SOPOT

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Sprawozdawczość, analiza finansowa i zarządzanie płynnością

Cena: 4690 + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 4 dni
Cena: 4690 + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Bartłomiej Nita – jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studiował również finanse i rachunkowość na University of Limerick w Irlandii. Współpracuje z firmą konsultingową, gdzie zajmuje się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. Jest autorem wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji a także wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. W praktyce projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Jest ponadto trenerem biznesu, który z pasją i zaangażowaniem przedstawia złożone problemy w jasny i zrozumiały sposób. W celu podnoszenia swoich kompetencji szkoleniowych ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tutorów-Mistrzów. Prowadził szkolenia otwarte i zamknięte dla kilkunastu polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, m.in. KGHM, Telekomunikacja Polska, Metsa Tissue, Axel Springer, Latex, POCH Polskie Odczynniki Chemiczne, Martifer. Przeprowadził ok. 100 szkoleń otwartych w języku polskim i angielskim na poziomie początkującym i zaawansowanym. Wykłada na studiach MBA we Wrocławiu i w Warszawie oraz gościnnie na uczelniach za granicą. Opublikował ponad 100 pozycji naukowych z zakresu, w którym prowadzi działalność doradczą i szkoleniową.

Adresaci szkolenia

Program szkolenia jest skierowany do osób, które sprawują różne funkcje związane z finansami i rachunkowości i potrzebują w swojej pracy lepiej techniki analizy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem płynności finansowej.

Cel szkolenia

• wyjaśnienie terminów i koncepcji z zakresu finansów i rachunkowości w przedsiębiorstwach,
• przedstawienie struktury sprawozdania finansowego i najważniejszych wskaźników opisujących kondycję finansową,
• wyjaśnienie uwarunkowań związanych z płynnością finansową i bezpieczeństwem obrotu gospodarczego.

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:
• sprawozdawczości finansowej (bilans, rachunek, zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych),
• wykorzystania informacji z rachunkowości na potrzeby podejmowania decyzji,
• analizowania rentowości firmy,
• badania i sterowania płynnością finansową,
• oddziaływania decyzji podejmowanych w różnych działach (np. sprzedaż, produkcja, zaopatrzenie, działy konstrukcyjne i technologiczne) na płynność finansową całej firmy,
• rozumienia kategorii ekonomicznych, takich jak wpływy, wydatki, koszty, przychody,
• doskonałej interpretacji i rozumienia kapitału pracującego netto i jego komponentów,
• sterowania płynnością finansową w praktyce,
• zarządzania zapasami, należnościami, zobowiązaniami.

 

Metodyka zajęć

• interaktywne omówienie każdego zagadnienia (punktu w programie) dające niezbędną wiedzę do zadań i symulacji,
• wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu finansów, controllingu i rachunkowości,
• liczne przykłady praktyczne, zadania, ćwiczenia, studia przypadków oraz symulacje decyzyjne

Program szkolenia

1. Rola rachunkowości we wspomaganiu zarządzania nowoczesną firmą – krótkie wprowadzenie:
a) istota rachunkowości i podstawowe zasady projektowania systemu rachunkowości na potrzeby zarządzania,
b) rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza,
c) przetwarzanie informacji w controllingu do wspomagania osiągania celów finansowych przedsiębiorstwa.

2. Sprawozdanie finansowe i jego struktura:
a) rodzaje i typy sprawozdań sporządzanych w różnych przedsiębiorstwach (sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe, sprawozdania zarządcze, raport roczny),
b) jaka jest treść znaczeniowa poszczególnych elementów sprawozdania finansowego,
c) jak są ze sobą powiązane elementy sprawozdania finansowego,
d) w jakim zakresie istnieje obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego,
e) jakie są zasady sporządzania sprawozdania finansowego,
f) od czego zależą typy sprawozdań sporządzanych przez przedsiębiorstwo – jakich informacji można wymagać od różnych firm?
g) zakres informacyjny poszczególnych sprawozdań – jaka jest ich przydatność do oceny bieżącej i przyszłej kondycji finansowej firmy?

3. Bilans jako podstawowe źródło informacji o majątku firmy i sposobach jego finansowania:
a) zasady konstrukcji bilansu,
b) omówienie i wycena poszczególnych składników bilansowych,
c) zasada równowagi bilansowej,
d) wpływ operacji gospodarczych na pozycje bilansowe,
e) analityczne czytanie i interpretowanie bilansu,
f) wycena bilansowa a polityka rachunkowości – wpływ regulacji prawnych i polityki rachunkowości na porównywalność sprawozdań finansowych oraz na ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

4. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o wynikach firmy:
a) zasady konstrukcji rachunku zysków i strat,
b) omówienie poszczególnych części rachunku zysków i strat,
c) sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym,
d) analityczna ocena wyniku finansowego przedsiębiorstwa,
e) czy dodatni wynik finansowy (zysk) zawsze stanowi pozytywny objaw i czy rentowne (zyskowne) przedsiębiorstwo może upaść?
f) co oznaczają wielkości EBIT, EBITDA, EBT stosowane w kontekście rachunku wyników,
g) problemy interpretacji rachunku zysków i strat.

5. Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i jego znaczenie:
a) zasady konstrukcji rachunku przepływów pieniężnych,
b) wyjaśnienie istoty segmentów działalności w rachunku przepływów pieniężnych,
c) sporządzanie rachunku cash flow metodą pośrednią i bezpośrednią,
d) jaki jest związek zysku firmy z przepływami pieniężnymi i gotówką?
e) jak interpretować zmiany przepływów pieniężnych w danym okresie?
f) źródła generowania dodatniego salda przepływów pieniężnych (Cash flow),
g) ocena ośmiu możliwych wariantów w dynamicznej ocenie sytuacji finansowej formy.

6. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego:
a) treść informacji dodatkowej,
b) zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
c) przydatność dodatkowych wyjaśnień do bilansu i rachunku zysków i strat,
d) istota i konstrukcja zestawienia zmian w kapitale własnym.

7. Analizy struktury, czyli analiza pionowa bilansu, rachunku zysków i strat, w szczególności analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa oraz rachunku przepływów pieniężnych.

8. Analiza dynamiki, czyli analiza pozioma i przydatność decyzyjna analiz w czasie.

9. Analiza w przestrzeni, czyli porównania sektorowe i branżowe.

10. Powiązania między sprawozdaniami w analizie dynamiki.

11. Analiza rentowności – jak zbadać zyskowność/deficytowość firmy:
a) analiza rentowności sprzedaży (ROS),
b) analiza rentowności aktywów (ROA),
c) analiza rentowności kapitału (ROE),
d) średni ważony koszt kapitału (WACC) w ocenie rentowości firmy.

12. Analiza płynności:
a) analiza płynności w ujęciu statycznym na podstawie bilansu,
b) analiza płynności w ujęciu dynamicznym na podstawie rachunku przepływów pieniężnych.

13. Analiza efektywności gospodarowania majątkiem w firmie – jak ocenić gospodarowanie należnościami, zapasami oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi:
a) wskaźniki obrotowości i aktywności,
b) cykl konwersji środków pieniężnych,

14. Analiza zadłużenia i finansowania – jak zbadać strukturę i zastosowanie kapitałów zaangażowanych w działalność firmy:
a) wskaźniki zadłużenia,
b) badanie samofinansowania i przekładni kapitałowej,
c) ocena wypłacalności i ryzyka finansowego przedsiębiorstwa.

15. Wskaźniki rynkowe w ocenie kondycji spółki:
a) wskaźnik zysku przypadającego na jedną akcję (EPS),
b) wskaźnik cena/zysk (P/E),
c) wskaźniki wypłaty dywidendy.

16. Kapitał obrotowy netto i zarządzanie kapitałem obrotowym:
a) pojęcie kapitału pracującego netto,
b) komponenty kapitału pracującego netto (analiza zapasów, należności, zobowiązań),
c) wpływ zamrażania pieniędzy w kapitale obrotowym netto na płynność firmy,
d) szacowanie Zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto,
e) optymalne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto,
f) strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto (agresywna, konserwatywna, umiarkowana) – jak sterować zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto?

17. Cykl konwersji gotówki w firmie (cash conversion cycle):
a) istota cyklu obiegu pieniądza w przedsiębiorstwie,
b) rotacja zapasów,
c) cykl inkasa należności (DSO),
d) cykl spłaty zobowiązań,
e) analiza efektywności gospodarowania majątkiem w firmie – jak ocenić gospodarowanie należnościami, zapasami oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi,
f) problemy praktyczne szacowania cyklu konwersji gotówki.

18. Zarządzanie kluczowymi determinantami płynności:
a) metody zarządzania zapasami,
b) sterowanie należnościami,
c) polityka spłaty zobowiązań,
d) prognozowanie należności,
e) budżetowanie gotówki w firmie (preliminowanie przepływów pieniężnych),
f) zarządzanie środkami pieniężnymi.

19. Zarządzanie kredytem kupieckim (handlowym):
a) istota kredytu kupieckiego,
b) szacowanie kosztu kredytu kupieckiego w ujęciu nominalnym i realnym,
c) koszt rezygnacji ze skonta przy kredycie kupieckim,
d) ocena zmiany polityki udzielania kredytu kupieckiego,
e) metody analizy ryzyka kredytowego i oceny kontrahenta.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 4690 + 23% VAT
• dopłata do pokoju 1 osobowego: 850 zł + 23% VAT

Cena zawiera:
• zakwaterowanie: 3 noclegi w pokojach dwuosobowych typu comfort,
• dostęp do strefy saun, basenu oraz siłowni,
• pełne wyżywienie,
• uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych,
• przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych,
• materiały szkoleniowe,
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy.

Godziny zajęć: 9:00-15:00

Miejsce zajęć:
Hotel Haffner*****
ul. J. J. Haffnera 59, 81-715 Sopot

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
09-06-202412-06-2024Sopot

Zaufali nam: