Audyt podatku VAT – czyli jak samodzielnie przeprowadzić audyt podatku VAT?

Cena: 1490 zł + 23%VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23%VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wskazanie podstawowych kierunków i sposobów przeprowadzania badania audytowego od momentu identyfikacji ryzyka podatkowego do sporządzenia protokołu i wskazania potencjalnych rozwiązań podatkowych. Celem kursu jest także wyszkolenie kompetentnych pracowników zdolnych do przeprowadzenia wewnętrznego audytu podatkowego w firmie mającego na celu zapobieżenie potencjalnym zagrożeniom i ryzykom podatkowym, znalezienie możliwych oszczędności podatkowych a także nakreślenie kierunków dalszej polityki podatkowej. Na szkoleniu nabędą Państwo praktyczne umiejętności niezbędne do przeprowadzenia audytu m.in.:
• określenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego audytu,
• sporządzenie ankiety audytowej, organizacja spotkań z załogą i inne czynności z zakresu prowadzenia audytu,
• identyfikacja i weryfikacja nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT,
• weryfikację istniejących procedur z zakresu rozliczeń podatku VAT,
• sporządzenie raportu audytowego,
• wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT,
• wdrożenie bezpiecznych i efektywnych procedur z zakresu rozliczeń podatku VAT.
Nabycie ww. umiejętności pozwoli również na przygotowanie przedsiębiorstwa na ewentualną kontrolę podatkową i zminimalizowanie ryzyka związanego z potencjalną odpowiedzialnością karną skarbową, karną i karami finansowymi.

Program szkolenia

DZIEŃ I
Zagadnienia teoretyczne:

1. Audyt a kontrola podatku VAT:
a) audyt – czyli wewnętrzna weryfikacja zgodności z prawem prowadzenia ewidencji podatkowych oraz deklarowania i rozliczania podatków,
b) czynności sprawdzające i kontrole organów podatkowych,
c) czym różni się audyt od kontroli organów podatkowych,
d) jak przygotować się do audytu?
e) planowanie audytu (zakres przedmiotowy/podmiotowy/czasowy audytu),
f) etapy audytu (konstrukcja poszczególnych czynności audytowych m.in. spotkań załogi, ustalenia zakresu audytu, przebieg audytu, niezbędne dokumenty do przeprowadzenia audytu),
g) wyniki audytu,
h) rekomendacje zmian i korekty,
i) jak zaplanować działania naprawcze?

2. Audyt w obszarach szczególnie narażonych na błędne rozliczenie podatku VAT:
a) newralgiczne obszary, w których podatnicy popełniają błędy i są typowani do kontroli podatku VAT,
b) ankieta audytowa (jak skonstruować pytania audytowe i przeprowadzić ankietę?),
c) kryteria na podstawie, których organy podatkowe mogą typować podmioty do kontroli jako cenne źródło wiedzy do przeprowadzenia audytu.

3. Informacje, dane i dokumenty wykorzystywane do czynności audytowych:
a) Jednolite pliki kontrolne,
b) Krajowy System e Faktur,
c) kasy fiskalne online,
d) deklaracje i informacje podatkowe,
e) rejestry podatkowe (VIES, Biała lista czyli rejestr podatników VAT czynnych oraz podatników wykreślonych, przywróconych i niezarejestrowanych),
f) kontrole krzyżowe.

4. Dokumentowanie transakcji – analiza dokumentów będących przedmiotem audytu:
a) faktury, dokumenty wewnętrzne, paragony, noty księgowe, umowy, zamówienia, korespondencja handlowa,
b) błędy w dokumentach dużej i małej wagi,
c) puste faktury,
d) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
e) weryfikacja faktur zaliczkowych częściowych oraz całościowych,
f) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
g) zapisy umowne a treść faktury,
h) jak i gdzie prawidłowo określić warunki dostawy towarów oraz rodzaje świadczonych usług (reguły Incoterms)?
i) treść faktury a odwrotne obciążenie i mechanizm podzielonej płatności,
j) przeliczenie kursu waluty na fakturze,
k) faktura korygująca podatek VAT in plus i in minus,
l) błędy w refakturowaniu (stawka, zwolnienia, status podmiotu refakturującego, refaktura na kontrahenta zagranicznego),
m) dopuszczalne formy faktury (forma papierowa, elektroniczna oraz ustrukturyzowana w KSeF)
n) nowe wymogi w treści paragonu.

5. Audyt podatku VAT– obszary weryfikacji:
a) błędne rozpoznanie obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych i międzynarodowych (jak prawidłowo określić datę sprzedaży oraz ustalić termin na wystawienie faktury, zaliczka jako data sprzedaży, obowiązek podatkowy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych i z krajami trzecimi, moment dostawy towaru i wyświadczenia usługi przy świadczeniach ciągłych i etapowych, protokoły i raporty jako dokumenty potwierdzające wykonanie świadczenia, wykonanie usługi licencji),
b) obowiązek podatkowy w transakcjach z odwrotnym obciążeniem (kiedy wykazujemy VAT należny i naliczony, regulacje szczególne przy WNT, sankcje w przypadku opóźnień),
c) zastąpienie odwrotnego obciążenia metodą podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r. (potencjalne błędy mogące powstawać w związku ze zmiana przepisów, przepisy przejściowe, sankcje),
d) skutki zapłaty na inny rachunek bankowy niż wykorzystywany przez kontrahenta do działalności gospodarczej (rachunek spoza „białej listy”),
e) obowiązek podatkowy przy refakturowaniu oraz termin na wystawienie refaktury,
f) błędne przeniesienie kosztów podatkowych (refaktura czy szacowanie podstawy opodatkowania w oparciu o poniesione koszty)?
g) refakturowanie na kontrahentów zagranicznych,
h) refakturowanie kosztów niepodlegających odliczeniu,
i) podstawa opodatkowania (jakie elementy mogą być wytrącone z podstawy opodatkowania i tym samym nieopodatkowane)?
j) nieodpłatne świadczenia (kiedy muszą być opodatkowane, jak ustalić podstawę opodatkowania)?
k) świadczenia kompleksowe czyli jak prawidłowo połączyć kilka świadczeń w jedno?
l) sposób korygowania transakcji w przypadku błędnie wskazanego kontrahenta (anulowanie faktury, korekta danych kontrahenta, korekta do zera),
m) kiedy korygujemy VAT należny wstecznie, a kiedy na bieżąco (transakcje krajowe i międzynarodowe)?
n) odliczenie podatku naliczonego od podmiotu niezarejestrowanego i nieistniejącego (jak korzystać z rejestrów podatkowych, kim jest podmiot nieistniejący)?
o) ograniczenia w prawie do odliczenia (m.in.: puste faktury, prewspółczynnik i współczynnik, gastronomia, noclegi i pojazdy samochodowe).

DZIEŃ II
Warsztaty:

1. Analiza pytań audytowych i dokumentów będących przedmiotem audytu z uwzględnieniem specyfiki podatnika (w tej części szkolenia przedstawione będą przykładowe ankiety audytowe oraz przykładowe dokumenty będące przedmiotem czynności audytowych).

2. Analiza możliwych odpowiedzi na pytania audytowe i wynikające z tego skutki.

3. Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:
a) korekty JPK – jak najbezpieczniej skorygować rozliczenie podatku VAT?
b) odsetki od zaległości podatkowych,
c) dodatkowe zobowiązanie w podatku VAT,
c) kodeks karny skarbowy,
d) sankcje z kodeksu karnego (kara pozbawienia wolności),
f) nowe sankcje nakładane decyzją administracyjną za błędy w JPK_VAT i KSeF.

4. Konstrukcja protokołu z przeprowadzonego audytu oraz procedowanie ostatecznej wersji wyników audytu.

5. Rekomendacje i działania naprawcze.

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23%VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
10-10-202411-10-2024Warszawa

Zaufali nam: