Szkolenie online Praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach i bieżących problemów

Cena: 890 zł*

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 890 zł*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kluczowymi aspektami rachunkowości budżetowej z uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych zmian oraz bieżących problemów. Szkolenie ma na celu pomóc uczestnikom zrozumieć elementy polityki rachunkowości, procesy zaangażowania wydatków, zasady ewidencji, terminy sporządzania sprawozdań oraz identyfikować i unikać najczęstszych nieprawidłowości. Proponowana tematyka szkolenia ma na celu również przedstawienie istotnych elementów z zakresu klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji.

Program szkolenia

1. Elementy obligatoryjne jakie powinna zawierać polityka rachunkowości:
a) uproszczenia – a wprowadzone zapisy do Polityki rachunkowości.

2. Zadania głównego księgowego w ramach wstępnej kontroli finansowej.

3. Elementy kontroli: formalna, rachunkowa, merytoryczna, w tym biznesowa.

4. Zaciąganie zobowiązań a plan finansowy.

5. Czym jest zaangażowanie wydatków?
a) definicja zaangażowania wydatków,
b) ujęcie kont pozabilansowych: 998, 999 w Zakładowym Planie Kont.

6. Ewidencja zaangażowania wydatków.
a) zaangażowanie umów, decyzji i innych postanowień,
b) prawne zaangażowanie wynagrodzeń i pochodnych,
c) jakie są zasady ewidencji zaangażowania wydatków w jednostce budżetowej w przypadku umów wieloletnich?

7. Ujęcie zaangażowania wydatków w sprawozdawczości budżetowej Rb-28, Rb-28S.

8. Przełom roku a okres przejściowy: uproszczenia dla kosztów dostaw usług dotyczących przełomu miesięcy grudzień-styczeń.

9. Do jakiego dnia należy zaliczyć wszystkie dotyczące jednostki zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym?

10. Obligatoryjne terminy sporządzania zestawienia obrotów i sald.

11. Obligatoryjne czynności poprzedzające zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych oraz finansowych:
a) wzory protokołów,
b) potwierdzenie sald.

12. Zakres klasyfikacji środków publicznych:
a) co podlega klasyfikacji budżetowej,
b) praktyczne stosowanie klasyfikacji budżetowej,
c) planowanie z wykorzystaniem klasyfikacji,
d) dekretacja dowodu księgowego,
e) zasady doboru podziałki dla działów, rozdziałów,
f) klasyfikacja paragrafów dochodów,
g) klasyfikacja paragrafów wydatków.

13. Zmiany w klasyfikacji budżetowej obowiązujące od 1 stycznia i od 14 lipca 2023 roku:
a) nowe rozdziały: „Planowane wpływy z podatku od towarów i usług, „Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, „Planowane wpływy od osób prawnych”, „Planowane wpływy z podatku akcyzowego”, „Planowane wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin”, „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład”,
b) zmiany w załącznikach 2, 3, 4 do rozporządzenia,
c) inne zmiany polegające na dostosowaniu opisów i treści paragrafów do obowiązujących przepisów prawa,
d) zmiany w załączniku nr 2 i w zakresie części budżetowych,
e) zmiany w załączniku nr 3, w tym nowy paragraf 160,
f) zmiany w zakresie paragrafów wydatków, w tym: zmiany w objaśnieniach do paragrafów dotyczących dotacji, paragrafów majątkowych i równoważników dla służb mundurowych,
g) zmiany w zakresie załączników nr 7 i 8 do rozporządzenia.

14. Zagadnienia problemowe:
a) praktyczne zasady doboru podziałki klasyfikacji dochodów i wydatków,
b) klasyfikacja zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
c) klasyfikacja wydatków pierwszego wyposażenia co należy traktować jako pierwsze wyposażenie?
d) kiedy należy stosować § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” a kiedy 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”,
e) klasyfikacja refundacji wydatków,
f) powiązanie wydatków na kontach księgowych z paragrafami klasyfikacji budżetowej:
• konta 013 i 011 a wydatki bieżące i majątkowe,
• powiązania kont 405 i 409 z wydatkami na szkolenia i delegacje,
• ewidencja oprogramowania na koncie 020,
g) kto w jednostce powinien dokonywać klasyfikacji budżetowej,
h) odpowiedzialność za w zakresie klasyfikacji budżetowej.

15. Klasyfikacja dochodów – przykłady m. in.:
a) klasyfikacja dochodów z tytułu sprzedaży złomu,
b) klasyfikacja odszkodowania,
c) klasyfikacja wadium,
d) klasyfikacja dochodów sądowych,
e) klasyfikacja opłat pobieranych przez jednostki budżetowe.

16. Klasyfikacja wydatków – przykłady m.in.:
a) zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków),
b) zakupu żywności, usług cateringowych i drobnych zakupów spożywczych na potrzeby sekretariatów,
c) opłat na rzecz budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i różnych opłat np. za udostępnienie numeru PESEL,
d) wydatków na rzecz osób fizycznych niezatrudnionych w jednostce np. na zakup odzieży,
e) zakupu ekspertyz i opracowań podczas remontu lub inwestycji,
f) nakładów na środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w zakresie:
• montażu instalacji przeciwpożarowej – usługa, remont czy inwestycja?
• zakupu i wymiany drzwi o wartości poniżej 10.000 zł,
• utrzymania strony internetowej,
• audytu energetycznego,
• umowy cywilnoprawne podczas budowy lub remontu,
• pierwszego wyposażenia nowej sali sportowej,
• pierwszego wyposażenia remontowanego pomieszczenia – montażu klimatyzacji, ogrodzenia wraz z wymianą bram, remontu piwnicy z montażem regałów na książki,
g) rozszerzenia gwarancji,
h) nagród konkursowych i rzeczowych,
i) badań lekarskich osób kierowanych do prac społecznych – usługa czy badania lekarskie?
j) zakupu i dostawy energii w ramach kilku umów,
k) opłat abonamentu RTV,
l) ekwiwalentu za urlop, odprawę pośmiertną, zaległego wynagrodzenia po śmierci pracownika.

17. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć:
I dzień: szkolenie w godzinach 9:00 – 15:00
II dzień: szkolenie w godzinach 9:00 – 12:15

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
28-09-202329-09-2023Online

Zaufali nam: