Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2023/2024 roku – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych i energetycznych w przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad rozliczania akcyzy od wyrobów akcyzowych, a przede wszystkim od biogazu oraz od energii elektrycznej w przedsiębiorstwach wodociągowych. Liczne praktyczne przykłady oparte na praktyce prowadzącego oraz orzecznictwie organów podatkowych i sądów umożliwiają lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień. Podczas szkolenia omówione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku, a także zmiany wprowadzane w 2023 r. i w 2024 r.

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiele cennych informacji:
• dowiedzą się czy ich działalność wymaga rejestracji na potrzeby akcyzy ze wskazaniem jakie rodzaje działalności wymagają zgłoszenia,
• otrzymają informacje czy mają obowiązek składania deklaracji akcyzowych, wyjaśnione zostaną reguły składania poszczególnych deklaracji akcyzowych odnoszących się do przedsiębiorstw wodociągowych,
• poznają wymogi związane z prowadzeniem ewidencji akcyzowych.

Omówione zostaną również konsekwencje wprowadzenia w życie przepisów ustanawiających Centralną Ewidencję Wyrobów Akcyzowych (CEWA) oraz wyjaśnione zostaną warunki zastosowania dodatkowego terminu 18 miesięcy na wdrożenie CEWA.

Program szkolenia

1. Informacje wprowadzające:
a) źródła prawa,
b) najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, PPG, FNG),
c) zasady rejestracji do CRPA,
d) obowiązki związane ze statusem podmiotu zarejestrowanego w CRPA.

2. Kluczowe zmiany akcyzowe 2023/2024 r.:
a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w 2023 r. i w 2024 r. – możliwości prowadzenia ewidencji w formie papierowej tylko do końca stycznia 2024 r.,
b) deklaracje podatkowe na nowych zasadach,
c) obowiązek stosowania CEWA w przypadku podmiotów prowadzących ewidencje w formie papierowej na dzień 1 lutego 2024 r.
d) warunki zastosowania okresu przejściowego bez konieczności stosowania CEWA do 1 sierpnia 2025 r.

3. Nowe regulacje dotyczące produkcji energii odnawialnej:
a) czy nadal konieczna jest rejestracja w CRPA dla energii elektrycznej produkowanej z biogazu oraz energii elektrycznej wytwarzanej w ramach fotowoltaiki?
b) zakres wyłączenia producentów energii odnawialnej z obowiązku składania deklaracji podatkowych,
c) produkcja energii odnawialnej a zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej.

4. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA):
a) zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
b) aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego,
c) termin na dokonanie rejestracji w CRPA.

5. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzane w ostatnim czasie:
a) stosowanie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
b) zakres obowiązku składania deklaracji dla działalności zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
c) e-DD dla niektórych dostawców wyrobów węglowych w ramach zwolnień od akcyzy,
d) zmiany w przedmiocie deklaracji akcyzowych, nowe podmioty zwolnione z obowiązku składania deklaracji.

6. Konsekwencje wprowadzenia Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA) – scentralizowana ewidencja akcyzowa:
a) planowany termin wejścia w życia CEWA od 1 lutego 2024 r.,
b) znaczenie wprowadzenia CEWA dla podmiotów prowadzących ewidencje akcyzowe,
c) omówienie praktycznych wymogów i obowiązków związanych z koniecznością stosowania CEWA,
d) jakie wymogi musi spełnić ewidencja pozwalająca na przesunięcie stosowania CEWA do 1 sierpnia 2025 r.?

7. Unormowania dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
a) ograniczenia możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
b) aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA w przypadku firm wodociągowych – omówienie poszczególnych przypadków,
c) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
d) zmiany dotyczące elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD),
e) czy podmioty zużywające wyroby akcyzowe objęte zerową stawką akcyzy mają obowiązek składania deklaracji akcyzowych?

8. Opodatkowanie akcyzą biogazu i gazu ziemnego:
a) stawka akcyzy dla biogazu i gazu ziemnego zużywanego na cele opałowe,
b) stawka akcyzy dla biogazu zużywanego w tzw. pochodni,
c) czy zużycie biogazu w procesie osuszania osadów jest traktowane jako zużycie na cele opałowe?
d) czy producenci biogazu mają obowiązek uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego?
e) przegląd najnowszego orzecznictwa.

9. Reguły zakupu oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy:
a) korzystanie z instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
b) wymogi nałożone na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych).

10. Zwolnienia od akcyzy dla biogazu:
a) warunki zastosowania zwolnienia od akcyzy dla biogazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej,
b) czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia od akcyzy dla biogazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i ciepła?
c) zwolnienie od akcyzy dla biogazu zużywanego przez zakłady energochłonne,
d) czy konieczne jest prowadzenie ewidencji zużycia biogazu na cele objęte zwolnieniem od akcyzy?
e) najnowsze orzecznictwo dotyczące zwolnień od akcyzy dla biogazu.

11. Obowiązki związane z posiadaniem statusu finalnego nabywcy gazowego:
a) zasady i sposób rozliczenia akcyzy,
b) czy finalny nabywca gazowy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji produkowanego i zużywanego biogazu?

12. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:
a) zasady rejestracji jako pośredniczący podmiot gazowy,
b) obowiązki ewidencyjne,
c) sposób rozliczenia akcyzy przez pośredniczący podmiot gazowy.

13. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:
a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
b) zużycie na potrzeby własne,
c) czy produkcja energii elektrycznej podlega opodatkowaniu?

14. Zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu akcyzą:
a) sprzedaż energii elektrycznej do podmiotów posiadających koncesję,
b) straty energii elektrycznej.

15. Obowiązek podatkowy w przypadku energii elektrycznej:
a) moment powstania obowiązku podatkowego od sprzedawanej energii elektrycznej,
b) moment powstania obowiązku podatkowego od energii elektrycznej zużywanej na własne potrzeby,
c) znaczenie tzw. faktury prognozowej.

16. Stawka akcyzy dla energii elektrycznej w 2023 r. i w 2024 r.

17. Zwolnienie od akcyzy dla małych generatorów (omówienie aktualnych przepisów oraz stanu prawnego obowiązującego w latach poprzednich):
a) warunki korzystania ze zwolnienia,
b) jak liczyć moc generatorów objętych zwolnieniem – czy należy sumować moc generatorów na biogaz, fotowoltaiki i generatorów na olej napędowy?
c) czy możliwe jest objęcie zwolnieniem od akcyzy zużycia energii elektrycznej produkowanej w generatorach napędzanych biogazem?

18. Ewidencja energii elektrycznej w 2023 r. i w 2024 r.:
a) kiedy dojdzie do elektronizacji ewidencji akcyzowych?
b) jakie wymogi powinien spełniać program niezbędny do prowadzenia ewidencji akcyzowej,
c) omówienie praktycznych aspektów prowadzenia ewidencji,
d) terminy wprowadzenia ewidencji w ramach CEWA.

19. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej:
a) energia odnawialna – rozliczanie świadectw pochodzenia energii odnawialnej,
b) energia zużywana w procesie produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
c) energia zużywana w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
d) warunki skorzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy,
e) przegląd orzecznictwa dotyczącego zwolnień od akcyzy.

20. Zwolnienia dla wyrobów energetycznych:
a) wyroby zużywane do produkcji energii elektrycznej,
b) zwolnienie dla olejów smarowych,
c) przesłanki uzyskania zwolnienia (rejestracja, cele objęte zwolnieniem),
d) zmiany związane z wprowadzeniem elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD), wdrożenie EMCS PL2.

21. Nowa deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej i wyrobów gazowych:
a) zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
b) moment zapłaty akcyzy,
c) rozliczenie akcyzy od energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej.

22. Przegląd najnowszego orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
a) nabycie energii elektrycznej przez podmioty posiadające tylko koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej,
b) refakturowanie energii elektrycznej,
c) ewidencja energii elektrycznej,
d) stawka akcyzy na biogaz,
e) faktury korygujące a podatek akcyzowy.

23. Aktualne zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych:
a) zakres zwolnień od akcyzy,
b) znaczenie oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów węglowych,
c) reguły dokumentowania zwolnienia od akcyzy w obrocie międzynarodowym,
d) zasady tworzenia listy uprawnionych do deputatów węglowych,
e) elementy faktury sporządzanej dla dostaw wyrobów węglowych,
f) zasady zwrotów zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych,
g) e- DD dla dostaw wyrobów węglowych – zasady stosowania,
h) wprowadzenie elektronicznych oświadczeń.

24. Analiza wybranych regulacji ustawy o OZE szczególnie istotnych dla branży wodociągowej:
a) definicja biomasy i biogazu,
b) pojęcie mikroinstalacji oraz małej instalacji z uwzględnieniem ostatnich zmian,
c) możliwość produkcji energii elektrycznej w małych instalacjach oraz mikroinstalacjach bez koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,
d) które podmioty utraciły koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w związku z wejściem w życiem ostatnich zmian w ustawie o OZE?
e) rejestr wytwórców energii w małych instalacjach.

25. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje, sesja na koniec szkolenia.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Szkolenie również w formie online

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
12-10-2023Warszawa
05-12-2023Warszawa

Zaufali nam: