Zamówienia publiczne dla branży wodociągowej

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Małgorzata Niemiec – Doświadczony trener, kierownik i wykładowca studiów podyplomowych z dwudziestoletnim doświadczeniem edukacyjnym, tylko w ostatnich latach odbyła kilka tys. godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami. Orzekała w sprawie odwołań, arbiter i obserwator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004–2007. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym od 2004 r., zaświadczenie Ministra Finansów Nr 718/2004. Od 2004 roku – członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Praktyk prowadzi własną działalność konsultingowo-szkoleniowo-audytorską, współpracując w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorcami.

Adresaci szkolenia

• Pracownicy jednostek zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych – w szczególności realizacji sektorowych w branży wodociągowej.
• Osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych – w szczególności w branży wodociągowej.
• Osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych – w szczególności sektorowych w branży wodociągowej.
• Wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych – w tym Wykonawcy składający ofertę w postępowaniach o udzielenie zamówienia sektorowego w branży wodociągowej.

Cel szkolenia

Najważniejsze treści szkolenia: specyfika branży wodociągowej, przygotowanie i przeprowadzenie przez Zamawiającego sektorowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o Prawo zamówień publicznych, umowa, jej postanowienia, monitorowanie, środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i kontrola.

Cele szkolenia:
• przekazanie praktycznej wiedzy jaka jest niezbędna do przygotowania postępowania i realizacji innych czynności w postępowaniu publicznym od strony Zamawiającego sektorowego prowadzącego działalność w branży wodociągowej, a także od strony Wykonawcy zainteresowanego tego rodzaju postępowaniami,
• zapoznanie uczestników z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych.

Techniki prowadzenia szkolenia

Wykład, wykorzystanie praktycznych narzędzi audytorskich, analiza przypadku, ćwiczenia.

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Wprowadzenie do problematyki zamówień sektorowych w branży wodociągowej:
• Definicja zamówienia sektorowego,
• Zamawiający sektorowi,
• Zakres działalności sektorowej w branży wodociągowej,
• Progi zamówień sektorowych,
• Zamówienia sektorowe podprogowe w branży wodociągowej.

2. Zakres stosowania przepisów ustawy.

3. Wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp.

4. Zastosowanie właściwych przepisów.

5. Zasady udzielania zamówień sektorowych w branży wodociągowej.

6. Przygotowanie postępowania:
• Organizacja udzielania zamówień publicznych – odpowiedzialność za postępowanie o udzielenie zamówienia w branży wodociągowej,
• Wstępne konsultacje rynkowe,
• Szacowanie wartości zamówienia i konkurs,
• Opis przedmiotu zamówienia,
• Przedmiotowe środki dowodowe,
• Klasyfikacja przedmiotu zamówienia – zamówienia mieszane,
• Ogłoszenia,
• Ustalanie niektórych warunków zamówienia,
• Komunikacja zamawiającego i wykonawcy,
• Wykonawcy i wspólne składanie ofert,
• Dokumentowanie przebiegu postępowania,
• Kwalifikacja podmiotowa wykonawców,
• Podmiotowe środki dowodowe.

DZIEŃ II

1. Zasady składania i otwarcia ofert:
• Otwarcie ofert,
• Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu,
• Ocena ofert,
• Wybór najkorzystniejszej oferty,
• Zakończenie postępowania.

2. System kwalifikowania wykonawców.

3. Tryby udzielania zamówień sektorowych.

4. Umowa ramowa w zamówieniach sektorowych.

5. Uprawnienia zamawiającego sektorowego w branży wodociągowej.

6. Zamówienia na rynku konkurencyjnym.

7. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

8. Umowy w zamówieniach sektorowych w branży wodociągowej.

9. Środki ochrony prawnej w zamówieniach sektorowych.

10. Pozasądowe rozstrzyganie sporów.

11. Kontrola udzielania zamówień i kary pieniężne.

12. Kary pieniężne.

13. Źródła informacji o zamówieniach publicznych.

14. Pytania, dyskusja o problemach specyficznych w branży wodociągowej, wyjaśnianie wątpliwości.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
09-10-202310-10-2023Warszawa
06-11-202307-11-2023Warszawa

Zaufali nam: