Działalność w SSE (Specjalnej Strefie Ekonomicznej) – aspekty podatkowe, dyskontowanie, Polski Ład

Cena: 840 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 840 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych oraz wybranymi zmianami, w tym zakresie, które zostały wprowadzone przez przepisy Polskiego Ładu.
W trakcie warsztatów uczestnicy, posiadający Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych poznają praktyczne prawno-podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenach SSE. Zajęcia mają umożliwić poznanie zasad dotyczących rozliczeń podatkowych na terenach s SSE, w tym samodzielnego rozwiązywania problemów jakie pojawiają się w życiu przedsiębiorców strefowych, a także zasady efektywnego wykorzystywania ulg, monitorowania wykorzystania pomocy publicznej w SSE oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję. Uczestnicy poznają sposób kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego – dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość poznania zasad dyskontowania na przykładzie liczbowym, a także będą miel możliwość zapoznania się z nowym formularzem CIT-8S i prezentacji danych na nowym formularzu. W tracie zajęć omówioną zostaną także zmiany wprowadzane przez przepisy Polskiego Ładu.

Program szkolenia

1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie Zezwolenia udzielonego zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych:
a) okres ważności udzielonych zezwoleń,
b) treść zezwolenia i jej wpływ na wielkość zwolnienia,
c) konsekwencje naruszenia warunków zezwolenia,
d) okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków inwestycyjnych zapisane w Zezwoleniu.

2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy – obliczenie wielkości przysługującej pomocy publicznej:
a) lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej,
b) wielkość przedsiębiorcy,
c) duże projekty inwestycyjne,
d) pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy.

3. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności na terenie SSE – działalność strefowa zwolniona spod opodatkowania, działalność strefowa opodatkowana, działalność pozastrefowa:
a) obowiązek wyodrębnienia działalności zwolnionej spod opodatkowania i działalności opodatkowanej,
b) działalność gospodarcza prowadzona poza terenem strefy a obowiązek stosowania przepisów o cenach transferowych.

4. Ustalenie momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnień podatkowych.

5. Obliczenie wysokości zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w SSE – problemy praktyczne:
a) zasady obliczania wysokości zwolnienia,
b) co jest kosztem kwalifikowanym,
c) nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia podatkowego.

6. Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu:
a) przychody ze sprzedaży – wyroby gotowe, odpady, towary handlowe, materiały i surowce, najmy, dzierżawy,
b) przychody finansowe,
c) przychody operacyjne -sprzedaż środka trwałego, odszkodowania i kary umowne, różnice inwentaryzacyjne.

7. Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów do działalności zwolnionej lub opodatkowanej.

8. Określenie dochodu z działalności zwolnionej:
a) zakres działalności generującej dochód zwolniony,
b) kooperacja z zewnętrznym podwykonawcą,
c) dwa lub więcej zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy a zwolnienie z podatku dochodowego.

9. Ustalenie podstawy opodatkowania (dochód/strata):
a) ustalenie dochodu/straty na działalności strefowej oraz dochodu albo straty na działalności opodatkowanej – konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu/straty na obu rodzajach działalności (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy PDOP) oraz stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych),
b) zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach,
c) ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wyłączenie z tej podstawy przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania (strefowej),
d) zaliczki na podatek dochodowy.

10. Dyskontowanie:
a) znaczenie dyskontowania,
b) moment poniesienia wydatku ,otrzymania pomocy, uzyskania zezwolenia,
c) dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych- na czym polega,
d) ustalenie limitu przysługującej pomocy,
e) dyskontowanie wydatku i pomocy publicznej – przykład liczbowy.

11. Zwolnienie w podatku dochodowym jako pomoc publiczna uzyskana z tytułu prowadzenia działalności strefowej:
a) moment uzyskania pomocy publicznej (dzień uzyskania pomocy publicznej) oraz nominalna wielkość pomocy publicznej,
b) porównanie zwolnienia podatkowego z dostępną pulą pomocy publicznej,
c) maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej – instrumenty maksymalizacji wielkości przysługującej pomocy publicznej,
d) łączenie pomocy publicznej – dotacje na zakup środka trwałego, zwolnienie z podatku od nieruchomości, dofinansowanie dla tworzonych nowych miejsc pracy.

12. Rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT – 8/O, CIT-8S. Dla podatników PIT – formularz PIT/SE.

13. Wybrane zmiany dla przedsiębiorców strefowych wprowadzane przepisami Polskiego Ładu.

14. Dyskusja.

Informacje organizacyjne

Cena: 840 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
14-10-2024Warszawa

Zaufali nam: