SZKLARSKA PORĘBA

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Transport i Spedycja w firmach handlowych i produkcyjnych

Cena: 3190 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 3 dni
Cena: 3190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Barbara Charczuk – jest ekspertem w zakresie logistyki, handlu oraz transportu. Koncentruje się na optymalizacji kosztów transportu i logistyki, przebiegu i redukcji kosztów w procesach importowych i eksportowych oraz zawieraniu umów z kontrahentami zagranicznymi i operatorami logistycznymi. Prowadzi doradztwo z zakresu transportu i logistyki oraz handlu. Opracowuje rozwiązania informatyczne dla procesów zakupowych i sprzedażowych w firmie oraz dla działów transportu i logistyki. Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe z zakresu handlu, transportu i logistyki zdobyła w przedsiębiorstwach handlowych branży chemicznej, gdzie zajmowała się bezpośrednią współpracą z dostawcami i klientami z różnych branż przemysłu oraz nadzorowaniem skomplikowanych procesów transportowo-magazynowych z udziałem wszystkich rodzajów transportu poczynając od transportu drobnicowego do czarterowania statków. Posiada 16-letnie doświadczenie pracy na stanowiskach Specjalisty d/s Handlu, Kierownika Działu Handlowego Krajowego i Zagranicznego, Głównego Specjalisty d/s Transportu i Logistyki oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane dla firm handlowych i produkcyjnych posiadających własny dział transportu i spedycji. Jest adresowane do specjalistów zajmujących się w firmach zamawianiem środków transportu oraz organizowaniem procesów transportowo-logistycznych, którzy chcą zdobyć i pogłębić swoją wiedzę z zakresu transportu i spedycji.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa (Incoterms 2020, Prawa Przewozowego, Konwencji CMR, Kodeks Morski, nowe OPWS 2022) oraz praktycznymi poradami, jak właściwie, zgodnie z prawem organizować przewozy i skutecznie ograniczać koszty transportowo – logistyczne w przedsiębiorstwie.
Zawiera praktyczne informacje dotyczące niezbędnej dokumentacji w przewozach krajowych i międzynarodowych oraz informacje na co zwracać uwagę współpracując z popularnymi na rynku firmami spedycyjnymi. Obejmuje informacje związane z załadunkiem, rozmieszczeniem i mocowaniem towarów na pojeździe. Podejmuje również tematykę szkód przewozowych, reklamacji i sposobów ich załatwiania oraz ubezpieczeń Cargo. Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów wynikających z długoletniego doświadczenia Prowadzącego szkolenie oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia.

Korzyści dla Uczestnika

Szkolenie jest niezbędne dla każdego pracownika zajmującego się organizowaniem transportu i procesów logistycznych w firmie. Każdy uczestnik otrzymuje skondensowaną wiedzę w postaci wykładu, ćwiczeń, rozmowy z prowadzącym oraz materiałów szkoleniowych. Co ważne – ćwiczenia bazują na prawdziwych przypadkach biznesowych i realnych dokumentach. Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili dla danej sytuacji zastosować odpowiednie warunki dostawy Incoterms 2020. Będą umieli prawidłowo wypełnić list przewozowy CMR oraz zapoznają się z pozostałą dokumentacja obowiązującą w transporcie krajowym i międzynarodowym. Dowiedzą się jak powinna wyglądać i co powinna zawierać umowa z Przewoźnikiem i Spedytorem. Będą umieli sprawdzić Przewoźnika/Spedytora i jego polisę ubezpieczeniową pod kątem możliwej współpracy oraz dobrać właściwego Przewoźnika/Spedytora dla konkretnej sytuacji przewozowej. Dowiedzą się jak rozpoznać kto odpowiada za uszkodzenia w przykładowych sytuacjach i jak napisać reklamację. Zapoznają się z głównymi zadaniami i sposobem pracy specjalisty ds. Spedycji i Transportu oraz dowiedzą się jakie działania podjąć, aby ograniczyć koszty transportowo – logistyczne w firmie. Poznają wiele praktycznych porad związanych z transportem towarów.

Program szkolenia

1. Incoterms 2020 – informacje ogólne:
a) kilka słów o Międzynarodowej Izbie Handlowej, która opracowuje Incoterms,
b) czym są reguły Incoterms, ich wersje i zastosowanie,
c) czy musimy stosować reguły Incoterms,
d) czy możemy posługiwać się starszymi wersjami i w jakich przypadkach,
e) co regulują, a czym nie zajmują się reguły Incoterms,
f) reguły Incoterms a umowa sprzedaży,
g) co to jest ryzyko w dostawie,
h) miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia, a przejście ryzyka,
i) jak poprawnie zapisywać warunki dostawy Incoterms,
j) co wspólnego mają reguły Incoterms z przeniesieniem własności rzeczy.

2. Różnice między incoterms 2010 a Incoterms 2020:
a) wyeksponowanie artykułów związanych z dostawą/przyjęciem dostawy i przejściem ryzyka,
b) ulepszenie prezentacji i zastosowanie obszernych not wyjaśniających,
c) powiązanie z innymi umowami (umowy sprzedaży, spedycji, przewozu),
d) możliwość użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP,
e) ułatwienia dla akredytyw poprzez zastosowanie konosamentu „on board” dla reguły FCA,
f) uporządkowanie informacji o kosztach poprzez umieszczenie ich w jednym artykule,
g) różne zakresy ochrony ubezpieczeniowej dla reguł CIF i CIP,
h) zmiana reguły DAT na DPU,
i) włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres artykułów dotyczących przewozu i kosztów.

3. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu, zalecenia do stosowania:
a) co to jest odprawa celna, na czym polega, rodzaje odpraw celnych,
b) co to jest akredytywa, zasada działania,
c) obowiązki ogólne dla Sprzedającego i Kupującego wynikające z reguł Incoterms,
d) EXW EX Works (czy można dokonać modyfikacji, aby Sprzedający odpowiadał za załadunek i odprawę celną eksportową i dlaczego ta reguła jest rekomendowana dla transportów krajowych),
e) FCA Free Carrier (dwa różne miejsca dostawy dla FCA, na czym polega zastosowanie konosamentu”on board”),
f) CPT Carriage Paid To (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
g) CIP Carriage Insurance Paid To (ubezpieczenie Cargo w klauzuli A, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CPT),
h) DAP Delivered At Place jako jedna z najwygodniejszych reguł dla Kupującego i Sprzedającego.
i) DPU Delivery at Place Unloaded (co w przypadku, kiedy Sprzedający nie ma możliwości rozładunku towaru u Kupującego?),
j) DDP Delivered Duty Paid (dlaczego jest rekomendowana dla transportów krajowych).

Ćwiczenie 1: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji handlowej.

4. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego, zalecenia do stosowania:
a) FAS Free Alonside Ship,
b) FOB Free On Board dlaczego nie powinna być stosowana dla transportu morskiego kontenerów),
c) CFR Cost and Freight (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
d) CIF Cost Insurance Freight (ubezpieczenie w klauzuli C, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CFR),
e) podsumowanie wszystkich reguł Incoterms 2020,
f) najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Incoterms.

Ćwiczenie 2: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji.

5. Prawa i obowiązki w transporcie drogowym krajowym:
a) obowiązki Sprzedającego/Kupującego wynikające z organizacji transportu,
b) podstawowe różnice między Przewoźnikiem i Spedytorem oraz przepisy regulujące ich odpowiedzialność,
c) Ustawa Prawo Przewozowe (UPP) co reguluje, czym się nie zajmuje,
d) w jakim stanie Nadawca powinien powierzyć towar Przewoźnikowi,
e) prawa Przewoźnika w momencie przyjęcia towaru do przewozu,
f) za co odpowiada Nadawca, a za co Przewoźnik,
g) w jakich sytuacjach Przewoźnik nie odpowiada za powierzony mu towar,
h) odpowiedzialność za czynności związane z załadunkiem, rozmieszczeniem, mocowaniem ładunku na pojeździe, czynności porządkowe,
i) ustalanie trasy, ceny, wybór środka transportu,
j) termin przewozu oraz odpowiedzialność za opóźnienie,
k) przesyłka utracona i postępowanie w razie jej odnalezienia,
l) kto i kiedy może dokonywać zmian w umowie przewozu – zapobieganie oszustwom,
m) czego zabrania się Nadawcy zgodnie z UPP,
n) kiedy Przewoźnik może dokonać zastawu na przesyłce i likwidacji przesyłki,
o) co warto wiedzieć, dodatkowe wskazówki.

Ćwiczenie 3: Dopasuj podane obowiązki odpowiednio dla Nadawcy i Przewoźnika.

Dokumenty w transporcie drogowym krajowym:
• rodzaje i funkcje listów przewozowych,
• Krajowy List Przewozowy (KLP) oraz jego znaczenie w przewozach krajowych,
• co powinno znajdować się w KLP, przykładowy wzór, dokumenty dołączone do KLP,
• dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych w transporcie krajowym,

6. Odpowiedzialność wynikająca z Konwencji CMR w obrocie międzynarodowym:
a) zastosowanie Konwencji CMR i jej zasięg,
b) zakres odpowiedzialności Nadawcy i Przewoźnika,
c) kiedy Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności, pojęcie siły wyższej,
d) obowiązki przewoźnika przy przyjęciu towaru do przewozu,
e) odpowiedzialność za czynności ładunkowe, rozmieszczenie i mocowanie ładunku,
f) kto i w jaki sposób może dysponować towarem w trakcie przewozu,
g) odpowiedzialność za opóźnienie terminu dostawy, jakie kary umowne można stosować,
h) kiedy towar uznaje się za zaginiony, sposób postępowania,
i) Konwencja CMR jako prawo nadrzędne, wiążące,
j) co z kwestiami, których Konwencja CMR nie reguluje,
k) co powinien mieć dobry Przewoźnik (polisa ubezpieczeniowa, niezbędne klauzule, rażące niedbalstwo).

Dokumenty w transporcie międzynarodowym:
• międzynarodowy list przewozowy CMR i jego znaczenie w transporcie międzynarodowym (czy jest wymagany i czy może być stosowany w przypadku transportu krajowego),
• odpowiedzialność za wystawienie i treść CMR,
• co powinien zawierać, wzór,
• czy neutralizacja CMR jest zgodna z prawem,
• co wpisać do listu przewozowego, aby Przewoźnik odpowiadał za całą wartość towaru i ponosił wszystkie koszty opóźnienia w dostawie (deklaracja wartości i specjalnego interesu w dostawie),
• kary za brak dostarczenia potwierdzonego listu przewozowego do Nadawcy.

Ćwiczenie 4: Wypełniamy prawidłowo list przewozowy CMR.

Dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych.

7. Transport morski towarów w kontenerach- jak zrobić to tanio i odpowiedzialnie:
a) obowiązki i odpowiedzialność Załadowcy/Frachtującego oraz prawa Przewoźnika morskiego,
b) jaka jest odpowiedzialność Przewoźnika morskiego oraz kapitana statku,
c) wykonanie przewozu morskiego i odstąpienie od umowy przewozu,
d) kto i kiedy może dysponować ładunkiem,
e) wydanie i odbiór ładunku,
f) porzucenie ładunku jako sposób na nieuczciwych dostawców,
g) jak znacznie ograniczyć koszty w transporcie morskim, pojęcia używane w transporcie morskim,
h) jak zorganizować transport morski – praktyczne wskazówki,
i) kontener jako podstawowa jednostka przewozowa, rodzaje, numer, certyfikat CSC,
j) odpowiedzialność Przewoźnika zależnie od gałęzi transportu – podsumowanie.

Ćwiczenie 5: Dopasuj pojęcia z zakresu transportu morskiego do ich opisów.

Dokumenty w transporcie morskim:
• konosament, jego funkcje i znaczenie w transporcie morskim,
• odpowiedzialność za wystawienie konosamentu i dane znajdujące się w nim, instrukcje konosamentowe,
• rodzaje konosamentów i ich zastosowanie (załadowania, przyjęcia do załadowania, imienne, na zlecenie, na okaziciela, armatorski, spedytorski i inne)
• telex release, sea waybill lub express bill of lading, FIATA BL
• sposoby na zwolnienie kontenerów,
• co musi zawierać konosament zgodnie z Kodeksem Morskim, klauzule konosamentowe, omówienie przykładowego wzoru,
• dokumenty wydawane przez przewoźnika morskiego i okoliczności ich wydania (nota bukingowa, lista ładunkowa, kwit sternika, manifest ładunkowy),
• dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych w transporcie morskim.

Ćwiczenie 6: Wybieramy zestaw najbezpieczniejszych morskich listów przewozowych dla Odbiorcy

8. Spedycja (nowe przepisy OPWS 2022) – które przepisy korzystne dla przedsiębiorcy, a które nie:
a) przepisy dotyczące Spedycji, do których mamy obowiązek się stosować a do których nie,
b) umowa spedycji oraz regulaminy świadczenia usług- na co uważać współpracując ze Spedytorem,
c) kiedy mają zastosowanie nowe przepisy OPWS 2022,
d) kto to Spedytor, Zleceniodawca czy spedytor może sam dokonać przewozu,
e) oferta i zlecenie spedycyjne,
f) obowiązki spedytora i należne wynagrodzenie,
g) odpowiedzialność spedytora i zleceniodawcy, czynności spedycyjne,
h) minusy OPWS 2022, jak najbezpieczniej współpracować za spedytorem,
i) jak powinna wyglądać praca Spedytora,
j) co powinien mieć rzetelny Spedytor,
k) co w przypadku, jeśli Spedytor nie zapłaci Przewoźnikowi i musi to zrobić Nadawca,
l) na co zwracać uwagę współpracując z popularnymi na rynku firmami spedycyjnymi (Schenker, Raben, DPD),
m) kiedy współpraca przez giełdy transportowe staje się dla nas ryzykowna.

Ćwiczenie 7: Które z poniższych procesów logistycznych najlepiej zrealizować przy pomocy Spedytora, a które przy pomocy Przewoźnika.

Dokumenty spedycyjne:
• dokumenty spedytora ( zaświadczenie spedytorskie, instrukcja wysyłkowa),
• dowód dostawy( POD-proof of delivery , Lieferschein),
• komplet dokumentów przewozowych i spedycyjnych,
• inne dokumenty wykorzystywane w transporcie: Karnety TIR, T1.

Ćwiczenie 8: Podaj zestaw niezbędnych dokumentów towarzyszących danej sytuacji transportowej.

9.Umowa Przewozu a Umowa Spedycji:
a) z kim zawierać umowę przewozu, a z kim umowę spedycji,
b) różnica między umową przewozu, a umową spedycji, co charakteryzuje te umowy,
c) rodzaje umów,
d) cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy (porządkowe, podstawowe, dodatkowe),
e) umowy jednodokumentowe czy umowy wielodokumentowe,
f) zlecenie przewozu i zlecenie spedycji (przykładowy wzór).

Ćwiczenie 9: Sporządzamy schemat przykładowej umowy przewozu lub umowy spedycji.

10. Szkody przewozowe, reklamacje i sposoby ich załatwiania:
a) szkody przewozowe w transporcie krajowym:
• zasady postępowania w przypadku powstania szkody w przesyłce, rodzaje szkód,
• protokół niezgodności w dostawie,
• reklamacja- kto ma prawo ją składać, co powinna zawierać, jak powinna wyglądać, terminy,
• kiedy należy się odszkodowanie i jak ustalić jego wysokość,
• dochodzenie roszczeń, przedawnienia.
b) szkody przewozowe w transporcie międzynarodowym:
• rodzaje szkód w transporcie międzynarodowym,
• sposoby dokumentowania szkód,
• reklamacje- kto ma prawo je składać, czy postępowanie reklamacyjne można pomijać,
• wysokość odszkodowania zgodnie z CMR.
c) szkody przewozowe w transporcie morskim:
• szkody przewozowe i przedawnienie roszczeń,
• typowe szkody w transporcie morskim, awaria wspólna tylko z ubezpieczeniem Cargo, abandon jako rozwiązanie problemu całkowitej utraty ładunku,
• jak wyznaczyć wartość odszkodowania.
d) szkody w spedycji:
• reklamacje do Spedytora,
• wysokość odszkodowania,
• przedawnienia roszczeń, rozstrzyganie sporów.

Ćwiczenie 10: Określ, który z podmiotów będzie odpowiadał za powstałą szkodę w poniższych sytuacjach.

11.Weryfikacja Przewoźnika i Spedytora:
a) jak zweryfikować Przewoźnika i Spedytora,
b) jak zweryfikować polisę ubezpieczeniową Przewoźnika i Spedytora, na co zwracać uwagę.

Ćwiczenie 11: Weryfikujemy polisę ubezpieczeniową Przewoźnika i Spedytora.

12. Załadunek, rozmieszczenie i mocowanie ładunków na środku transportu:
a) oznakowanie środków transportu,
b) właściwy sposób opakowania i zabezpieczenia towaru, palety fumigowane,
c) prawidłowe załadowanie na środek transportu i rozmieszczenie ładunku na pojeździe,
d) załadunek na właściwy środek transportu i powierzenie ładunku osobie uprawnionej,
e) mocowanie ładunku na środku transportu,
f) przepisy dotyczące ładowania, zabezpieczenia i mocowania ładunku,
g) Certyfikat Załadowania.

13. Ubezpieczenie Cargo:
a) polisa ubezpieczeniowa i jej rodzaje (polisa jednorazowa i generalna),
b) rodzaje szkód przewozowych,
c) które ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo przewozu naszych towarów,
d) dlaczego ubezpieczenie CARGO,
e) uwaga na Cargo zawierane za pośrednictwem Spedytorów i Przewoźników,
f) klauzule ładunkowe Instytutu Londyńskich Ubezpieczycieli (A,B,C) oraz inne klauzule stosowane przez ubezpieczycieli,
g) ważne pojęcia z zakresu Ubezpieczenia Cargo,
h) ustawa SENT,
i) ograniczenia w transporcie (pozwolenia, system EKAER, Bireg).

14. Jak powinien pracować i ograniczać koszty skuteczny specjalista zajmujący się transportem i logistyką w przedsiębiorstwie- praktyczne porady:
a) główne zadania i sposób pracy specjalisty zajmującego się transportem i logistyką,
b) ważne elementy pracy pozwalające usprawnić procesy transportowe i ograniczyć koszty: planowanie, optymalizacja, kalkulowanie, kontrolowanie, współpraca.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
• w szkoleniu stacjonarnym, z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. 3190 zł + 23% VAT ,
• dopłata do pokoju jednoosobowego 350 zł + 23% VAT.

Cena obejmuje:
• uczestnictwo w 2 dniach zajęć (9-10.11.2023 r.),
• autorskie materiały szkoleniowe,
• pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 8.11.2023 do obiadu w dniu 10.11.2023,
• przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• zakwaterowanie w pokojach: od godz. 16.00/8.11.2023, wykwaterowanie do godz. 11.00/10.11.2023 (2 noclegi),
• wstęp do Strefy Wellness,
• Vocher do Spa (autorskie zabiegi renomowanej marki Dr Irena Eris),
• ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.
• BEZPŁATNY dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Miejsce zajęć:
Platinum Mountain Hotel & SPA*****
ul. Kilińskiego 15 B | 58-580 Szklarska Poręba

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
08-11-202310-11-2023Szklarska Poręba

Zaufali nam: