INSPEKTORATY WETERYNARII

Szkolenie online Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku 2023 oraz zasady sporządzania rocznej sprawozdawczości finansowej w Inspektoratach Weterynarii

Cena: 890 zł

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 890 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, głównych księgowych i pracowników służb finansowych Inspektoratów Weterynarii.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2023 oraz otwarcia ksiąg rachunkowych w roku 2024 w Inspektoratach Weterynarii. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości.

Program szkolenia

1. Jak się przygotować do zamknięcia ksiąg rachunkowych:
a) organizacja prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych,
b) opracowanie harmonogramu prac dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych.

2. Rozliczenia na koniec roku:
a) rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom,
b) rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji,
c) rozliczenie jednostki organizacyjnej z właściwym budżetem,
d) rozliczenie zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych,
e) rozliczenie projektów unijnych.

3. Rozliczenie na przełomie roku:
a) przychody i koszty na przełomie roku,
b) należności i zobowiązania na przełomie roku.

4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów:
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów,
b) rozliczenia międzyokresowe kosztów.

5. Korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

6. Księgowania na koniec roku (pod datą 31 grudnia):
a) odsetki za zwłokę,
b) odpisy aktualizujące wartość należności,
c) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
d) zaangażowanie wydatków (środków):
• roku bieżącego,
• przyszłych lat,
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,
f) umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym sprawozdanie F-03.

7. Inwentaryzacja aktywów i pasywów:
a) zasady i terminy inwentaryzacji,
b) metody inwentaryzacji:
• spis z natury,
• uzgodnienie sald z bankami i kontrahentami,
• weryfikacja sald z dokumentacją źródłową,
c) inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych,
d) ewidencja i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.

8. Uzgadnianie zapisów ewidencji syntetycznej i analitycznej.

9. Uzgadnianie obrotów i sald kont księgi głównej.

10. Przeksięgowania roczne.

11. Sporządzenie ostatecznego zestawienia obrotów i sald oraz trwałe zamknięcie ksiąg rachunkowych.

12. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – bilansu jednostki budżetowej wraz z załącznikami:
a) zasady sporządzania bilansu,
b) metody wyceny bilansowej aktywów i pasywów,
c) omówienie poszczególnych pozycji aktywów,
d) omówienie poszczególnych pozycji pasywów.

13. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Rachunek zysków i strat” (wariant porównawczy):
a) zasady sporządzania rachunku zysków i strat,
b) sposób ujęcia dochodów budżetu w księgach rachunkowych,
c) zasady ewidencji przychodów na kontach grupy „7”,
d) sposób ujęcia wydatków budżetowych w księgach rachunkowych,
e) zasady ewidencji kosztów na kontach grupy „4” i grupy „7”,
f) metoda ustalenia wyniku finansowego – wariant porównawczy.

14. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Zestawienie zmian w funduszu jednostki”:
a) zasady sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki,
b) omówienie pozycji zwiększających fundusz jednostki,
c) omówienie pozycji zmniejszających fundusz jednostki,
d) technika ustalania obrotów konta „800 – Fundusz jednostki”.

15. Zasady sporządzania Informacji dodatkowej.

16. Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2023.

17. Jak prawidłowo otworzyć księgi rachunkowe na 2024 r.

18. Sesja pytań.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby:

• w szkoleniu online 890 zł

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:
I dzień: szkolenie w godzinach 9:00 – 15:00
II dzień: szkolenie w godzinach 9:00 – 12:15

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
23-10-202324-10-2023Online
16-11-202317-11-2023Online

Zaufali nam: