Zasady prawidłowego sporządzenia bilansu za 2023 rok oraz otwarcia ksiąg rachunkowych w 2024 roku

Cena: 590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych, tj. głównych księgowych, księgowych jednostek budżetowych i samorządowych, osób odpowiedzialnych za ewidencję bilansową, osób uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu przybliżenie aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2023 rok oraz zasad rachunkowości obowiązujących przy otwarciu ksiąg rachunkowych w roku 2024 w jednostkach sektora finansów publicznych. W ramach szkolenia przedstawione zostaną istotne problemy z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w aspekcie praktycznego stosowania aktualnych przepisów podczas zamykania ksiąg rachunkowych. Tematyka szkolenia została dobrana w taki sposób, aby osoby prowadzące księgi rachunkowe znały aktualne zasady zamykania ksiąg rachunkowych i potrafiły sporządzić na ich podstawie wymagane sprawozdania. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa, wydane interpretacje oraz dobre praktyki. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, w których najczęściej występują problemy wynikające z praktycznego stosowania przepisów związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Nadrzędne zasady rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości w JSFP.

2. Czynności poprzedzające zamknięcie ksiąg rachunkowych:
a) czynności inwentaryzacyjne,
b) odpis aktualizujący należności,
c) środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych PJB i SJB różnice,
d) naliczenie odsetek od należności i zobowiązań,
e) wycena rozrachunków wyrażonych w walutach obcych.

3. Powiązanie sald kont księgowych z pozycjami bilansu i wycena i prezentacja:
a) wartości niematerialne i prawne,
b) rzeczowe aktywa trwałe,
c) zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe),
d) należności długo- i krótkoterminowe,
e) długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe,
f) różnice inwentaryzacyjne,
g) rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,
h) fundusz,
i) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

4. Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych:
a) terminy zamykania ksiąg rachunkowych,
b) zapisy po zamknięciu wstępnym w księgach rachunkowych,
c) ujmowanie zdarzeń po dniu bilansowym,
d) ujmowanie błędów z przerzednieć lat w księgach rachunkowych,
e) dokumentacja związana z zamknięciem ksiąg rachunkowych (wydruki).

5. Etapy zamykania ksiąg rachunkowych:
a) prace przygotowawcze,
b) sporządzenie sprawozdania finansowego,
c) prace kończące rok obrotowy.

6. Przeksięgowania roczne w jednostkach stosujących konta zespołu:
a) rozliczenie wyniku finansowego,
b) księgowania w roku następnym.

7. Uzgodnienia ksiąg rachunkowych.

8. Koszty i przychody na przełomie roku obrotowego:
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów,
b) rozliczenia międzyokresowe kosztów.

9. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego:
a) ujmowanie niewygasających wydatków na kontach,
b) prezentacja w sprawozdawczości niewygasających wydatków.

10. Zagadnienia problemowe:
a) termin sporządzania zestawienia obrotów i sald kont,
b) termin ostatecznego rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych,
c) potwierdzenia sald możliwe rozwiązania,
d) inwentaryzacja drogą weryfikacji, które składniki aktywów,
e) korekty w zapisach księgowych po sporządzeniu sprawozdania finansowego,
f) korygowanie sprawozdań finansowych,
g) jak wykazywać w bilansie i sprawozdaniach budżetowych rozrachunki z jednym kontrahentem? Czy tylko per saldo po stronie zobowiązań czy, czy nadpłatę po stronie należności(aktywa) a fakturę po stronie zobowiązań(pasywa),
h) jak prawidłowo powinna zostać wykazana nadpłata czynszu w księgach rachunkowych oraz w bilansie?

11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
18-03-2024Warszawa

Zaufali nam: