Szkolenie online Przegląd rachunkowości budżetowej w 2024 roku – z uwzględnieniem najnowszych zmian i aktualnych regulacji prawnych

Cena: 940 zł

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 940 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest podsumowanie istoty i roli rachunkowości budżetowej, poznanie najnowszych zmian i aktualnych regulacji prawnych oraz praktyczne przygotowanie do wypełniania obowiązków budżetowo-księgowych.

Program szkolenia

1. Charakterystyka sektora finansów publicznych z omówieniem zasad gospodarki środkami publicznymi w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

2. Elementy obligatoryjne jakie powinna zawierać Polityka rachunkowości.

3. Czy można zmienić politykę rachunkowości ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r.?

4. Czy stosować w rachunkowości jednostki konta 300?

5. Przełom roku a okres przejściowy: uproszczenia dla kosztów dostaw usług dotyczących przełomu miesięcy grudzień-styczeń.

6. Do jakiego dnia należy zaliczyć wszystkie dotyczące jednostki zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym?

7. Zasady funkcjonowania kont, ewidencja księgowa oraz rozliczenia z budżetem w jednostkach budżetowych (konieczność stosowania własnej polityki rachunkowości w oparciu o ustawę o rachunkowości z zastosowaniem uchwał komitetu standardów rachunkowości).

8. Czy niewykonanie planu wydatków jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych?

9. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2023 r. – ważne terminy w 2024 r.

10. Obligatoryjne terminy sporządzania zestawienia obrotów i sald.

11. Prawo zamówień publicznych a rola głównego księgowego.

12. Wydatki budżetowe: znaczenie planu wydatków, istota zaangażowania, możliwość zaciągania zobowiązań dla zapewnienia ciągłości działania ponad wielkości określone planem.

13. Ewidencja zaangażowania wydatków:
a) zaangażowanie umów, decyzji i innych postanowień,
b) prawne zaangażowanie wynagrodzeń i pochodnych,
c) jakie są zasady ewidencji zaangażowania wydatków w jednostce budżetowej w przypadku umów wieloletnich?

14. Ewidencja księgowa realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rozliczenie efektów na poszczególne obiekty środków trwałych. Gospodarowanie majątkiem trwałym, w tym wyodrębnienie w ewidencji księgowej Pozostałych środków trwałych oraz pozabilansowej ewidencji ilościowej składników majątkowych. Znaczenie ksiąg inwentarzowych.

15. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w powyższym zakresie przez audyt i instytucje kontroli zewnętrznej (RIO, NIK i KAS):
a) nieodnotowywanie w ewidencji księgowej daty wymagalności zobowiązań,
b) nieprawidłowa ewidencja zobowiązań wobec kontrahentów,
c) nieprawidłowa ewidencja zobowiązań podatkowych jednostki budżetowej,
d) nieprawidłowa ewidencja zobowiązań podatkowych jednostki budżetowej,
e) rozbieżności w nazwach kont syntetycznych,
f) dokonywanie wydatków, które nie miały pokrycia w planie finansowym jednostki.

16. Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji obowiązkowej okresowej.

17. Czy niezinwentaryzowanie oprogramowania jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych?

18. Remont a ulepszenie – znaczenie komórek merytorycznych:
a) Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”.

19. Umowa na roboty remontowe a obligatoryjne elementy jakie powinna zawierać.

20. Jak ustalić termin płatności faktury, jeśli nie został on wskazany w umowie?

21. Jak rozliczać inwestycje w sektorze budżetowym?

22. Etapy kontroli: formalnej, rachunkowej, merytorycznej a kontrola biznesowa.

23. Sesja pytań.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 940 zł*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:
I dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 15.00
II dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 12.30

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
14-03-202415-03-2024Online

Zaufali nam: