Szkolenie online Ryzyka w transporcie i spedycji oraz sposoby ich ograniczania

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Osoby odpowiadające w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności z działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży.
Pracownicy firm przewozowych w transporcie drogowym. Pracownicy firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.

Opis szkolenia

Ryzyko w transporcie ponoszą wszyscy uczestnicy tego procesu – zleceniodawca, przewoźnik, a w przypadku zaangażowania spedytora – także spedytor. Jest ono duże, bo na ogół wysoka jest wartość przewożonego towaru. Szczególnie dla przewoźnika ryzyko to jest niebezpieczne, bo on odpowiada za towar po jego przyjęciu do przewozu, aż do momentu wydania odbiorcy. Spedytor także musi rozważyć wiele ryzyk, w tym odpowiedzialności za zatrudniane podmioty do wykonania umowy spedycji. Należy tu identyfikować ryzyka różnego typu, nie tylko towarowe. Wiele ryzyk związanych jest z innymi aspektami niż ubytki, uszkodzenia, utrata towaru czy niedotrzymanie terminu dostawy. Przed odpowiedzialnością z tytułu wielu ryzyk można się zabezpieczyć poprzez właściwe zapisy w umowie czy na listach przewozowych. Powszechne są także zapisy, które tylko pozornie przed tym zabezpieczają, bo w rzeczywistości popadają w sprzeczność z bezwzględnie obowiązującym prawem. Wiedza na ten temat jest więc niezbędna w codziennej pracy specjalisty ds. transportu, spedycji czy przewoźnika.

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom

• umiejętność identyfikacji różnych ryzyk w procesie transportowym,
• wiedza na temat różnych skutecznych zabezpieczeń przez w/w ryzykami,
• wskazanie procedur i nowych możliwości zwalniania od odpowiedzialności z tytułu szkód w transporcie,
• zwiększenie skuteczności reklamacji zgłaszanych przez spedytorów wobec przewoźników,
• wykorzystanie możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu roszczeń w procesie transportowym,
• przećwiczenie metod załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).

Program szkolenia

I. Identyfikacja ryzyk w transporcie i spedycji

1. Ryzyka zleceniodawcy transportu.

2. Ryzyka przewoźnika.

3. Ryzyka spedytora w stosunkach spedytor – zleceniodawca i spedytor – przewoźnik.

4. Ryzyka związane z problemem „braku swobody w wyborze” przewoźnika.

5. Ryzyka wynikające z realizacji umowy przewozu.

6. Ryzyka wynikające z realizacji umowy spedycji.

7. Ryzyka prawne.

8. Ryzyka towarowe, związane z przewożonym towarem i jego specyfiką.

II. Ryzyka a system uwarunkowań prawno – zwyczajowych

1. Konwencje przewozowe, w tym najważniejsze postanowienia Konwencji CMR.

2. Prawo właściwe dla stosunków transportowych wg. Rozporządzenia PE.

3. Najważniejsze postanowienia ustawy Prawo przewozowe.

4. Zasady pierwszeństwa postanowień Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i Umowy przewozu przy przewozach krajowych i międzynarodowych.

5. Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie procesu reklamacyjnego.

6. Problem ryzyk w Polskich Ogólnych Warunkach Spedycyjnych (OPWS).

7. Problem miejsca dostawy i ryzyka związanego z towarem w poszczególnych terminach Incoterms.

III. Ryzyka a umowy w transporcie

1. Zasady odpowiedzialności na linii załadowca – spedytor – przewoźnik – odbiorca.

2. Umowa przewozu w Kodeksie cywilnym.

3. Umowa spedycji w Kodeksie cywilnym oraz odpowiedzialność spedytora za przewoźników.

4. Zasady zawierania umów transportowych, w tym ramowych umów o obsługę transportową.

5. Zlecenie transportowe i zlecenie spedycyjne a zawarcie umowy.

6. Posługiwanie się ogólnymi warunkami usług transportowych i spedycyjnych.

7. Istotne warunki umowy przewozu i umowy spedycji.

8. Postanowienia, które mogą być przedmiotem umów, a których nie można zmienić.

9. Milcząca akceptacja przy zawarciu umowy poprzez zlecenie.

IV. Ryzyka związane z towarami

1. Ryzyka dotyczące uszkodzeń lub utraty towaru a limity odpowiedzialności.

2. Ryzyka związane z niedotrzymaniem terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.

3. Ryzyka ubytków towarowych w transporcie.

4. Kwestia ryzyk transportowych a problem siły wyższej (interpretacje).

5. Ubezpieczenia OC przewoźnika i spedytora jako forma ograniczania ryzyk odpowiedzialności cywilnej.

6. Ubezpieczenia cargo według nowych klauzul ICC A, B, C jako forma ograniczania ryzyk towarowych.

7. Ryzyka niedotrzymania terminów i form zgłaszania roszczeń.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
21-06-2023Online
28-08-2023Online

Zaufali nam: