wystawienie e-faktury a powstanie obowiązku podatkowego,
k) wystawianie faktur w formie elektronicznej w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi,
l) faktury korygujące oraz duplikaty faktur elektronicznych,
m) wystawienie e-faktury po terminie,
n) symbol PKWiU lub kody CN na fakturach elektronicznych,
o) e-faktura a różne stawki VAT,
p) sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,
q) zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym.

9. Refakturowanie, w tym refakturowanie na podmioty zagraniczne:
a) definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
b) czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
c) refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania,
d) data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,
e) refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczenia) a problematyka świadczeń kompleksowych – ważne orzecznictwo NSA i TSUE),
f) refaktura usług noclegowych – przepisy w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu usług noclegowych w celu ich refakturowania.

10. Faktura a prawo do odliczenia:
a) moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
b) błędy w treści faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
c) ograniczenia odliczenia podatku naliczonego.

11. Zasady fakturowania zaliczek:
a) przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową,
b) przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych,
c) terminy wystawiania faktur zaliczkowych,
d) rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową,
e) dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa,
f) faktura zaliczkowa jako faktura końcowa,
g) omówienie przykładów istotnych dla branży TSL.

12. Korygowanie danych na fakturach:
a) faktura korygująca a nota korygująca,
b) dane na fakturze korygującej,
c) dane na nocie korygującej,
d) możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących,
e) anulowanie faktur,
f) faktury korygujące po zmianach w ramach SLIM VAT.

13. Duplikaty faktur:
a) kto może wystawić duplikat faktury,
b) dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury.

14. Pro-forma:
a) czy faktura pro-forma jest dokumentem księgowym,
b) konsekwencje wystawienia faktury pro-forma.

15. Konsekwencje wystawiania i otrzymywania błędnych faktur:
a) konsekwencje wynikające z ustawy,
b) konsekwencje karne.

16. Faktura strukturyzowana (faktury wystawiane w ramach KSeF):
a) kluczowe cechy faktur strukturyzowanych sprzedaży,
b) obowiązek wystawiania faktur strukturyzowanych,
c) dokumentacja warunków obniżenia podstawy opodatkowania a faktury strukturyzowane,
d) specyfika faktur ustrukturyzowanych w branży TSL.

17. Zasady przechowywania faktur:
a) okres, w którym należy przechowywać faktury,
b) sposób przechowywania faktur,
c) udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym,
d) ostatnie zmiany.

18. Dokumentowanie sprzedaży za pomocą paragonu:
a) obowiązek wystawienia faktury a obowiązek wydania paragonu,
b) faktura wystawiana do paragonu.

19. Kasa rejestrująca (fiskalna) jako narzędzie ewidencjonowania sprzedaży:
a) ogólne obowiązki związane ze stosowaniem kas rejestrujących,
b) zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących istotne dla sektora TSL.

20. Slim VAT 3 a faktura w branży TSL:
a) regulacje dotyczące właściwego kursu waluty dla faktur korygujących,
b) zmiany w zakresie WDT i WNT.

21. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
23-09-2024Warszawa

Zaufali nam: