WEBINAR

Akademia Księgowości
Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego – Moduł I

Cena: 460 zł

Kategoria:

  • zajęcia prowadzone przez praktyków, czyli osoby aktywnie zaangażowane w codzienną pracę zawodową w obszarze księgowości
  • uczysz się kiedy chcesz, powtarzasz najtrudniejsze zagadnienia (otrzymujesz 6 miesięczny dostęp do kursu, możesz go oglądać kiedy i ile razy chcesz)
  • certyfikat rozpoznawalnej firmy
  • otrzymasz bezpłatny 6-cio miesięczny dostęp do platformy szkoleniowej ADN Akademia (ponad 100 webinarów na tematy księgowe, kadrowe oraz wzmacniające kompetencje miękkie)

Kurs adresowany jest do:

  • osób, które nigdy nie uczyły się rachunkowości,
  • osób, które uczyły się rachunkowości, ale dawno i potrzebują przypomnienia,
  • menedżerów,
  • pracowników administracji.

WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI

PODMIOT, PRZEDMIOT I ZASADY RACHUNKOWOŚCI

1. Podstawowe pojęcia dotyczące rachunkowości (co to jest rachunkowość, podmioty i przedmiot rachunkowości).

2. Zasady rachunkowości w praktyce.

3. Konto księgowe, metody zapisu, sposób funkcjonowania.

4. Rodzaje ksiąg rachunkowych.

5. Rodzaje dowodów księgowych.

6. Podstawowe okresy (terminy) w rachunkowości.

ZASOBY MAJĄTKOWE PRZEDSIĘBIORSTWA I ŹRÓDŁA ICH POCHODZENIA

1. Klasyfikacja i podział aktywów, czyli jaki majątek posiada przedsiębiorstwo:
a) wartości niematerialne i prawne – czyli z jakich praw korzystamy,
b) rzeczowy majątek trwały – czyli jakiem mamy budynki, maszyny,
c) należności – czyli to nam ma zapłacić pieniądze,
d) rzeczowy majątek obrotowy – czyli zapasy,
e) inwestycje -czyli w co inwestujemy wolne środki pieniężne.

2. Klasyfikacja i podział pasywów, czyli kto sfinansował prowadzenie działalności przedsiębiorstwa:
a) kapitały – czy własne źródła finansowania działalności,
b) zobowiązania – kto nam sfinansował prowadzenie działalności.

3. Kluczowe kwestie dotyczące bilansu:
a) co to jest bilans?
b) zasady sporządzania bilansu,
c) prezentacja aktywów i pasywów.

4. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych – czyli jak się zmienia majątek i źródła jego finansowania:
a) wpływ operacji gospodarczych na aktywa (majątek) i pasywa (źródła finansowania majątku),
b) zasady funkcjonowania kont bilansowych – na czym zaksięgować operacje gospodarcze,
c) księgowania operacji bilansowych,
d) sporządzanie zestawienia obrotów i sald – jak znaleźć niektóre błędy,
e) podział kont księgowych – skąd się biorą konta analityczne,
f) łączenie kont – co to są konta aktywno-pasywne.

CO JEST CELEM DZIAŁANIA FIRMY – PRZYCHODY I KOSZTY W PRZEDSIĘBIORSTWIE ORAZ ZASADY SPORZĄDZANIA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Po co działa przedsiębiorstwo – wynik finansowy jako odzwierciedlenie efektu prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów.

3. Klasyfikacja i sposób ujmowania kosztów.

4. Układ rodzajowy (czyli tak zwane 4) i układ kalkulacyjny kosztów (czyli tak zwane 5)

5. Podatek dochodowy – zagadnienia ogólne.

6. Konta wynikowe oraz ewidencja operacji wynikowych.

7. Sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym – czyli czy osiągnęliśmy zysk czy ponieśliśmy stratę.

Kurs ma charakter webinaru: w cenie uczestnik otrzymuje dostęp do nagranego kursu na 6 miesięcy od daty zakupu 

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych

Cena kursu: 460 zł

• Każda osoba, która zakupi kurs otrzymuje certyfikat zaświadczający o ukończeniu kursu podstaw księgowości Moduł I – wprowadzenie do rachunkowości

Zaufali nam: