FUERTEVENTURA

ZAGRANICZNE SZKOLENIE WYJAZDOWE
Przegląd Podatkowy Podatek VAT i CIT w 2023 roku

Cena: 7690 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 8 dni
Cena: 7690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Program szkolenia

Podatek CIT 2023 – aktualne problemy i zmiany 2023 oraz podsumowanie wcześniejszych zmian, w tym korekta Polskiego Ładu w obszarze podatku CIT

CZĘŚĆ I: Zmiany w rozliczeniu przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów w 2023 r.

1. Modyfikacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego.

2. Rozliczanie kosztów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przechodzących z lat wcześniejszych po uchyleniu art. 15e.

3. Nowy NKUP – koszty odsetek od pożyczek przeznaczonych na transakcje kapitałowe.

4. Uchylenie przepisów dotyczących tzw. ukrytej dywidendy.

5. Nowe zasady ujmowania w kosztach składek ZUS płatnika od wynagrodzeń pracowniczych.

6. Ulga na złe długi – uproszczenia oraz proporcjonalne rozliczenie.

7. Podatek od przychodów z budynków – uproszczenie procedury zwrotu podatku.

CZĘŚĆ II: Opodatkowanie transakcji zagranicznych w 2023 roku

1. Podatek od przerzuconych dochodów:
a) koszty składające się na podstawę opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
b) opodatkowanie wyłącznie transakcji z podmiotem zagranicznym,
c) zasady opodatkowania, w tym przesłanki naliczenia podatku,
d) wykazanie w zeznaniu rocznym.

2. Raje podatkowe:
a) zmiany progów dokumentacyjnych,
b) zmiana zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich transakcjach rajowych,
c) likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym,
d) wprowadzenie przepisów z mocą wsteczną.

3. Podatek u źródła:
a) zasady potrącania podatku u źródła do 2 mln zł i ponad 2 mln zł,
b) oświadczenie zarządu, zapłata i wniosek o zwrot lub opinia o stosowaniu preferencji,
c) zmiana przepisów w 2023 odnoszących się do oświadczeń w procedurze pay & refund.

CZĘŚĆ III: Estoński CIT w 2023 roku

1. Doprecyzowanie przepisów dotyczących korekty wstępnej i podatku z przekształcenia.

2. Zmiany odnoszące się do warunku zatrudnienia.

3. Termin wyboru estońskiego w trakcie roku.

4. Duże zmiany w podstawie opodatkowania estońskim w odniesieniu do dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat.

5. Rozliczanie podatku od zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto.

6. Zmiany odnoszące się do tzw. wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w tym dotyczące użytkowania samochodów osobowych.

CZĘŚĆ IV: Wprowadzenie do zmian oczekujących – Podatek minimalny

1. Zasady opodatkowania podatkiem minimalnym.

2. Wyliczenie progu rentowności.

3. Wyliczenie dochodu lub straty.

4. Wyłączenia z opodatkowania – z uwzględnieniem zmian (wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe na przykładach).

5. Próg rentowności w dochodowości grupy spółek.

6. Ustalanie podstawy opodatkowania – dwie metody.

7. Odliczenia od podatku minimalnego.

CZĘŚĆ V: Wprowadzenie do zmian oczekujących – JPK w CIT i inne zmiany

1. Obniżenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami.

2. Sankcje za rozliczenia gotówkowe z konsumentem.

3. „JPK” w podatku CIT i PIT – przesyłanie ksiąg i ewidencji.

CZĘŚĆ VI: Stan epidemii i zagrożenia epidemicznego, a obowiązki podatkowe

1. Zawieszenie raportowania schematów podatkowych krajowych – MDR.

2. Ulgi w odniesieniu do certyfikatów rezydencji.

3. Ulgi w zakresie cen transferowych.

4. Wydłużony termin na składanie ZAW-NR – Biała Lista.

5. Możliwość wrzucania w KUP kar umownych i odszkodowań.

6. Oczekiwanie na interpretacje podatkowe.

7. Opłata prolongacyjna w czasie epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Podatek VAT 2023 z uwzględnieniem zmian wynikających z SLIM-VAT-3, SLIM-VAT-2 „Polskiego Ładu” i innych, w tym zapowiedź KSeF – kierunki nowelizacji i podsumowanie wcześniejszych zmian

I. Zmiany w VAT 2023 r. wynikające z najnowszego pakietu „SLIM VAT 3”

1. Podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie.

2. Uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczenia podstawy opodatkowania przy korektach in plus oraz in minus.

3. WDT – doprecyzowanie, że w razie otrzymania dokumentów z opóźnieniem wykazuje się w dacie powstania obowiązku podatkowego.

4. Zmiany w zwolnieniach z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz importu towarów dla palcówek dyplomatycznych.

5. Zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT.

6. Podniesienie z 500 do 10 tyś. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %).

7. Brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej.

8. Wprowadzenie przepisu o braku obowiązku wystawienia faktury w przypadku, gdy wpłata zaliczki oraz dostawa towarów/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym.

9. Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora.

10. Brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on line.

11. Zmiany w naliczaniu sankcji 15%, 20%, 30% i 100% za błędy oraz możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.

12. Umożliwienie zasad korygowania transakcji rozliczanych w ramach OSS oraz IOSS, gdy podatnik na moment jej składania nie korzysta z procedury OSS.

13. Możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.

14. Wprowadzenie zmian w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych.

II. Zmiany na rok 2023 r. wynikające z pakietu „Polski Ład” – Grupy VAT

1. Grupa VAT jako nowa kategoria podatnika – od stycznia 2023 r.

2. Zasady opodatkowania wewnątrz grupy.

3. Stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych.

4. Mechanizm podzielonej płatności w GV.

5. Dokumentacja w GV.

6. Rejestracja GV i przesłanki do założenia GV.

7. Zwroty VAT w Grupie.

8. Odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy.

9. Rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV.

10. Zasady prowadzenia ewidencji do 30.06.2023 oraz od 1.07.2023 r.

III. Podsumowanie zmian wprowadzonych pakietem „Polski Ład” w VAT w roku 2022

1. Możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych, w tym obowiązek podatkowy, fakturowanie, odliczanie VAT, itp.

2. Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe.

3. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa.

4. Zmiany w deklaracjach kwartalnych.

5. Zmiany pochodne – np. czynny żal w przypadku korygowania JPK.

IV. Nowości w fakturowaniu tradycyjnym wprowadzone w 2022 r. oraz zmiany w dokumentowaniu transakcji

1. Zmiany odnoszące się do oznaczania duplikatów faktur.

2. Uproszczenie treści faktury zaliczkowej.

3. Wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.

4. Zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących.

5. Oznaczenia w JPK_VAT w ramach pakietu e-commerce od 1.1.2022 (WSTO, IED).

6. Zmiany w oznaczeniu od 1.1.2022 ulgi na złe długi w JPK_VAT.

V. Praktyczne stosowanie wybranych rozwiązań wprowadzonych pakietem SLIM-VAT 2

1. Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług.

2. Możliwość korekty deklaracji w zakresie importu towarów w celu uniknięcia prawa do utraty rozliczenia importu w deklaracji .

3. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług oraz dostawy odwróconej (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.

4. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu WNT (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.

5. Sposób rozliczania WNT w razie otrzymania faktury po 3 miesiącach.

6. Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy.

7. Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).

8. Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).

VI. Wprowadzenie do KSeF – faktury ustrukturyzowane: system fakultatywny w latach 2022-2023 i przygotowanie do systemu obowiązkowego od 2024 roku

1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF) w 2022 jako wstęp do obligatoryjnego stosowania. Wdrożenie procedur przygotowawczych do systemu obowiązkowego.

2. Faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej.

3. Akceptacji odbiorcy na e-faktury.

4. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

5. Korygowanie faktur ustrukturyzowanych.

6. Zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej.

7. Duplikaty oraz noty.

8. Możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie).

9. Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych.

10. Faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów.

11. Ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności.

12. Ułatwienia w zakresie JPK_FA.

VII. Nowości orzecznicze, zapowiedź przyszłych zmian

1. VAT in the digital Age 2025-2028 r. – przyszła rewolucja w VAT w obszarze rozliczeń wewnątrzwspólnotowych.

2. Obowiązki dostawców usług płatniczych w całej UE i w Polsce – projekt ustawy.

3. Ważne orzeczenia i interpretacje ważne dla podatku VAT.

4. Inne zagadnienia.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby:
• 7 690zł + 23% VAT
• opcjonalnie dopłata do pokoju jednoosobowego: 1 890 zł + 23% VAT

Cena zawiera:
• przelot samolotem na wybranej trasie,
• obowiązkowe opłaty lotniskowe, obowiązkową dopłatę transportową,
• transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimatyzowanym autokarem na wyłączność grupy,
• zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu, pokoje dwuosobowe typu standard,
• wyżywienie: formuła all inclusive (AI), zgodnie z aktualną ofertą hotelu
• opiekę polskiego rezydenta,
• ubezpieczenie KL i NW – Simple,
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Turystyczny Fundusz Pomocowy,
• Warunki Rezerwacji Grupowych.

Cena nie zawiera:
• wycieczek lokalnych i ewentualnych dodatkowych atrakcji na miejscu,
• ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego.

Miejsce:
Hotel Fuerteventura Princess **** (AI)

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/85, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@adnakademia.pl; joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
06-11-202313-11-2023Fuerteventura

Zaufali nam: