Szkolenie online Prawo pracy dla osób zarządzających pracownikami – nowelizacje Kodeksu pracy 2023

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Rok 2023 przyniósł dwie rewolucyjne nowelizacje przepisów Kodeksu pracy. Pracownikom doszły liczne, nowe uprawnienia, np. prawo do 5-dniowego urlopu opiekuńczego i 2 dni (16 godzin) zwolnienia na sprawy rodzinne, dodatkowe przerwy w pracy w systemie równoważnym a także możliwość wnioskowania o elastyczny czas pracy i zmianę umowy terminowej w bezterminową.

Niestety, nowe prawa pracownicze oznaczają również rozszerzenie katalogu karalnych wykroczeń oraz nowe obowiązki dla kadry zarządzającej, w tym konieczność uzasadniania wypowiedzeń umów terminowych oraz pisemnego uzasadniania odmowy uwzględnienia wniosku o poprawę warunków pracy a także konieczność rozszerzenia treści umów o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia.
To optymalny moment, aby odświeżyć wiedzę z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych 2023.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatowo-konwersatoryjną, z wykorzystaniem case study. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych ułatwia uczestnikom przyswojenie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności.

Prowadzący szkolenie

Jakub Ziarno – radca prawny, partner w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Zaborowski i Ziarno w Warszawie. Posiada praktyczne, ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy oraz bogate doświadczenie w zakresie tematyki prawa gospodarczego. Od kilkunastu lat zajmuje się działalnością doradczą, szkoleniową i autorską w obszarze prawa pracy. W tym zakresie m.in. doradzał i szkolił kadrę kierowniczą oraz piony kadrowe i personalne w takich firmach i instytucjach jak np.: Polskie LNG S.A. (Gazoport Świnoujście), Orlen SA, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Accenture Poland, Kruk SA, Valeo Poland, Pandora, PZL Mielec, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki Wojska Polskiego, Polskie Radio SA, Indesit SA, Hispano-Suiza Polska, Delphi SA, Renwil (Azoty Włocławek), LG Electronics, CNH Industrial (New Holland), Reckitt, Unicard. Przez okres ok. 4 lat pracował w Państwowej Inspekcji Pracy w charakterze inspektora pracy. Jest autorem kilkuset opracowań opublikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Inspektorze Pracy, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Występował w charakterze eksperta w audycjach radiowych i telewizyjnych (INFOR, TVP2, TVN24). Wykładał prawo pracy na studiach podyplomowych w kilku warszawskich uczelniach.

Program szkolenia

1. Zanim zatrudnisz pracownika:
• w jaki sposób postępować z CV wpływającymi od kandydatów do pracy, czy możesz zachować na komputerze CV osoby niezatrudnionej, czy niedoszły kandydat może zgłosić Cię do Urzędu Ochrony Danych Osobowych i co ci wówczas grozi?
• dozwolone i zabronione pytania na rozmowie rekrutacyjnej,
• zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez zawarcie NDA na etapie negocjacji z kandydatami,
• list intencyjny czy umowa przedwstępna – istotne różnice pomiędzy formułami zabezpieczenia przyszłego zatrudnienia.

2. Wybór formuły zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło bądź kontrakt B2B:
• czym różnią się od siebie w praktyce poszczególne formy nawiązania współpracy?
• czy strony mają dowolność w zakresie wyboru podstawy zatrudnienia?
• kiedy umowa o dzieło jest groźna dla Twojej firmy?

3. Umowy o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy 2023:
• jak wybrać właściwy rodzaj umowy o pracę i jakie są ograniczenia prawne w zakresie zawierania umów na czas określony,
• umowy na okres próbny po nowelizacji Kodeksu pracy 2023 – nowe rubryki i nowe ograniczenia,
• informacja o warunkach zatrudnienia po zmianach prawnych 2023.

4. Umowy i klauzule zabezpieczające interesy pracodawcy:
• czy można wprowadzić generalny zakaz zatrudnienia u innego pracodawcy w świetle nowelizacji Kodeksu pracy 2023?
• zakaz konkurencji w przebiegu zatrudnienia – na ile precyzyjnie go formułować oraz czy jest niezbędny, aby skutecznie egzekwować ograniczenie działalności konkurencyjnej pracownika,
• zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia – w tym klauzule bezpiecznego wyjścia z umowy dla ograniczenia kosztów pracodawcy.

5. Przebieg stosunku pracy:
• formuły dla zmiany warunków zatrudnienia: wypowiedzenie zmieniające, aneks do umowy, jednostronne powierzenie nowych obowiązków,
• czy można odbyć i udokumentować rozmowę ostrzegawczą z pracownikiem? Za co można wymierzyć pracownikowi karę porządkową i w jakim trybie to przeprowadzić?
• wdrażanie kontroli trzeźwości oraz kontroli antynarkotykowych po zmianach prawnych 2023
• Udzielanie obligatoryjnych, pisemnych odpowiedzi na wnioski pracownika w zakresie elastycznej organizacji pracy,
• udzielanie obligatoryjnych, pisemnych odpowiedzi na wnioski pracownika w zakresie przekształcenia terminowej umowy w bezterminową oraz w zakresie poprawy warunków pracy.

6. Zwalnianie pracowników po zmianach prawnych 2023 – wybrane aspekty prawne, m.in.:
• wypowiadanie umów o pracę po zmianach prawnych 2023 – w tym nowy obowiązek w postaci konieczności wskazywania przyczyny rozwiązania umów terminowych,
• w jaki sposób przedstawić pracownikowi ofertę rozwiązania umowy za porozumieniem stron?
• natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem – przyczyny i tryb, jaki należy zastosować,
• czy można poinformować pozostałych pracowników o powodach, dla których pracownik został zwolniony z pracy?
• jak postąpić, gdy pracownik nie chce przyjąć wypowiedzenia lub zwolnienia dyscyplinarnego i inne trudne sytuacje związane ze zwolnieniami?
• czy można wstrzymać wydanie świadectwa pracy, gdy pracownik nie chce się rozliczyć z powierzonego mu telefonu, komputera, samochodu lub innego mienia należącego do pracodawcy?

7. Zakres odpowiedzialności managera za kwestie bhp:
• kto odpowiada za bhp w zakładzie: służba bhp, manager, zarząd czy pracownik?
• wymogi w zakresie dokumentacji szkoleń bhp, orzeczeń lekarskich i oceny ryzyka oraz konsekwencje luk pomiędzy badaniami lekarskimi?
• czy przełożony może skierować na badania lekarskie pracownika, którego stan zdrowia się widocznie pogorszył?
• co zrobić, gdy pracownik nie wykona badań lekarskich pomimo terminowego wydania skierowania na te badania?
• powrót pracownika z długotrwałej choroby a wymogi w zakresie badań.

8. Czas pracy – odpowiedzialność managera w zakresie planowania i rozliczania, m.in.:
• na co szczególnie zwracać uwagę przy planowaniu czasu pracy? – w tym sporządzanie harmonogramów czasu pracy i ich modyfikacja, zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia oraz przepisy o ruchomym czasie pracy,
• w jaki sposób wdrożyć pracę zdalną na podstawie znowelizowanego Kodeksu pracy, w tym wymagana dokumentacja i ustalanie ryczałtu ?
• obowiązkowe i nieobowiązkowe przerwy w pracy – w tym nowe zasady udzielania przerw śniadaniowych po nowelizacji Kodeksu pracy, przerwy pracowników zatrudnionych przy monitorach ekranowych, przerwy związane z karmieniem, przerwy lunchowe, przerwy pracowników niepełnosprawnych,
• czy jeśli pracownik zostaje po godzinach bez pisemnego polecenia pracy nadliczbowej to należą mu się świadczenia z tytułu nadgodzin?
• rozliczanie nadgodzin w sposób finansowy oraz czasem w wolnym na wniosek i bez wniosku pracownika oraz w okresie i po okresie rozliczeniowym,
• czy pracę w wolne soboty i niedziele można rozliczać poprzez wypłatę wynagrodzenia ze 100% dodatkiem?
• czy dyżury 24 godzinne i weekendowe za zgodą pracownika są legalne?
• czy pracownikowi należą się świadczenia za podróż służbową w dniu wolnym, poza rozkładowymi godzinami pracy oraz za czas kierowania pojazdem służbowym?
• czy po zmianach prawnych 2023 czas szkoleń jest zaliczany do czasu pracy.

9. Urlopy i zwolnienia oraz uprawnienia pracowników-rodziców po zmianach prawnych 2023, m.in.:
• nowy 5-dniowy urlop opiekuńczy oraz udzielania 2-dniowego zwolnienia na sprawy rodzinne,
• najważniejsze zasady udzielania urlopów wypoczynkowych, w tym termin końcowy na udzielenie urlopu i skutki zaniedbania terminu,
• czy na prośbę pracownika można udzielić mu urlopu bez zachowywania minimalnej, 14-dniowej części urlopu?
• czy pracownik może wyłączyć telefon służbowy w czasie urlopu i unikać jakichkolwiek innych kontaktów z kierownikiem?
• urlop na żądanie, w tym: z jakim wyprzedzeniem należy zgłaszać wniosek o urlop na żądanie, czy w jednym wniosku można żądać 4 dni, czy można odmówić pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie, gdy skorzystanie z tego prawa przez pracownika byłoby dla zakładu pracy bardzo kłopotliwe?
• kiedy udziela się pracownikowi urlopu okolicznościowego, z uwagi na jakie konkretnie relacje rodzinne należy się urlop na pogrzeb oraz ślub?
• czy krwiodawcy mogą informować o swoim zwolnieniu „po fakcie” – tj. dopiero po powrocie do pracy, czy też powinni zgłosić planowaną nieobecność wcześniej?
• w jakich sytuacjach pracownikowi należą się zwolnienia na załatwianie spraw urzędowych i działalność społeczną i kto za to płaci?
• nowy, wydłużony wymiar urlopu rodzicielskiego,
• skrócenie okresu dla pracownika na skierowanie wniosku o urlop ojcowski,
• korzystanie z dni lub godzin wolnych na opiekę nad dzieckiem – w tym nowe zasady udzielania zwolnienia godzinowego pracownikom z obniżoną normą czasu pracy

Informacje organizacyjne

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 16:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
13-11-202314-11-2023Online
11-12-202312-12-2023Online

Zaufali nam: