Szkolenie online „Polski Ład” 2022 po zmianach – rewolucyjne zmiany w podatkach, w tym zmiany od lipca 2022

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Promocja

Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób na to samo szkolenie online, otrzymają Państwo darmowy dostęp do webinaru „Korekta podatku VAT”.

Webinar dostępny jest dzięki współpracy z portalem taxfin.pl

Prowadzący szkolenie

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Aneta Drosik – radca prawny, lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach.

Wojciech Gandurski– radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa  i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 9-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych,  które między innymi zdobył pracując w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów  dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów.

Paweł Wójciak – doradca podatkowy (nr wpisu 10194), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Ukończone Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie obszernej nowelizacji przepisów, nazywanej „Polskim Ładem”, wywołującej skutki w obszarze prawa podatkowego. Rządowy program pod nazwą „Polski Ład” obejmuje szereg obszarów społecznych i prawnych, natomiast celem tego szkolenia jest omówienie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która dotyka sfery podatkowej. Omawiana ustawa zmienia szereg przepisów różnych ustaw, w tym: ustaw o podatkach dochodowych (CIT, PIT), ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o KAS i ustawy Ordynacja podatkowa oraz szeregu innych. Istotą szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z ramowym charakterem zmian, które w niektórych przypadkach są rewolucyjne i wprowadzają rozwiązania nieznane dotąd polskiemu prawu podatkowemu lub też przewidują zmianę ugruntowanych rozliczeń podatkowych.
Na szkoleniu zostaną omówione również nowelizacje Polskiego Ładu, w tym najnowsza zmiana, wynikająca z podpisanej i opublikowanej w Dzienniku Ustaw ustawy z 9 czerwca 2022 r., która wchodzi w życie od 1 lipca 2022 r.

Program szkolenia

CZĘŚĆ PIERWSZA
„Polski Ład” 2.0 (tzw. pakiet lipcowy) – zmiany wchodzące w życie od lipca 2022, od stycznia 2023 oraz obowiązujące wstecz od stycznia 2022

1. Zmiany dla osób fizycznych oraz rozliczenie podatku przez płatników:
a) uchylenie ulgi dla klasy średniej,
b) zmiana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek), nowości w składaniu PIT-2 (możliwy dla wszystkich podatników),
c) zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek,
d) uchylenie mechanizmu podwójnego liczenia zaliczek na podatek,
e) zmiany w zakresie kwot wynagrodzeń dla płatników.

2. Zmiany dla przedsiębiorców – PIT, CIT, ryczałt, VAT:
a) wprowadzenie dla przedsiębiorców możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) przesunięcie terminów na przesyłanie JPK w CIT, PIT,
c) planowane zmiany w przesunięciu terminów integracji kas fiskalnych z terminalami
d) przesunięcie wejścia w życie przepisów o grupach VAT

3. Zmiany dla podatników – rozliczenia prywatne:
a) obniżenie z 17% do 12% stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej,
b) zmiana w rozliczeniach z małoletnimi dziećmi,
c) zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych,
d) zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,
e) przywrócenie z modyfikacjami preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci,
f) zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych, modyfikacje ulgi dla seniorów,
g) uchylenie przepisów o abolicji podatkowej,
h) modernizacja ulgi na zabytki.

4. Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców:
a) wprowadzenie oskładkowania (w tym składkami społecznymi) komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych,
b) doprecyzowanie przepisów o objęciu oskładkowaniem prokurentów,
c) zmiany precyzujące: rozliczenie roczne, minimalna podstawa, terminy rozliczeń,
d) zmiany dla osób współpracujących,
e) zmiany dla twórców i artystów,
f) zmiana w zakresie uwzględnienia zwolnień w miesięcznej składce zdrowotnej do ustalania rocznej składki zdrowotnej,
g) zmiana w zakresie terminu składania korekty dokumentów rozliczeniowych,
h) zmiana doprecyzowująca w zakresie zwolnienia ze składki zdrowotnej minimalnych przychodów z działalności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz zmiana w zakresie katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają składce zdrowotnej,
i) zmiana w zakresie składki zdrowotnej dla osoby zaliczonej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności,
j) inne zmiany.

CZĘŚĆ DRUGA
„Polski Ład” – zmiany dla zatrudnionych, płatników oraz nowa składka zdrowotna dla przedsiębiorców i innych osób

1. Zmiany dla zatrudnionych oraz rozliczenie podatku przez płatników:
a) podwyższenie kwoty wolnej od podatku,
b) podwyższenie drugiego progu podatkowego,
c) składka zdrowotna – konsekwencje braku odliczenia od podatku,
d) ulga dla pracowników oraz przedsiębiorców (tzw. ulga dla „klasy średniej”) i jej uchylenie od lipca 2022 r.,
e) nowe obowiązki dla płatników, nowe oświadczenia,
f) rozporządzenie zaliczkowe, nowa ustawa zaliczkowa i problematyka pobierania zaliczek w 2022 roku – uchylenie przepisów od lipca 2022 r.,
g) zmiany w udostępnianiu pracownikom aut służbowych do celów prywatnych,
h) nowe ulgi a obowiązki płatnika (ulga na powrót, ulga emerytalna, ulga dla rodzin wielodzietnych).

2. Nowa składka zdrowotna dla przedsiębiorców, wspólników spółek, kadry zarządzającej oraz osób współpracujących – podstawa, stawki, zasady rozliczeń miesięcznych i rocznych:
a) nowa składka zdrowotna dla przedsiębiorców wykazujących dochód (liniowy, skala podatkowa),
b) zmiany naprawcze dotyczące podstawy liczenia składki, tj. wpływ różnic remanentowych i amortyzacji na podstawę składki zdrowotnej,
c) nowa składka zdrowotna dla ryczałtowców,
d) nowa składka zdrowotna dla kartowiczów,
e) nowa składka zdrowotna dla wspólników spółek (jawne, z o.o., komandytowe, partnerskie),
f) nowa składka zdrowotna dla kadry zarządzającej (członkowie zarządów, prokurenci),
g) nowa składka zdrowotna dla osób współpracujących.

CZĘŚĆ TRZECIA
„Polski Ład” – zmiany dla przedsiębiorców (CIT, PIT, ryczałt)

1. Zmiany systemowe, rozwiązania rewolucyjne oraz modyfikacje obecnych rozwiązań:
a) minimalny CIT – zasady ustalania i opłacania,
b) przerzucanie dochodów w relacji z podmiotem powiązanym,
c) zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych (zmiany w TP-R, zmiany w oświadczeniach, zmiany w zakresie korekty cen transferowych, zmiany w lokalnej dokumentacji, nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji, itp.),
d) zmiany w podatku u źródła (limit 2 mln zł, certyfikaty rezydencji, opinia o stosowaniu preferencji, nowe obowiązki dokumentacyjne, itp.),
e) zmiany w rozliczaniu CIT estońskiego (zniesienie większości ograniczeń, nowe uprawnienia i możliwości),
f) zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach),
g) zmiany dla podatkowych grup kapitałowych,
h) zmiany w przepisach o finansowaniu dłużnym (limit 3 mln zł),
i) abolicja podatkowa – planowane uchylenie w 2022 r.,
j) obowiązek zapewnienia rozliczeń bezgotówkowych oraz obowiązek integracji kas fiskalnych z terminalami –przesunięcie obowiązku do 2025,
k) obniżenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami – od 2023 r.,
l) ukryta dywidenda – od 2023 r.,
m) sankcje za rozliczenia gotówkowe z konsumentem – od 2023 r.,
n) „JPK” w podatku CIT i PIT – przesyłanie ksiąg i ewidencji – 2024-2026 r.,
o) zmiany w kodeksie karnym skarbowym (kary dotyczące informacji o cenach transferowych, kary dotyczące różnych oświadczeń, zmiany w zakresie czynnego żalu, w tym korygowanie JPK).

2. Nowe ulgi oraz modyfikacja obecnych ulg:
a) ulga na innowacyjnych pracowników – od 2023 roku,
b) ulga na prototyp (koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek),
c) ulga prowzrostowa,
d) ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
e) ulga z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków – planowane uchylenie od 2023,
f) ulga na robotyzację,
g) ulga na terminale,
h) ulga na dywidendy i zbywanie udziałów (spółki holdingowe),
i) ulga konsolidacyjna,
j) zmiany w uldze B+R,

CZĘŚĆ CZWARTA
„Polski Ład” – zmiany w VAT

1. Grupa VAT jako nowa kategoria podatnika – od stycznia 2023 r.:
a) zasady opodatkowania wewnątrz grupy,
b) stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych,
c) mechanizm podzielonej płatności w GV,
d) dokumentacja w GV,
e) rejestracja GV i przesłanki do założenia GV,
f) Zwroty VAT,
g) Odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy,
h) Rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV.

2. Możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych.

3. Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe.

4. Zmiany w deklaracjach kwartalnych.

BONUS
„Polski Ład” – różne zagadnienia (te zagadnienia zostaną Państwu przedstawione wyłącznie w formie udostępnienia dodatkowego materiału)

1. Pracownicy i płatnicy:
a) uregulowanie sankcji za nielegalne zatrudnianie pracowników – zatrudnianie „na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia,
b) nowa kategoria działalności wykonywanej osobiście,
c) nowe koszty dla osób pełniących funkcje społeczne.

2. Zmiany dla ryczałtowców oraz kartowiczów:
a) nowe stawki dla zawodów technicznych, medycznych i informatycznych,
b) zmiany w zatorach płatniczych (ulga na złe długi),
c) doprecyzowanie przepisów o najmie (prywatnym i w ramach działalności),
d) nowe stawki przychodów,
e) likwidacja karty podatkowej i możliwość kontynuacji, w tym zmiany w przepisach dotyczących utraty karty podatkowej,
f) przymusowa zmiana formy opodatkowana dla niektórych zawodów.

3. Zmiany dla przedsiębiorców (PIT, CIT):
a) zmiany przy wykupie samochodów z leasingu (wykup „prywatny” i firmowy),
b) zmiany dla zagranicznych jednostek kontrolowanych,
c) zmiany dla podatników zakładających firmy za granicą,
d) zmiany w przepisach dotyczących reorganizacji podmiotów (aporty, wydzielenia, podziały, połączenia, zmniejszenia udziałów kapitałowych, itp.),
e) zmiany dla spółek jawnych,
f) ulga dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne,
g) ulga na pierwszą ofertę publiczną,
h) zmiany w zwolnieniach w SSE i PSI.

4. Zmiany dla przedsiębiorców – VAT:
a) szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa,
b) zmiany w kodach CN.

5. „Polski Ład” – zmiany w rozliczeniach prywatnych (PIT, ryczałt):
a) zmiany w rozliczeniach z małżonkiem,
b) zmiany dla osób samotnie wychowujących dzieci,
c) zmiany w rozliczaniu ulgi mieszkaniowej,
d) zmiany w uldze rehabilitacyjnej,
e) ulga na powrót,
f) ulga emerytalna,
g) ulga dla rodzin wielodzietnych,
h) ryczałt od przychodów osób zagranicznych zmieniających rezydencję,
i) zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego,
j) zmiany w uldze na dzieci,
k) nowe zwolnienia przedmiotowe,
l) nowe odliczenia,
m) zmiana miejsca zamieszkania a urząd właściwy dla rozliczeń.

6. Porozumienia inwestycyjne:
a) interpretacje podatkowe w sytuacji porozumień inwestycyjnych,
b) WIS a porozumienia inwestycyjne,
c) istota porozumień inwestycyjnych,
d) umowa z inwestorem,
e) gwarancje podatkowe dla inwestorów,
f) pojęcie inwestycji,
g) opłaty za porozumienie.

7. Zmiany w ustawie o PCC – relacja PCC do VAT.

8. Zmiany w przepisach o egzekucji administracyjnej:
a) zmiany w procedurze zajmowania ruchomości,
b) nowe rozwiązanie – tymczasowe zajęcie ruchomości.

9. Zmiany różne:
a) zmiany w terminach przedawnień w przypadku CIT estońskiego,
b) zmiany w informacjach podatkowych,
c) zmiany w zakresie przepisów dotyczących obejścia prawa podatkowego,
d) zmiany w zakresie uprawnień KAS dotyczących tzw. „znikającego podatnika”,
e) nabycie sprawdzające – nowe rozwiązanie kontrolne (sposób postępowania przy czynnościach kontrolnych, dokumentowanie i środki zaskarżenia, prawa i obowiązki podatnika).

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

PROMOCJA
Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób na to samo szkolenie online, otrzymają Państwo darmowy dostęp do webinaru „Korekta podatku VAT”.
Webinar dostępny jest dzięki współpracy z portalem taxfin.pl

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład
16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy

20-07-2022Online
27-07-2022Online
05-08-2022Online
31-08-2022Online

Zaufali nam: