WISŁA

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Finanse i controlling w zarządzaniu firmą – rachunkowość zarządcza, kreowanie wartości, sterowanie rentownością i płynnością, budżetowanie

Cena: 4390 zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 4 dni
Cena: 4390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w SKwP, AE we Wrocławiu, BiznesPro Sp. z o.o. oraz Opolskim Centrum Badań Regionalnych. Projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Bardzo doświadczony trener i wykładowca z zakresu rachunku kosztów, zaawansowanej rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, controllingu operacyjnego i strategicznego, wyceny przedsiębiorstw, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową i finansami przedsiębiorstwa. Laureat nagrody „Złote skrzydła” dla autorów najlepszych w Polsce książek z tematyki zarządzania (Gazeta Prawna i KPMG). Autor ponad 100 publikacji naukowych z dziedziny finansów przedsiębiorstw, controllingu i rachunkowości zarządczej, w tym m.in. „Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem” (Wolters Kluwer, Kraków 2008), „Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa” (PWE, Warszawa 2007), „Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie” (Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010). Udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych i branżowych z zakresu finansów i rachunkowości w kraju i za granicą (m.in. Nicea, Bukareszt, Praga, Odessa).

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, służby niefinansowe, pracownicy działów planowania i analiz oraz controllingu, oraz wszyscy zainteresowani problemami sfery finansów.

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:
• funkcjonowania controllingu w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie,
• instrumentów zarządzania finansami,
• wykorzystania informacji z rachunkowości na potrzeby podejmowania decyzji,
• analizowania rentowości firmy,
• badania i sterowania płynnością finansową,
• planowania finansowego i budżetowania.

Program szkolenia

I. Rola controllingu we wspomaganiu zarządzania nowoczesną firmą – krótkie wprowadzenie
1. Istota controllingu i podstawowe zasady jego projektowania na potrzeby zarządzania.
2. Przetwarzanie informacji w controllingu do wspomagania osiągania celów finansowych przedsiębiorstwa.

II. Analiza i sprawozdawczość finansowa w controllingu i zarządzaniu finansami
1. Analiza rentowności – jak zbadać zyskowność firmy w relacji do kapitału, sprzedaży, aktywów.
2. Analiza płynności – jak ocenić zdolność do regulowania zobowiązań w ujęciu statycznym i dynamicznym.
3. Analiza efektywności gospodarowania majątkiem w firmie – jak ocenić gospodarowanie należnościami, zapasami oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi.
4. Analiza finansowania – jak zbadać strukturę i zastosowanie kapitałów zaangażowanych w działalność firmy.

III. Wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu rentownością spółki
1. Ocena rachunku wyników – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy i rentowność firmy, jak można sterować wynikiem finansowym?
2. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych – jak sporządzić rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz dla poszczególnych produktów?
3. Analizy rentowości – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku?
4. Badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować?
5. Wykorzystanie dźwigni operacyjnej i finansowej w controllingu – jak fluktuacje sprzedaży wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego?
6. Wrażliwość progu rentowności – jak decyzje podejmowane w innych działach (np. marketing) wpływają na próg rentowności.

IV. Sterowanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym
1. Pojęcie i istota płynności finansowej (trzy aspekty płynności finansowej, nadwyżka płynności i niedobór płynności, płynność a upadłość).
2. Pomiar płynności finansowej (wskaźniki płynności, wydajności pieniężnej i struktury przepływów pieniężnych).
3. Kapitał obrotowy netto i strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto – jak szacować i sterować zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto?
4. Cykl konwersji środków pieniężnych (rotacja, należności, zobowiązań, zapasów).

V. Budżetowanie kosztów i wydatków jako instrument krótkoterminowego planowania finansowego
1. Kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności jako postawy budżetowania w controllingu.
2. Ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji.
3. Proces budżetowania w praktyce.
4. Metody budżetowania i rodzaje budżetów – zalety i wady różnych podejść.
5. Budżetowanie operacyjne zorientowane na zysk.
6. Budżetowanie finansowe – jak sporządzić elementy sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow) pro forma i określić nadwyżki lub niedobory gotówkowe w przyszłości.
7. Konsolidacja budżetów cząstkowych w ramach budżetu głównego firmy.
8. Kontrola finansowa wykonania budżetów.

VI. Kreowanie wartości w strategicznym zarządzaniu finansami
1. Szacowanie kosztu kapitału na potrzeby wyceny:
a) kalkulacja kosztu kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania,
b) obliczanie kosztu kapitału własnego (przekazanego przez udziałowców) – modele CAPM, Gordona,
c) obliczanie kosztu kapitału obcego (kredyty, emisja obligacji),
d) wyliczanie średniego ważonego kosztu kapitału WACC (weighted average cost of capital)
e) koszt kapitału a ryzyko,
f) współczynnik beta.

2. Podejście dochodowe do wyceny i zarządzania wartością:
a) metody szacowania przepływów pieniężnych – jak oszacować przepływy pieniężne dla właścicieli ECF (equity cash flow),
b) szacowanie wolnych przepływów pieniężnych FCF (free cash flow),
c) szacowanie przepływów pieniężnych dla wszystkich dawców kapitału CCF (Capital cash flow),
d) metoda wartości skorygowanej APV (adjusted present value),
e) określanie wartości przedsiębiorstwa na podstawie dyskontowania przepływów pieniężnych.

3. Metody mieszane i metody porównawcze:
a) metody mieszane – jak powiązać cechy podejścia majątkowego i dochodowego,
b) metody transakcji porównywalnych,
c) metody mnożnikowe.

4. Istota i procedury zarządzania wartością przedsiębiorstwa:
a) zasady zarządzania wartością w nurcie VBM (value-based management),
b) nośniki wartości i sterowanie wartością przedsiębiorstwa,
c) projektowanie sieci wartości i dostosowywanie jej do struktury przedsiębiorstwa,
d) strategii zarządzania wartością w praktyce,
e) związki zarządzania wartością z projektowaniem KPI (key performance indicators).

5. Ekonomiczna wartość dodana EVA (economic value added) w zarządzaniu wartością:
a) istota zysku rezydualnego i ekonomicznej wartości dodanej,
b) szacowanie i prognozowanie EVA,
c) kalkulacja kapitału zaangażowanego,
d) ocena projektów inwestycyjnych i całej spółki na podstawie ekonomicznej wartości dodanej,
e) relacja między efektywnością projektu a wartością z perspektywy EVA,
f) wykorzystanie EVA w zarządzaniu wartością, ocenie dokonań różnych obszarów.

VII. Projektowanie i wykorzystanie KPI w zarządzaniu
1. Koncepcja performance measurement w praktyce:
a) istota pomiaru dokonań (efektywności i wydajności) w zarządzaniu firmą,
b) krytyczne czynniki sukcesu (critical success factors),
c) kluczowe mierniki dokonań KPI (key performance indicators).

2. Koncepcja pomiaru wielowymiarowego w nurcie BSC:
a) systemy pomiaru wyników,
b) założenia zrównoważonej karty wyników (balanced scorecard),
c) perspektywy BSC,
d) wady i zalety i problemy praktyczne BSC.

3. Projektowanie systemu BSC:
a) metodyka projektowania systemu zintegrowanych KPI,
b) założenia organizacji zorientowanej na strategię (strategy-focused organization),
c) planowanie w kontekście projektowania KPI,
d) mapowanie strategiczne.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
• w szkoleniu stacjonarnym z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. 4390 zł + 23% VAT,
• dopłata do pokoju jednoosobowego 700 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w 3 dniach zajęć (27-29.11.2023 r.),
• autorskie materiały szkoleniowe,
• pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 26.11.2023 do obiadu w dniu 29.11.2023,
• przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• zakwaterowanie w pokojach: od godz. 16.00/26.11.2023 do godz. 11.00/29.11.2023 (3 noclegi),
• ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu,
• wstęp do strefy Wellness,
• bon do SPA.

Miejsce zajęć:
Aries Hotel & SPA Wisła

ul. Czarne 3, 43-460 Wisła

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
tel. (022) 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
26-11-202329-11-2023Wisła

Zaufali nam: