Szkolenie online Przygotowanie do zamknięcia roku i sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok w JSFP

Cena: 890 zł

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 890 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zasad zamknięcia roku finansowego 2023. Dzięki informacjom przekazanym podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak poprawnie zamknąć księgi rachunkowe za 2023 roku i jak powinno wyglądać prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe.

Program szkolenia

Ekspert ds. rachunkowości instytucji kultury.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
a) obowiązek i odpowiedzialność kierownika jednostki, za ustalenie zasad (polityki) rachunkowości jednostki, jej utrwalenie w formie pisemnej oraz dokonywanie zmian,
b) elementy obligatoryjne polityki rachunkowości, określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

2. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych, za czynności związane z przygotowaniem jednostki do zamknięcia roku budżetowego 2023 oraz otwarciem roku 2024.

3. Koszty na przełomie roku 2023/2024 a zasada memoriału:
a) wykazanie realnych kosztów i przychodów danego okresu sprawozdawczego,
b) kiedy należy sporządzić polecenie księgowania?
c) zastosowanie konta 300.

4. Jakie rodzaje uproszczeń należy stosować przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w jednostce?

5. Czynności ewidencyjno–rozliczeniowe przed zamknięciem roku, w tym:
a) weryfikacja dowodów księgowych,
b) rozliczenie dotacji,
c) rozliczenie zaliczek,
d) korekta odpisu na ZFŚS,
e) analiza zaangażowania środków finansowych w planie jednostki, pod kątem jego wykonania,
f) uzgodnienia syntetyczno–analityczne.

6. Rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym oraz wydatków remontowych:
a) kiedy należy rozliczyć inwestycję?
b) weryfikacja konta 080 a sporządzenie protokołu na dzień 31.12.

7. Jak prawidłowo przeprowadzić Inwentaryzację w drodze weryfikacji?
a) wartości niematerialnych i prawnych,
b) gruntów,
c) Przebieg inwentaryzacji – wzory protokołów.

8. Wzory protokołów inwentaryzacji:
a) kasy,
b) należności spornych i wątpliwych,
c) należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych.

9. Organizacja prac i podział czynności związanych z zamknięciem roku budżetowego 2023 oraz otwarciem roku 2024 – przykładowy harmonogram.

10. Kompletność i poprawność zapisów w księgach rachunkowych.

11. Przeksięgowania roczne.

12. Zamknięcie kont księgi głównej, kont ksiąg pomocniczych i kont pozabilansowych.

13. Obligatoryjne terminy sporządzania zestawienia obrotów i sald.

14. Sprawozdanie finansowe – omówienie podstawowych elementów:
a) bilans,
b) rachunek zysków i strat,
c) fundusz jednostki,
d) informacja dodatkowa.

15. Sesja pytań.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby:
• w szkoleniu online 890 zł

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Godziny zajęć:
I dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 15.00
II dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 13.00

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@adn.pl

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Dostępne terminy
16-11-202317-11-2023Online

Zaufali nam: