Szkolenie online Zamknięcie roku budżetowego i inwentaryzacja 2023 w JSFP – procedury, sprawozdawczość i zgodność z przepisami

Cena: 890 zł

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 890 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procesu zamykania roku budżetowego oraz prawidłowej realizacji inwentaryzacji w jednostce sektora finansów publicznych. Szkolenie obejmuje omówienie procedur zamknięcia roku, sporządzania sprawozdań finansowych, prowadzenia inwentaryzacji oraz zrozumienia przepisów i standardów.

Prowadzący szkolenie

Eksperci ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

Program szkolenia

DZIEŃ I
Zamknięcie roku 2023 w JSFP – zasady wyceny i prezentacji danych finansowych, obowiązujące procedury i terminy

1. Nadrzędne zasady rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości w JSFP.

2. Czynności poprzedzające zamknięcie ksiąg rachunkowych:
a) czynności inwentaryzacyjne,
b) odpis aktualizujący należności,
c) środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych PJB i SJB różnice,
d) naliczenie odsetek od należności i zobowiązań,
e) wycena rozrachunków wyrażonych w walutach obcych.

3. Powiązanie sald kont księgowych z pozycjami bilansu i wycena i prezentacja:
a) wartości niematerialne i prawne,
b) rzeczowe aktywa trwałe,
c) zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe),
d) należności długo- i krótkoterminowe,
e) długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe,
f) różnice inwentaryzacyjne,
g) rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,
h) fundusz,
i) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

4. Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych:
a) terminy zamykania ksiąg rachunkowych,
b) zapisy po zamknięciu wstępnym w księgach rachunkowych,
c) ujmowanie zdarzeń po dniu bilansowym,
d) ujmowanie błędów z przerzednieć lat w księgach rachunkowych,
e) dokumentacja związana z zamknięciem ksiąg rachunkowych (wydruki).

5. Etapy zamykania ksiąg rachunkowych:
a) prace przygotowawcze,
b) sporządzenie sprawozdania finansowego,
c) prace kończące rok obrotowy.

6. Przeksięgowania roczne w jednostkach stosujących konta zespołu:
a) rozliczenie wyniku finansowego,
b) księgowania w roku następnym.

7. Uzgodnienia ksiąg rachunkowych.

8. Koszty i przychody na przełomie roku obrotowego:
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów,
b) rozliczenia międzyokresowe kosztów.

9. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego:
a) ujmowanie niewygasających wydatków na kontach,
b) prezentacja w sprawozdawczości niewygasających wydatków.

10. Zagadnienia problemowe:
a) termin sporządzania zestawienia obrotów i sald kont,
b) termin ostatecznego rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych,
c) potwierdzenia sald możliwe rozwiązania,
d) inwentaryzacja drogą weryfikacji, które składniki aktywów,
e) korekty w zapisach księgowych po sporządzeniu sprawozdania finansowego,
f) korygowanie sprawozdań finansowych,
g) jak wykazywać w bilansie i sprawozdaniach budżetowych rozrachunki z jednym kontrahentem? Czy tylko per saldo po stronie zobowiązań czy, czy nadpłatę po stronie należności(aktywa) a fakturę po stronie zobowiązań(pasywa),
h) jak prawidłowo powinna zostać wykazana nadpłata czynszu w księgach rachunkowych oraz w bilansie?

11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

DZIEŃ II
Inwentaryzacja roczna 2023 w JSFP krok po kroku

1. Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji:
a) Ustawa o Rachunkowości,
b) Stanowisko Komitetu Krajowego Standardu Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji zapasów,
c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości budżetowej,
d) Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa i Rozporządzenie RM z dn. 19 lutego 2021 roku zmieniające to rozporządzenie.

2. Istota inwentaryzacji rocznej oraz jej podstawowe cele w JSFP.

3. Metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji:
a) spis z natury i różne formy jego przeprowadzenia,
b) potwierdzenie sald,
c) weryfikacja sald.

4. Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji rocznej:
a) terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą spisu z natury,
b) terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą potwierdzenia sald,
c) terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą weryfikacji sald.

5. Etapy inwentaryzacji:
a) etap przygotowawczy,
b) etap podstawowy (realizacja inwentaryzacji),
c) etap opracowania wyników i wniosków,
d) wykorzystanie wyników inwentaryzacji.

6. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem inwentaryzacji:
a) instrukcja inwentaryzacyjna + harmonogram inwentaryzacji,
b) arkusze spisowe,
c) oświadczenia osób odpowiedzialnie materialnych,
d) sprawozdanie zespołu spisowego.

7. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji:
a) przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i jego rola w inwentaryzacji,
b) kierownik jednostki,
c) główny księgowy,
d) osoby odpowiedzialne materialnie,
e) zadania członków zespołów spisowych.

8. Spis nietypowych składników majątku.

9. Najczęstsze problemy przy inwentaryzacji.

10. Nieprawidłowości występujące podczas inwentaryzacji i sposoby ich rozwiązywania:
a) niewłaściwe przygotowanie pola spisowego,
b) niewłaściwy dobór uczestników inwentaryzacji,
c) nieprawidłowe liczenie, sugerowane ilości, itp.

11. Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych:
a) rodzaje różnic inwentaryzacyjnych,
b) kompensowanie niedoborów i nadwyżek,
c) protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych,
d) protokół komisji inwentaryzacyjnej na zakończenie inwentaryzacji,
e) rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.

12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby:

• w szkoleniu online 890 zł

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Godziny zajęć: 10.00 – 15.00

Informacje: 
Anna Pyrzanowska
tel. (022) 208 28 38, fax (022) 211 20 90
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
26-10-202327-10-2023Online

Zaufali nam: