Szkolenie online Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 2023 w JSFP – praktyczne aspekty

Cena: 440 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 440 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób rozpoczynających pracę w komórkach finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz osób już pracujących, chcących usystematyzować swoją wiedzę w przedmiocie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:
• zapoznanie uczestników z podstawami sprawozdawczości budżetowej i finansowej, jako ostatecznego procesu prezentacji danych zgromadzonych w księgach rachunkowych jednostki,
• wskazanie rodzajów, wzorów, form oraz sposobów sporządzania sprawozdań jednostek budżetowych po zmianach,
• omówienie odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za błędy w sprawozdaniach,
• przedstawienie przykładów nieprawidłowości stwierdzanych w poszczególnych sprawozdaniach.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej i finansów publicznych. 

Program szkolenia

1. Rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań budżetowych.

2. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych związanych z gromadzeniem dochodów i ponoszeniem wydatków w jednostce budżetowej – Rb27 / 27S oraz Rb 28 / 28S.

3. Wzory i zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych Rb-N, RB- ZN i Rb-Z

4. Powiązania danych pomiędzy poszczególnymi sprawozdaniami i możliwość ich weryfikacji.

5. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych / ewidencji księgowej.

6. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy:
a) kontrola kompletności ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych danego roku,
b) inwentaryzacja i jej rozliczenie w księgach rachunkowych danego roku,
c) dokonanie przeksięgowań rocznych.

7. Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej:
a) bilans,
b) rachunek zysków i strat,
c) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

8. Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań.

9. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych z tytułu nieprawidłowości i błędów w sprawozdaniach.

10. Przykłady nieprawidłowości stwierdzanych w poszczególnych sprawozdaniach.

Informacje organizacyjne

Cena: 440 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
12-05-2023Online
30-06-2023Online

Zaufali nam: