Akademia Fakturowania, w tym obowiązkowy system E-faktur od 2024 roku z uwzględnieniem zmian wynikających ze SLIM VAT 3

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Podstawy prawne wystawiania faktur VAT:
a) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
b) Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,
c) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur,
d) kto ma obowiązek wystawienia faktury?
e) podmioty zwolnione z obowiązku wystawiania faktur VAT,
f) faktury zagraniczne a rejestr VAT – czy można ująć faktury w obcym języku w rejestrze? (w tym przykłady faktur wystawianych przez Google, Facebooka itp.).

2. Faktura VAT a inne dokumenty źródłowe:
a) kiedy faktura?
b) kiedy nota obciążeniowa?
c) kiedy rachunek?
d) kiedy umowa?
e) kiedy dokument pro-forma?
f) faktura proforma a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności,
g) sprzedaż nieudokumentowana.

3. Faktury elektroniczne:
a) definicja faktury elektronicznej,
b) czy skan faktury jest fakturą elektroniczną?
c) dopuszczalne formy zgody na przesyłanie faktur elektronicznych wraz z przykładami,
d) najczęściej popełniane błędy przy fakturach elektronicznych.

4. Faktury uproszczone i faktury do paragonu:
a) paragony do kwoty 450 zł z numerem NIP jako faktury uproszczone,
b) zmiany od 1 lipca 2021r. w sposobie wykazywania faktur uproszczonych w JPK_V7M i JPK_V7K,
c) czy do faktury uproszczonej należy wystawić zwykłą fakturę ? – Objaśnienia Ministerstwa Finansów,
d) paragony powyżej kwoty 450 zł z numerem NIP,
e) konsekwencje wystawienia faktury VAT do paragonu bez NIPu, w tym 100% dodatkowego podatku VAT,
f) korekta faktury uproszczonej.

5. Obowiązkowa treść faktury:
a) nazwa, numer, adres, w tym skrócone nazwy podatników,
b) numer NIP. Kiedy faktura z „PL” i przedrostkiem zagranicznym?
c) prawidłowa data wystawienia i sprzedaży na fakturze,
d) stawka podatku VAT na fakturze,
e) wyrazy „odwrotne obciążenie” na fakturze – kiedy obowiązkowe?
f) wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze,
g) symbol CN i PKWiU na fakturze po zmianach,
h) stawka podatku VAT przy usługach kompleksowych,
i) czy na fakturach trzeba umieszczać kody GTU?
j) czy na fakturach trzeba umieszczać oznaczenia TP,EE, SW, MPP?

6. Faktura zaliczkowa:
a) prawidłowa treść faktury zaliczkowej,
b) kiedy nie wystawiać faktury zaliczkowej?
c) faktury zaliczkowe na 100%. Czy można je wystawiać?
d) faktura końcowa „na zero”. Czy trzeba wystawiać i ująć w JPK_V7M?
e) terminy wystawiania faktur zaliczkowych,
f) faktury zaliczkowe w eksporcie, w tym zmiany wynikające ze SLIM VAT 1 od 1 stycznia 2021r.,
g) faktura zaliczkowa a obowiązkowy MPP.

7. Faktury korygujące z uwzględnieniem zmian SLIM VAT od 1, SLIM VAT 2 i SLIMA VAT 3:
a) przypadki kiedy nie wystawia się faktur korygujących,
b) treść faktury korygującej,
c) termin wystawienia faktury korygującej,
d) faktury korygujące in plus z uwzględnieniem SLIM VAT,
e) faktury korygujące in minus z uwzględnieniem SLIM VAT,
f) anulowanie faktury,
g) faktury korygujące w nowym JPK_V7M i JPK_V7K od 1 października 2020.

8. Nota korygująca:
a) przesłanki wystawienia,
b) akceptacja noty korygującej,
c) forma noty korygującej,
d) nota korygująca w Krajowym Systemie e-faktur od 1 stycznia 2022r.

9. Obowiązek podatkowy a terminy wystawiania faktur:
a) zasady ogólne wystawiania faktur VAT,
b) szczególne zasady wystawiania faktur VAT,
c) konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie,
d) możliwość wystawienia faktury VAT na 30 dni przed sprzedażą lub wpłatą zaliczki.

10. Refaktury:
a) w jakich przypadkach stosuje się refaktury,
b) terminy wystawiania refaktur,
c) refaktury a usługi kompleksowe – sposób na optymalizację.

DZIEŃ II

11. Odliczenie podatku VAT na podstawie faktur z u uwzględnieniem zmian wynikających ze SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2:
a) przesłanki odliczenia podatku VAT,
b) wydłużenie terminu odliczenia VAT na bieżąco z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021r.,
c) przez jaki okres można zrealizować prawo do odliczenia?
d) czy prawo do odliczenia podatku VAT może się przedawnić?
e) czy biała lista podatników VAT ma wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT?
f) błędna stawka VAT a prawo do odliczenia,
g) inne błędy na fakturze a prawo do odliczenia VAT,
h) faktura niezgodna z rzeczywistością a prawo do odliczenia,
i) faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane,
j) odliczanie VAT od usług noclegowych po zmianach 2021.

12. Krajowy System e – Faktur (KseF) , dobrowolny w 2023r., obowiązkowy w 2024r.:
a) dotychczasowe regulacje prawne dotyczące obowiązywania KSEF,
b) omówienie projektu nowelizacji wprowadzającej obowiązkowy KSeF oraz wejście w życie przepisów,
c) zasady funkcjonowania KSeF, w tym przesyłanie i archiwizowanie faktur,
d) jakie poczynić kroki w celu wdrożenia nowego KSeF – system stanie się obowiązkowy od 2024 r.,
e) czy będzie konsolidacja KSeF z PEF?
f) czy stosowanie KSeF będzie wymagało zgody kontrahenta i w jaki sposób pobierze on fakturę?
g) czy będzie dostępny wzór faktur?
h) termin przechowywania faktur w KSeF,
i) struktury logiczne i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
j) zachęty do stosowania KSeF:
• 40-dniowy zwrot podatku VAT,
• ułatwione stosowanie korekty in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy,
• brak konieczności dostarczania JPK_FA na żądanie organów podatkowych,
• brak obowiązków związanych z autentycznością pochodzenia, czytelnością oraz integralnością faktur.
k) Rodzaje dokumentów wystawianych przy użyciu w KSeF,
l) proces wystawienia faktury w KSeF:
• możliwość wystawienia faktury bezpośrednio z KSeF,
• wystawienia faktury w KSeF poprzez system informatyczny podatnika,
• wystawienia faktury w KSeF poprzez tworzenie „pliku wsadowego”.
m) walidacja faktury wysłanej do KSeF w celu wystawienia,
n) zgodność faktury wysyłanej do KSeF ze strukturą FA_VAT,
o) obowiązkowe dane, które musi posiadać faktury, żeby było możliwej jej wystawienie w KSeF,
p) omówienie elementów faktur wystawionych w KSeF,
q) rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAl, KOR_ROZ, UPR),
r) kto będzie podlegał obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF:
• podatnik zwolniony z VAT,
• podatnik posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
• działalność nierejestrowana,
• podatnik jedynie zarejestrowany na potrzeby podatku VAT.
s) informacje dodatkowe w fakturach ustrukturyzowanych oraz załączniki do faktur ustrukturyzowanych (np. protokoły odbioru, warunki dostawy INCOTERMS, nr WZ, adres dostawy, dane odbiorcy innego niż nabywca itp.),
t) weryfikacja uprawnień osoby/podmiotu do korzystania z KSeF:
• rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,
• sposób nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,
• wyjątkowe sytuacje, w którym będzie konieczność z korzystania z formularza ZAW-FA,
• odpowiedzialność karno-skarbowa osoby korzystającej z uprawnień do korzystania z KSeF.
u) informacja o stosowaniu KSeF – Biała lista podatników,
v) w jaki sposób dokumentować WDT, eksport towarów, eksport usług oraz sprzedaż na rzecz konsumentów,
w) jakie działania podjąć w przypadku czasowej niedostępności, awarii i sytuacji kryzysowej w KSeF,
x) opatrzenie faktury KSeF dodatkowym kodem QR,
y) nowe regulacje określające termin wystawienia faktury,
z) zasady wystawiania faktury korygujących w KSeF,
aa) zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych (wystawionych w KSeF):
• czy faktury wystawione poza KSeF można korygować w formie ustrukturyzowanej?
• czy faktury ustrukturyzowane (wystawione w KSeF) można korygować w formie „tradycyjnej”?
• czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?
• czy jest możliwe anulowanie faktury ustrukturyzowanej?
• preferencje związane w wystawieniem faktur korygujących w KSeF.
bb) nota korygująca – w jakich przypadkach będzie można ją stosować,
cc) Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej:
• moment wystawienia faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,
• data wystawienia faktury w KSeF a data powstania obowiązku podatkowego VAT oraz PIT/CIT,
• moment otrzymania faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,
• moment otrzymania faktury w KSeF a prawo do odliczenia podatku VAT.
dd) dodatkowe wymogi przy płaceniu za fakturę z KSeF,
ee) płatność w MPP a faktura z KSeF – dodatkowe wymogi,
ff) co z fakturami wystawianymi przy użyciu kas rejestrujących, czy one znikną?
gg) akceptacja stosowania faktur w KSeF,
hh) data wystawienia i otrzymania faktur w KSeF – zasady,
ii) jakie kary wprowadzi ustawodawca za pominięcie faktury w KSeF – sankcje,
jj) faktury zaliczkowe – nowe zasady wystawiania,
kk) faktury RR (w tym korygujące) – nowe zasady wystawiania,
ll) rozliczenie z rolnikiem ryczałtowym – nowe zasady,
mm) zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.
nn) przepisy przejściowe.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
14-10-202415-10-2024Warszawa

Zaufali nam: