Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z – kurs 6-dniowy

Cena: 2390 zł

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 6 dni
Cena: 2390 zł
Szczegółowy plan
Adresaci kursu

Kurs adresowany jest do osób rozpoczynających pracę w komórkach finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz osób już pracujących, chcących usystematyzować swoją wiedzę w przedmiocie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

Cel kursu

Celem kursu jest przedstawienie podstaw z zakresu systemu rachunkowości jednostki budżetowej jako podstawowej formy jednostki sektora finansów publicznych. W systematyczny sposób omówiono wszystkie kluczowe zagadnienia związane z rachunkowością jednostki niezbędne do samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej w pełnym zakresie. Przedstawiono także podstawy sprawozdawczości budżetowej i finansowej jako ostatecznego procesu prezentacji danych zgromadzonych w księgach rachunkowych jednostki budżetowej.

Prowadzący kurs

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej – doświadczony praktyk, wieloletni wykładowca.

Program kursu

BLOK I
Podstawy rachunkowości budżetowej

1. Jednostka budżetowa jako podstawowa forma organizacyjno-prawna jednostek sektora finansów publicznych – zasady tworzenia, funkcjonowania i likwidacji.

2. Zakres i podstawy prawne powadzenia rachunkowości w jednostce.

3. Zakładowy plan kont – wewnętrzna procedura w jednostce.

4. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej:
a) ewidencja operacji gospodarczej w urządzeniach księgowych jednostki – kontach księgowych,
b) zasada podwójnego zapisu w księgach rachunkowych– stała równowaga majątku i źródeł jego pochodzenia.

5. Dowody księgowe – cechy dowodu księgowego, rodzaje dowodów księgowych.

6. Kontrola zarządcza w rachunkowości jednostki – rola kierownika jednostki, głównego księgowego i innych pracowników jednostki.

BLOK II
Ewidencja dochodów budżetowych w jednostce budżetowej

1. Dochody budżetowe:
a) pojęcie dochodów budżetowych (przychody a dochody) – źródła prawna,
b) dochody budżetowe – przypisane i nieprzypisane podział wg rodzaju dowodów księgowych obrazujących operacje gospodarcze,
c) ewidencja na kontach głównych 130/D, 221, 222, 720, 250, 760, 860,
d) ewidencja na kontach pomocniczych – w układzie klasyfikacji dochodów budżetowych, tytułów prawnych, dłużników.

2. Naliczanie odsetek od należności przeterminowanych (wymagalnych).

3. Odpis aktualizujący należności konto 290.

4. Ulgi w należnościach z tytułu dochodów budżetowych, podstawy prawne, zasady stosowania.

5. Kontrola zarządcza w dochodach budżetowych.

BLOK III
Ewidencja wydatków budżetowych w jednostce budżetowej

1. Wydatki budżetowe:
a) pojęcie wydatków budżetowych (wydatki a koszty) – źródła prawa,
b) kwalifikowanie wydatków do właściwych klasyfikacji wydatków budżetowej,
c) paragrafy klasyfikacji budżetowej jako katalogi otwarte i zamknięte.

2. Źródła finansowania wydatków bieżących.

3. Wydatki bieżące – ewidencja księgowa (ujęcie memoriałowe i kasowe).

4. Zaangażowanie wydatków budżetowych – pojęcie zaangażowania prawnego i zaangażowania księgowego –  konta księgowe ewidencji pozabilansowej 998 i 999.

5. Kontrola zarządcza w wydatkach budżetowych.

BLOK IV
Aktywa trwałe w jednostce budżetowej

1. Pojęcie aktywów trwałych – źródła prawa (ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

2. Ewidencja księgowa środków trwałych, zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych/umorzeniowych.

3. Nakłady na modernizację (ulepszenie) środków trwałych a wydatki remontowe – istota problemu.

4. Źródła finansowania aktywów trwałych.

5. Zasady ewidencji analitycznej i szczegółowej aktywów trwałych:
a) obiekt majątkowy – pojęcie, kryteria wyodrębnienia,
b) ewidencja wg klasyfikacji statystycznej KŚT,
c) ewidencja wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych.

6. Kontrola zarządcza w aktywach trwałych.

BLOK V
Wynagrodzenia i ZFŚS

1. Wynagrodzenie – podstawy prawne – ogólne Kodeks Pracy i szczególne regulacje prawne w sektorze finansów publicznych.

2. Składniki wynagrodzenia – zasady konstrukcji, podstawowe typy funkcjonujące w sektorze finansów publicznych.

3. Osobowy i bezosobowy fundusz wynagrodzeń.

4. Jednostka budżetowa jako płatnik zaliczki na podatek dochodowy.

5. Rozliczenia z ZUS w jednostce budżetowej.

6. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – podstawy prawne, zasady tworzenia:
a) odpis podstawowy i zwiększony,
b) odpis fakultatywny dla emerytów i rencistów,
c) pozostałe zwiększenia funduszu (odsetki, darowizny, odpłatności).

7. Rola kierownika jednostki w administrowaniu funduszem, nadzór związków zawodowych w tworzeniu i wydatkowaniu środków funduszu.

8. Regulamin funduszu jako podstawowe narzędzie kształtowania przeznaczenia środków funduszu.

9. Rola i uprawnienia zakładowej komisji socjalnej.

10. Zasady ewidencji księgowej fundusz syntetycznej, analitycznej oraz szczegółowej.

BLOK VI
Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostki budżetowej

1. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych związanych z gromadzeniem dochodów i ponoszeniem wydatków w jednostce budżetowej – Rb27, Rb 28.

2. Zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych Rb-N i Rb-Z.

3. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki na dzień bilansowy:
a) kontrola kompletność ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych danego roku,
b) inwentaryzacja i jej rozliczenie w księgach  rachunkowych danego roku,
c) dokonanie przeksięgowań rocznych.

4. Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej:
a) bilans,
b) rachunek zysków i strat,
c) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Informacje organizacyjne

Cena: 2390 zł

Koszt uczestnictwa 1 osoby w wybranym dniu kursu: 590 zł

do podanej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek w wysokości 23%.

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej ADN na okres 6 miesięcy (nie zawiera nagrań z kursu)
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• zaświadczenie MEN
• przerwy kawowe
• przerwę kanapkową

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Terminy szczegółowe

Warszawa:
Część I. 17 – 19 kwietnia 2024
Część II. 24 – 26 kwietnia 2024

Warszawa:
Część I. 19 – 21 czerwca 2024
Część II. 26 – 28 czerwca 2024

 

 

Dostępne terminy
17-04-202426-04-2024Warszawa
19-06-202428-06-2024Warszawa

Zaufali nam: