Analiza kredytowa – kluczowe aspekty i wybrane metody

Cena: 2090 zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 2090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

prof. dr hab. Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania, doktor habilitowany finansów, bankowości i inwestycji (higher doctorate in finance, banking and investment), ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek: Value-Based Working Capital Management, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, Cash Management and Models i Inventory Management (wraz z Baker H Kent, Filbeck Greg, Barkley Tom w Working Capital Management: Concepts and Strategies), Leksykon zarządzania finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu (razem z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, i innych. Kierownik grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki badających Determinanty struktury kapitału w organizacjach nonprofit, Efektywność inwestycji w płynność finansową przedsiębiorstwa, Zarządzanie środkami pieniężnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach realizujących pełen cykl operacyjny.
Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Także autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu treasury management, zarządzania finansami, zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, oceny finansowej kondycji przedsiębiorstwa z perspektywy banku, analizy zdolności kredytowej i pojemności kredytowej firmy, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych.

Opis szkolenia

Dwudniowe szkolenie, które prezentuje metody analizy sprawozdań finansowych, jest przydatne do diagnozowania stopnia zadłużenia oraz właściwego szacowania potrzeb kredytowych i zdolności kredytowej przedsiębiorstw. Porusza również kwestie dotyczące firm sezonowych i tych realizujących kontrakty długoterminowe, takich jak firmy budowlane.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników banków i instytucji finansowych, którzy mieli podstawową styczność z czytaniem sprawozdań finansowych w celu oferowania produktów kredytowych lub zwiększających zobowiązania klientów. Jest również korzystne dla pracowników działów audytu wewnętrznego oraz dla osób odpowiedzialnych za monitorowanie ekspozycji kredytowej.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną, a także jest uzupełnione o szereg ćwiczeń praktycznych oraz analizę studiów przypadków.

Szkolenie umożliwi na wytworzenie lub rozwój umiejętności analitycznych i zapoznanie się z kluczowymi elementami oceny zdolności kredytowej, które są niezbędne do wnioskowania w oparciu o analizę sprawozdań i danych makroekonomicznych niezbędnych do dialogu z klientami instytucji finansowej lub banku, jak również do przygotowania kompleksowego pakietu analitycznego i wypracowania rekomendacji dla osoby decydującej o kredycie. Podczas szkolenia będą omawiane tematy wychodzące z długoterminowego spojrzenia na strategiczne szanse ocenianego podmiotu możliwe do zauważenia w sprawozdaniach finansowych, próba wyciągnięcia informacji o pojemności zadłużeniowej zarówno długoterminowej jak i długoterminowej. Planowana jest analiza od 2 do 4 sprawozdań finansowych dla 3 kolejnych lat.
Diagnozowanie stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa jest kluczowe dla oceny jego kondycji finansowej. Pozwala to na analizę struktury kapitałowej firmy oraz zdolności do obsługi długu, co jest istotne dla wierzycieli i inwestorów.
Metoda prezentowana na szkoleniu będzie głównie kierować się w stronę oceny pojemności zadłużeniowej podmiotów pozagiełdowych, dla których poza sprawozdaniem finansowym z kilku ostatnich lat dysponujemy ograniczonym zakresem informacji.

Program szkolenia

1. Analiza wstępna – warsztat wprowadzający:
a) Identyfikacja kluczowych kwestii analitycznych podczas wstępnej oceny wyników finansowych klienta korporacyjnego,
b) Analiza przykładów sprawozdań finansowych, które ukazują potencjalne negatywne tendencje w działalności,
c) Formułowanie wstępnych wniosków wynikających z przeprowadzonych analiz.

2. Diagnozowanie pojemności zadłużeniowej oraz stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa:
a) Definicje stosowane w diagnozowaniu regularnej nadwyżki pieniężnej i zdolności zadłużeniowej na podstawie sprawozdań finansowych,
b) Analiza sprawozdań finansowych w celu identyfikacji źródeł zdolności zadłużeniowej oraz korekt analitycznych przy szacowaniu operacyjnych nadwyżek pieniężnych,
c) Główne elementy zadłużenia finansowego i ich identyfikacja na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i poza bilansem,
d) Określenie zdolności zadłużeniowej i poziomu zadłużenia oraz interpretacja bezpiecznych i nadmiernie wysokich poziomów zadłużenia.

3. Obliczanie nadwyżek finansowych na podstawie operacyjnych przepływów pieniężnych, wolnych przepływów pieniężnych i przepływów pieniężnych netto:
a) Obliczenie regularnej operacyjnej nadwyżki finansowej – wskaźnik Lambda,
b) Porównanie wskaźnika Lambda z innymi miarami bazującymi na przepływach pieniężnych,
c) Określenie odpowiedniego szacunku regularnej nadwyżki pieniężnej w sytuacji znaczących różnic między wskaźnikiem Lambda a innymi miarami opartymi na przepływach pieniężnych.

4. Metody oceny pojemności zadłużeniowej, zdolności kredytowej i ustalania dostępnego limitu kredytowego:
a) Użycie wskaźnika relacji zadłużenia finansowego netto do wyników operacyjnych przy obliczaniu maksymalnego wolnego limitu kredytowego i zdolności zadłużeniowej,
b) Modyfikacja oszacowania wolnego limitu kredytowego w przypadku potencjalnego wzrostu przychodów lub zmiany rentowności,
c) Stosowanie wskaźników przy określaniu maksymalnej możliwej kwoty zadłużenia finansowego,
d) Oszacowanie przyszłej kwoty ekspozycji na finansowanie bieżących potrzeb operacyjnych firmy.

5. Analiza specyficznych typów działalności gospodarczej:
a) Wybrane aspekty oceny zapotrzebowania na limity kredytowe oraz ocena podmiotów prowadzących działalność sezonową lub realizujących kontrakty długoterminowe,
b) Przygotowanie narzędzia analitycznego zbierającego informacje ze sprawozdań z kroków tworzenia wartości, korzyści skali, dodatkowych niezbędnych środków, wypłacalności, ryzyka likwidacji, cech ocenianego przedsiębiorstwa, prognozowanej wartości likwidacyjnej przedsiębiorstwa, sald strukturalnych bilansu w porównaniu z dynamiką przychodów,
c) Uwzględnienie kontekstu środowiska w ocenie dynamiki i poziomu wskaźników możliwych do uzyskania z danych widocznych w sprawozdaniach, skorygowany poziom rentowności aktywów w porównaniu z kosztem zadłużenia.

Informacje organizacyjne

Cena: 2090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
28-10-202429-10-2024Warszawa
12-12-202413-12-2024Warszawa

Zaufali nam: