INSTYTUCJE KULTURY

Szkolenie online Zasady klasyfikacji, ewidencji, gospodarowania i inwentaryzacji środków trwałych oraz zamknięcie roku finansowego 2023 w Instytucjach Kultury

Cena: 890 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 890 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości instytucji kultury.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad z zakresu klasyfikacji, ewidencji, gospodarowania i inwentaryzacji środków trwałych w instytucjach kultury oraz zamknięcia roku finansowego 2023. Dzięki informacjom przekazanym podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak poprawnie zamknąć księgi rachunkowe za 2023 roku i sporządzisz sprawozdanie finansowe a także jak prowadzić ewidencję środków trwałych, a w szczególności:
• jak sprawnie sporządzić harmonogram działań, aby ułatwić sobie pracę,
• w jaki sposób ewidencjonować środki trwałe,
• jak rozliczyć wydatki na środki trwałe,
• co w praktyce oznacza to, że na dyrektorze instytucji kultury spoczywa odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej podległej sobie jednostki,
• w jakich terminach i z jaką częstotliwością trzeba sporządzać inwentaryzację poszczególnych składników aktywów i pasywów,
• jak rozliczać dotacje,
• jak powinno wyglądać prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe.

Program szkolenia

Ekspert ds. rachunkowości instytucji kultury.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w instytucjach kultury.

2. Środki trwałe w instytucjach kultury:
a) pojęcie środka trwałego,
b) zasady amortyzacji środków trwałych,
c) ewidencja środków trwałych,
d) zakup środków trwałych z dotacji celowej,
e) zakup wyposażenia interaktywnego,
f) mural jako środek trwały,
g) środek trwały powstały w wyniku umowy o dzieło,
h) panele fotowoltaiczne,
i) środki własne na inwestycję,
j) amortyzacja środka trwałego sfinansowanego częściowo ze środków własnych, a częściowo z dotacji,
k) system pomiaru temperatury ludzkiego ciała — kwalifikacja i amortyzacja,
l) amortyzacja niskocennych środków trwałych,
m) amortyzacja jednorazowa,
n) użyczony budynek a fundusz instytucji kultury,
o) Inwestycja w obcym środku trwałym.

3. Remont czy ulepszenie:
a) modernizacja użyczonego amfiteatru,
b) użytkowanie wieczyste gruntów i budynków,
c) zmiana wartości budynku w użyczeniu,
d) przekazanie nakładów,
e) przekazanie budynku po zakończeniu umowy użyczenia,
f) nieodpłatne użyczenie środka trwałego innej jednostce gminy,
g) wartość środka trwałego otrzymanego w darowiźnie,
h) wyburzenie budynku instytucji kultury,
i) sprzedaż środka trwałego o nieustalonej wartości księgowej,
j) sprzedaż zamortyzowanego środka trwałego,
k) zwiększenie wartości budynku,
l) wycena otrzymanych nieodpłatnie składników majątku,
m) finansowanie zakupu muzealiów o małej wartości z dotacji podmiotowej,
n) księgowanie starodruków jako eksponatów w muzeum,
o) panel multimedialny nie jest eksponatem muzealnym,
p) makieta na wystawę stałą sfinansowana z dotacji celowej — ewidencja księgowa,
q) jak obliczyć wartość początkową eksponatów sfinansowanych dotacją celową?
r) wartość początkowa dzieł sztuki sfinansowanych dotacją celową — według ceny zakupu czy wartości wyceny?
s) konserwacja muzealiów kosztem bieżącym,
t) likwidacja muzealiów.

4. Sprawozdania finansowe – zasady sporządzania sprawozdań finansowych w instytucjach kultury.

5. Bilans:
a) prezentacja wartości netto i aktualizacja,
b) utrata wartości aktywów,
c) odpisy aktualizujące należności,
d) zasady dokonywania odpisów aktualizujących rzeczowych składników majątku obrotowego,
e) aktywa trwałe,
f) wartości niematerialne i prawne,
g) rzeczowe aktywa trwałe,
h) środki trwałe,
i) środki trwałe w budowie,
j) zaliczki na środki trwałe w budowie,
k) należności długoterminowe,
l) inwestycje długoterminowe,
m) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
n) zapasy,
o) należności krótkoterminowe,
p) inwestycje krótkoterminowe,
q) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
r) kapitały własne,
s) kapitał (fundusz) podstawowy,
t) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,
u) kapitał (fundusz) rezerwowy,
v) zysk (strata) z lat ubiegłych,
w) zysk (strata) netto,
x) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania,
y) rezerwy na zobowiązania,
z) zobowiązania długo- i krótkoterminowe,
aa) zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
bb) zaliczki otrzymane na dostawy,
cc) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń,
dd) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń,
ee) inne zobowiązania,
ff) fundusze specjalne,
gg) rozliczenia międzyokresowe.

6. Rachunek zysków i strat:
a) cel i zakres sporządzania rachunku zysków i strat,
b) warianty rachunku zysków i strat,
c) przychody netto ze sprzedaży produktów,
d) koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,
e) koszty sprzedaży,
f) koszty ogólnego zarządu,
g) koszty rodzajowe,
h) pozostałe przychody operacyjne,
i) pozostałe koszty operacyjne,
j) przychody finansowe,
k) koszty finansowe,
l) wyjaśnienia do wzoru rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym,
m) wzór rachunku zysków i strat.

7. Informacja dodatkowa.

8. Inwentaryzacja w jednostkach kultury.

9. Sesja pytań.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 890 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 

I dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 15.00
II dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 13.00

Informacje:

Anna Pyrzanowska
tel. (022) 208 28 38, fax (022) 211 20 90
anna.pyrzanowska@adn.pl

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Dostępne terminy
19-10-202320-10-2023Online

Zaufali nam: