Szkolenie online Przychody ze sprzedaży w świetle regulacji KSR 15

Cena: 740 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 740 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Adresaci szkolenia

Uczestnicy szkolenia: główni księgowi, pracownicy księgowości, analitycy, specjaliści ds. rachunkowości/ sprawozdawczości

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie z nowym standardem KSR 15 obowiązującym od 2023 roku.
Komitet Standardów Rachunkowości w lipcu tego roku przyjął Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”. Jego celem jest określenie zasad rachunkowości stosowanych w odniesieniu do ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawnień dotyczących przychodów ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów oraz niektórych związanych z przychodami kosztów doprowadzenia do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Standard może być stosowany do ustalania i ujmowania oraz prezentacji przychodów w innych informacjach finansowych. KSR 15 przedstawia, w odniesieniu do wybranych zagadnień, także sposób ich ujęcia w ewidencji księgowej.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie, cel, terminy obowiązywania:
a) cel wprowadzenia standardu oraz konieczność zastosowania ( obowiązek od 2023),
b) zakres obowiązywania standardu kategorie przychodów ze sprzedaży dóbr, uproszczenia,
c) kluczowe definicje.

2. Rozpoznawanie przychodów, warunki, których spełnienie pozwala ustalić i ująć przychody ze sprzedaży dóbr:
a) ogólne zasady ustalania i ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr,
b) analiza umowy sprzedaży zawartej między dostawcą i nabywcą dóbr oraz treść ekonomiczna transakcji,
c) wynagrodzenie należne dostawcy z tytułu umowy sprzedaży dóbr zawartej z nabywcą,
d) wycena i ujmowanie przychodów wyrażonych w walutach obcych,
e) przekazanie nabywcy znaczących korzyści i ryzyka związanych ze sprzedawanym dobrem,
f) wiarygodne ustalenie kosztów realizacji umowy,
g) uprawdopodobnienie uzyskania korzyści ekonomicznych z tytułu sprzedaży dóbr,
h) uwzględnianie ryzyka związanego z przychodami, w tym ryzyka kredytowego,
i) umowy wieloelementowe ( zidentyfikowanie poszczególnych elementów umowy, przypisanie wynagrodzenia za wykonanie umowy sprzedaży do poszczególnych jej elementów, ujęcie przychodów związanych z poszczególnymi elementami umowy sprzedaży,
j) odraczanie ujęcia przychodów niespełniających warunków ich ujęcia.

3. Zagadnienia szczegółowe – umowy sprzedaży zawarte na szczególnych warunkach:
a) problem pośrednik (agent) / główny wykonawca (zleceniodawca),
b) sprzedaż komisowa,
c) sprzedaż warunkowa,
d) sprzedaż ze wstrzymaną dostawą,
e) programy lojalnościowe,
f) sprzedaż promocyjna,
g) transakcje barterowe,
h) przychody z tytułu ponadstandardowej gwarancji,
i) umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu.

4. Zmniejszenia przychodów:
a) pomniejszenie przychodów o zwroty,
b) sprzedaż wysyłkowa,
c) rabaty i opusty ( rodzaje, klasyfikacja, uwzględnianie),
d) dodatkowe ustalenia umów sprzedaży – pomniejszenia przychodów, czy zwiększenie kosztów,
e) dopłaty do cen i dotacje przedmiotowe.

5. Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy.

6. Prezentacja i ujawnianie informacji o przychodach ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów w sprawozdaniu finansowym.

7. Powiązanie ze stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przychodów z klientami.

8. Przykłady zastosowania.

Informacje organizacyjne

Cena: 740 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej 9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:30 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
29-07-2024Online

Zaufali nam: