NOWOŚĆ

Szkolenie online Różnice między rachunkowością przedsiębiorstwa a rachunkowością banku

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Odbiorcami szkolenia są służby księgowo-finansowe, analitycy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest prezentacja różnic w rachunkowości banków i przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem planu kont.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie, cel, kluczowe regulacje prawne, uwagi dotyczące biznesu:
a) kluczowe obszary biznesowe różnice merytoryczne , w tym podział podmiotowy, operacje z bankiem centralnym, aktywa przejęte za długi, rezerwy celowe, operacje międzybankowe, międzyoddziałowe vs biznes przedsiębiorstwa ( handel, produkcja-tu zasady kalkulacji produktów, budowlanka, IT, deweloperka),
b) regulacje prawne dotyczące rachunkowości związane z MSSF ( MSR , MSSF, interpretacje),
c) szczególne regulacje prawne bankowe ( w tym szczególne zasady rachunkowości banków) vs ustawa o rachunkowości, szczególne zasady klasyfikacji i prezentacji instrumentów finansowych, regulacje KSR ( Krajowych Standardów Rachunkowości ), stanowiska i rekomendacje Krajowych Standardów Rachunkowości,
d) fakultatywne metody wyceny, znaczenie polityki rachunkowości,
e) transakcje z podmiotami powiązanymi w banku i przedsiębiorstwie,
f) odmienne znaczenie działalności operacyjnej, pozostałej operacyjnej oraz finansowej w banku i przedsiębiorstwie,
g) możliwości stosowania uproszczeń w przypadku jednostek małych i mikro zwłaszcza wyceny aktywów i pasywów.

2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja:
a) ogólne zasady ewidencji na kontach banku i przedsiębiorstwa, konta podstawowe korygujące,
b) wzorcowy plan kont vs fakultatywny plan kont przedsiębiorstwa dostosowany do jego specyfiki( zakładowy plan kont),
c) konta główne i pomocnicze,
d) te same operacje z różnych stron przeciwstawnych bank vs przedsiębiorstwo np. kredyty, depozyt, instrument terminowy w banku -produkt dla banku, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, akredytywa, poręczenie w banku i przedsiębiorstwie,
e) konta rozliczeniowe i rozrachunkowe- specyfika,
f) wymogi w zakresie kont pozabilansowych w banku i przedsiębiorstwie,
g) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji – specyfika banku i przedsiębiorstwa,
h) zasady przeprowadzania i ewidencji inwentaryzacji- specyfika banku i przedsiębiorstwa.

3. Klasyfikacja ,wycena aktywów i pasywów w powiązaniu z planem kont:
a) zasady klasyfikacji i wyceny aktywów z gospodarki banku w tym: inwestycyjnych, niematerialnych i prawnych) oraz innych specyficznych kategorii bankowych wybrane Zespołu 0 a ich znaczenie i ewidencja w przedsiębiorstwie vs Zespół 0 – Aktywa trwałe w firmie,
b) leasing. najem, dzierżawa -ewidencja w banku vs w firmie,
c) Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe w firmie vs Zespół Zespoły 1,2,3 i 4 w banku – rachunki bankowe, kredyty/pożyczki, papiery wartościowe, Kasa,
d) Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia w firmie( bilansowe, pozabilansowe) pracownicze, z odbiorcami i dostawcami ,publicznoprawne w Firmie vs Zespół 1,2,3,5 w banku;
e) Zespół 3 – Materiały i towary ( działalność podstawowa) w firmie vs zespół 5 w banku ( działalność uboczna),
f) Zespół 6 – Produkty – specyfika firmy,
g) Zespół 6 i 8 – Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów w firmie vs Zespół 53 w banku, rodzaje przychodów i kosztów rozliczanych w czasie,
h) Zespół 8 – Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy w firmie vs Zespół 6 fundusze własne,
i) operacje walutowe w firmie i banku – konta techniczne zespołu 5 i konta pozabilansowe,
j) instrumenty pochodne ich rola, wykorzystanie, specyfika ewidencji w firmie Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe vs w banku- konta 52, 53 zespołu 5 oraz pozabilansowe z Zespołu 9,
k) rezerwy – rodzaje, specyfika wykorzystanie kont 83 w firmie vs konta 58 zespołu 5 w banku,
l) znaczenie podatku odroczonego oraz podatku stanowiącego zobowiązanie podatkowe konto 87 w firmie vs 65 w zespole 6 w banku.

4. Przychody i koszty , ustalanie wyniku finansowego w powiązaniu z planem kont:
a) wariant rodzajowy i kalkulacyjny kosztów specyfika firmy,
b) Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie ( podstawowa działalność w firmie), znaczenie konta Rozliczenie kosztów vs zespół 7 koszty i strat w banku ( amortyzacja, koszty działania banku),
c) Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie – specyfika firmy,
d) Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem ( w tym operacyjne, finansowe, pozostałe operacyjne ), zasady rozpoznawania przychodu KSR 15 vs Zespół 8 w banku,
e) zasady ustalania wyniku finansowego konta 86 w firmie vs 65 w zespole 6 w banku,
f) inne zagadnienia np. fundusze specjalne, obroty wewnętrzne w przedsiębiorstwie.

5. Znaczenie ewidencji pozabilansowej w powiązaniu z planem kont:
a) znaczenie i ewidencja w zespole 9 w banku a operacje pozabilansowe w firmie np. Zespół 0 Obce środki trwałe, konto 29 rozrachunki pozabilansowe.

6. Przykładowa ewidencja tych samych operacji w banku i przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu planów kont – case study.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład III
16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
tel. 22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Wioletta Świercz
tel. 22 208 21 29
wioletta.swiercz@adnakademia.pl

Dostępne terminy
09-04-2024Online

Zaufali nam: